Se alla

Transparent och effektivt EU

EU ska vara ett demokratiskt föredöme. Det innebär att våra medborgare har rätt att förvänta sig en god insyn i EU:s beslutsprocesser och ett fungerande ansvarsutkrävande. Det ska vara tydligt för medborgarna hur lagar stiftas och vem som bär ansvaret för dem. Lobbyisters arbete måste också vara transparent för att garantera det medborgerliga förtroendet för lagstiftningsprocessen.

När EU växer och fler länder blir medlemmar ställer det krav på våra beslutsprocesser. Fler länder innebär en större mångfald av åsikter, en ökad komplexitet och risk för låsningar. Påverkanskampanjer från Ryssland och Kina gör att EU måste vara väl rustat mot desinformation och destabilisering. Även när EU blir större måste beslutatsfattandet vara transparent och effektivt för att systemet ska vara legitimt för våra medborgare.

Liberalerna vill:

  • Införa en verklig offentlighetsprincip på EU-nivå.
  • Alla lobbyister ska registreras.
  • Mer öppenhet i ministerrådet.

STÄRK DEN EUROPEISKA OFFENTLIGHETSPRINCIPEN

För att stärka ansvarsutkrävandet och öka insynen för medborgarna i de beslut som fattas behöver EU en verklig offentlighetsprincip, där huvudregeln på alla områden är offentlighet, inte sekretess. Framför allt finns mycket kvar att göra för att öka offentligheten i ministerrådets arbete. Hur regeringarna ställer sig till olika lagförslag, och varför, måste vara offentligt. Då kan medborgarna kräva politiskt ansvar av sina politiker och EU-debatten kan stärkas i medlemsländerna. 

OBLIGATORISK REGISTRERING AV LOBBYISTER

Idag arbetar tiotusentals personer med att bedriva påverkansarbete gentemot EU:s institutioner. Det är en naturlig del av den demokratiska processen, men det är viktigt att detta arbete sker under transparenta och ordnade former. Samtliga lobbyister som arbetar gentemot EU:s institutioner ska förtecknas i ett offentligt register.

MER ÖPPENHET I MINISTERRÅDET 

Liberalerna vill öka ansvarsutkrävandet. Allt för ofta kan regeringar säga en sak i Bryssel och sedan något helt annat hemma i medlemslandet. Något som omöjliggör ett fungerande demokratiskt ansvarsutkrävande. Alla EU-regeringar ska ha tydliga mandat från sina parlament när de förhandlar i ministerrådet och förhandlingarna ska som huvudregel vara öppna när lagstiftning diskuteras.

Ladda hem som PDF