Vår politik

  • Fjäll-, skogs- och kustområden samt sjöar och vattendrag med höga naturvärden ska ha ett starkt skydd
  • Allemansrätten ska värnas
  • Antalet hotade arter i Sverige ska minska
  • Gammelskogarna måste skyddas
  • Åtgärder krävs för att skydda våra hav och vattendrag
  • EU-samarbetet behövs för miljön
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Vårt ansvar att förvalta miljö och natur

Vi har ansvar för att förvalta miljö och natur så att vi lämnar en värld i ekologisk balans till kommande generationer. Som liberaler tror vi på marknadsekonomi men marknadskrafterna funkar ibland inte tillräckligt bra, till exempel när det gäller att skydda och bevara naturen, haven och den biologiska mångfalden. Därför måste vi gemensamt finansiera insatser som bevarar värdefull natur som stränder och gammelskogar och som skyddar djuren i vår natur. Fjäll-, skogs- och kustområden samt sjöar och vattendrag med höga naturvärden ska ha ett starkt skydd och vi ska vara rädda om Allemansrätten. Utrotningshotade djur och växter måste skyddas genom fridlysning och restaureringsinsatser och Artdatabankens viktiga arbete ska värnas.

Skogen – livsviktig för människor och djur

Skogen renar luften, motverkar klimatförändringar och är avgörande för den biologiska mångfalden. Den mest värdefulla skogen och nyckelbiotoper måste skyddas till exempel genom naturreservat och nationalparker. De kvarvarande naturskogarna, eller gammelskogarna måste skyddas.

Hav och vatten

Miljösituationen i våra hav och vattendrag är allvarlig på grund av utsläpp, övergödning och exploatering. Utsläppen måste minska till exempel genom en läckageskatt och de värdefullaste delarna skyddas som marina reservat. Det behövs en rad insatser för att förhindra att till exempel plast och läkemedel sprids i våra vatten.

EU viktigt för att värna miljön

Miljöförstöring och klimathot påverkar förutsättningarna för allt liv på jorden och stannar inte vid nationsgränser. Därför måste arbetet vara internationellt. Det gemensamma arbetet inom EU är ett av de viktigaste medlen för att kunna värna vår miljö och natur.

Ladda hem som PDF