Vår politik

  • Koldioxidskatt och handel med utsläppsrätter ska minska och förhindra klimatförändringarna
  • Grön skatteväxling – miljöskatter och avgifter höjs samtidigt som andra skatter sänks.
  • Energisystemet ska vara klimatsmart och stabilt
  • Den biologiska mångfalden måste skyddas till exempel genom Artdatabanken, och skydd av naturskogar och stränder.
  • EU-samarbetet behövs för miljön
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Klimatförändringarna måste stoppas

Miljöförstöring och klimathot påverkar förutsättningarna för allt liv på jorden. Den biologiska mångfalden fortsätter snabbt att försämras och problemen i många ekologiska system, t ex i Östersjön, är större än tidigare. Storstädernas snabba tillväxt, särskilt i fattiga länder, ger på kort sikt stora påfrestningar på miljön. Den liberala miljö- och klimatpolitiken utgår från människans förmåga att lösa problem. Vetenskap, teknik, demokrati och marknadsekonomi ger utvecklingskraft och fantastiska möjligheter. Koldioxidskatt och handel med utsläppsrätter bidrar till att minska klimatförändringarna.

GRÖN SKATTEVÄXLING
Vi utgår från principen om att förorenaren ska betala och då behövs mer av miljöstyrande skatter och avgifter, till exempel på kemikalier och gödsel som leder till övergödning. Olika former av skatterabatter till fossila bränslen, som dieselsubventionerna inom jordbruket och gruvnäringen, måste successivt bort. Samtidigt ska skatten på jobb och företagande sänkas.

ENERGI
Energisystemet behöver ändras så att alla får tillgång till el och annan energi producerad på ett sätt som varken hotar klimatet eller förstör värdefull natur. Vi vill värna och utveckla vårt klimatsmarta energisystem baserat på vattenkraft, kärnkraft och förnybart.

VÅRT ANSVAR ATT FÖRVALTA NATUR OCH MILJÖ
Vi har ansvar för att förvalta natur och miljö så att vi lämnar en värld i ekologisk balans till kommande generationer. För att få till kraftfulla miljöåtgärder krävs delaktighet från hela samhället. Fjäll-, skogs- och naturvärden ska ha ett starkt skydd och vi ska vara rädda om Allemansrätten. Vår möjlighet att gratis kunna röra oss i skog och mark tillhör det mest centrala i vår relation till naturen.

BIOLOGISK MÅNGFALD
Skyddet av den biologiska mångfalden är en mycket viktig del av den liberala miljöpolitiken. Vi vill främja Artdatabankens viktiga arbete. De kvarvarande naturskogarna måste skyddas och vi är en garant för ett starkt generellt strandskydd.

EU VIKTIGT FÖR ATT VÄRNA MILJÖN
Miljöförstöring och klimathot påverkar förutsättningarna för allt liv på jorden och stannar inte vid nationsgränser. Därför måste arbetet vara internationellt. Det gemensamma arbetet inom EU är ett av de viktigaste medlen för att kunna värna miljön.