Se alla

Fiske

Fisket är en viktig näring som måste bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt.EU:s fiskeripolitik har gett visst resultat men situationen för många av Europas fiskebestånd är allvarlig på grund av överfiske och miljöförstörelse.

Liberalerna vill:

  • Det europeiska fisket måste baseras på vetenskapliga bedömningar av vad fiskebestånden tål.
  • Premiera miljövänligt fiske med högre fiskekvoter.
  • Förbjuda miljöskadliga fiskemetoder på EU-nivå.
  • Insatser för att rädda och säkra torsken och ålen.
Hållbart fiske

Fisket är en viktig näring, men det måste bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt så att fisken inte utrotas. Då måste fisket hålla sig inom ramen för vad bestånden tål och vila på vetenskaplig grund och rekommendationer. Så istället för att omvandla haven till soptippar och fiska upp all fisk måste vi ta hand om våra hav. Därför finns det ibland behov av akuta fiskestopp och det är också rimligt med extra försiktighet och särskild reglering för fiske i skyddade områden.

Möjlighet att premiera miljövänligt fiske

Vi vill göra det möjligt att premiera miljövänligt fiske genom högre tilldelning av fiskekvoter, inom ramen för den totala tillåtna fångstmängden (TAC). Miljökraven som bör ställas kan till exempel omfatta vilken typ av bränsle och redskap som används.

Miljöskadliga fiskemetoder

De fiskemetoder som allvarligt skadar det marina livet och marina biotoper ska förbjudas på EU-nivå. Skadlig trålning ska i största möjliga mån begränsas. Det behövs ett generellt stopp för bottentrålning i skyddade område med begränsade undantag i förvaltningsplanen.

Hotade fiskebestånd; torsk och ål

Insatser för att rädda och säkra både ålen och torsken, samt det långsiktiga fisket av ål och torska bör genomföras. Det kan bland annat handla om att enskilda fångstmetoder begränsas eller genom tillfälliga stopp såsom det tremånadersstopp för ålfiske som genomfördes under 2019.

Ladda hem som PDF