Se alla

Fiske

Rädda det hotade fisket i Östersjön

Fisket är en viktig näring som måste bedrivas långsiktigt hållbart. Fiskbestånden ska vara livskraftiga och fisket måste begränsas till vad bestånden tål. Kvoter ska vila på vetenskaplig grund och i kritiska lägen ska akuta fiskestopp användas. Vi är kritiska till EU:s nuvarande fiskeripolitik då vissa beslut inte tagit hänsyn till att situationen för många av bestånden fortfarande är allvarlig.

Fiskbeståndet i Östersjön är hotat. Strömmingen, torsken och ålen riskerar att helt försvinna på grund av överfiske och för att utländska trålare fångar alldeles för mycket fisk nära våra kuster. Framtiden för det småskaliga fisket och sportfisket ser inte särskilt ljus ut.

Liberalerna vill:

  • Fisket ska baseras på vad fiskbestånden tål.
  • Miljövänligt fiske ska premieras med högre fiskekvoter och miljöskadliga fiskemetoder ska förbjudas på EU-nivå.
  • Småskaligt och kustnära fiske ska gynnas.
  • Stopp för trålning i marina reservat.

FISKET SKA VARA HÅLLBART

EU har tagit för stor hänsyn till fiskenäringens kortsiktiga intresse. Fisket ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt så att fisken inte utrotas. Då måste det hålla sig inom ramen för vad bestånden tål och vila på vetenskapliga rön. Det kan ibland finnas behov av akuta fiskestopp och det är också rimligt med extra försiktighet och en särskild reglering för fiske i skyddade områden.

PREMIERA MILJÖVÄNLIGT FISKE

Vi vill premiera miljövänligt fiske genom en högre tilldelning av fiskekvoter, inom ramen för den totala tillåtna fångstmängden (TAC). De miljökrav som ska kunna ställas kan till exempel omfatta vilken typ av bränsle och redskap som får används. Subventioner till fisket ska avskaffas och vi vill införa en marknad för uttagsrätter på samma sätt som för koldioxidutsläpp.

FÖRBJUD MILJÖSKADLIGA FISKEMETODER

De fiskemetoder som allvarligt skadar det marina livet och marina biotoper ska förbjudas på EU-nivå. Skadlig trålning ska begränsas och det behövs ett generellt stopp för bottentrålning i skyddade område. Vi driver frågan om långsiktiga vitala fiskebestånd och strömmingens fortsatta överlevnad i Östersjön som en prioriterad fråga i vår gröna liberala Europapolitik.

Ladda hem som PDF