Se alla

Transparent och effektivt EU

EU ska vara ett demokratiskt föredöme. Det innebär att våra medborgare har rätt att förvänta sig en god insyn i EU:s beslutsprocesser och ett fungerande ansvarsutkrävande. Det ska vara tydligt för medborgarna hur lagar stiftas och vem som bär ansvaret för dem. Lobbyisters arbete måste också vara transparent för att garantera det medborgerliga förtroendet för lagstiftningsprocessen.

Liberalerna vill:

  • Inför en verklig offentlighetsprincip på EU-nivå
  • Alla lobbyister ska registreras
  • Mer öppenhet i ministerrådet
  • Tydliga parlamentariska mandat till ministerrådet
  • Generellt ska lagstiftningsförhandlingar vara öppna
Ökad transparens i Europa för demokratin

EU är en seger för demokrati, frihet och öppenhet – men det är värden som aldrig kan tas för givna. Demokratin måste vinnas av varje generation i varje val. För att tilliten till politiken och demokratin ska öka måste institutionerna utvecklas så att öppenhet och effektivitet ökar. Liberalernas Europa är ett öppet och demokratisk Europa med starka och transparenta processer.

Stärk den europeiska offentlighetsprincipen

EU:s offentlighetsprincip ska stärkas och huvudregeln på alla områden ska vara offentlighet – inte sekretess. Arbetet med att få på plats en ökad tillgång till handlingar har helt avstannat och denna process måste återupptas omgående.

Obligatorisk registrering av lobbyister

Idag arbetar tiotusentals personer med att bedriva påverkansarbete gentemot EU:s institutioner. Det är en naturlig del av den demokratiska processen, men det är viktigt att detta arbete sker under transparenta och ordnade former. Samtliga lobbyister som arbetar gentemot EU:s institutioner ska förtecknas i ett offentligt register.

Tydliga mandat och mer öppenhet i ministerrådet

Liberalerna vill öka ansvarsutkrävandet. Allt för ofta kan regeringar säga en sak i Bryssel och sedan något helt annat hemma i medlemslandet. Något som omöjliggör ett fungerande demokratiskt ansvarsutkrävande. Alla EU-regeringar ska ha tydliga mandat från sina parlament när de förhandlar i ministerrådet och förhandlingarna ska som huvudregel vara öppna när lagstiftning diskuteras.

Ladda hem som PDF