Vår politik

  • Upprusta och bygg ut den befintliga järnvägen i en högre takt än idag
  • Investeringen i en höghastighetsbana måste utgå från en hållbar ekonomisk kalkyl
  • Järnvägens kapacitet ska utvecklas och Skandinaviens storstäder ska knytas samman
  • En ny fast, avgiftsfinansierad, tåg- och vägförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör
  • Konkurrensen på järnvägsnätet bör öka

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

ÖKA JÄRNVÄGSINVESTERINGARNA

Tåget har en avgörande roll i arbetet mot målet om ett fossilfritt Sverige. Tågtrafiken drabbas dock återkommande av förseningar till följd av haverier på spår, signalfel och störningar i luftledningarna. Behoven av investeringar och underhåll av järnvägen är därmed mycket stora. Ett robust och punktligt järnvägssystem är en förutsättning för att fler ska välja tåget. Det är viktigt att resenärerna kan lita på att tåget kommer fram i tid och kan använda restiden effektivt. För att uppnå högre punktlighet behöver flaskhalsar som stoppar upp trafiken byggas bort. Lågtrafikerade banor kan också öka tillgängligheten och bör i vissa fall prioriteras.

ÖKA KONKURRENSEN

Liberalerna anser att konkurrens inom järnvägssektorn är bra. Forskning från Statens väg- och transportinstitut har visat att järnvägsmarknaden påverkats positivt av avregleringen och att konkurrens har bidragit till effektiviseringar och innovationer. Liberalerna ifrågasätter att staten ska ta ansvar för utförande av underhållet på de svenska järnvägarna. Järnvägen har flera organisatoriska brister, men att flera aktörer är med och bidrar till utveckling och innovation är inte problemet. Trafikverket behöver få bättre kunskap om hur man gör goda upphandlingar för att kunna säkerställa mesta och bästa möjliga underhåll per investerad skattekrona.

HÖGHASTIGHETSBANORNAS KALKYL MÅSTE VARA HÅLLBAR

Liberalerna ställer sig tveksamma till satsningen på höghastighetsbanor så länge det inte finns en hållbar ekonomisk kalkyl för projektet. I dagsläget saknas t ex kostnader för kompletterande infrastruktur. Den finmaskiga infrastrukturen för att knyta an till snabbspåren finns inte medräknad. Det saknas därmed en långsiktig och hållbar finansiering för höghastighetsbanorna och tillgängliga medel för underhåll av det befintliga järnvägsnätet riskerar att prioriteras bort.

ÖKA UNDERHÅLLSTAKTEN

Det är viktigt att Sveriges befintliga järnvägar underhålls. Nya satsningar får inte påverka det långsiktiga underhållet negativt. Det behövs ett robust, tryggt och säkert järnvägssystem. Men det är inte bara stora satsningar på underhåll som krävs utan även att de medel som avsätts används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Det är viktigt att ansvarigt verk systematiskt arbetar med uppföljning och att förbättra sin roll.

ÖKA SÄKERHETEN

Vikten av hög säkerhet i transportsystemet är en aktuell fråga. Järnvägssystemet med ett stort antal passagerare både på tåg och på anslutande stationer är ett öppet system jämfört med exempelvis luftfarten och den kontroll som sker i anslutning till flyg. Det finns skäl att se över om åtgärder behöver vidtas eller lagstiftning justeras för att förstärka säkerheten för dem som befinner sig på tåg och järnvägsstationer. Järnvägens signalsystem och ställverk är i behov av upprustning. Det nya signalsystemet ERTMS behöver kvalitetssäkras före en utrullning i stor skala nationellt.

LÄNGRE OCH TYNGRE GODSTÅG

Att införa längre och tyngre godståg är ett sätt att öka kapaciteten i järnvägssystemet. I delar av Europa, t.ex. Danmark, tillåts tåg på upp till 835 meter. För att möjliggöra för längre godståg behövs en del små investeringar i bl.a. mötesstationer och förbispår som är tillräckligt långa. Genom små åtgärder kan kapaciteten ökas på landets järnvägar på ett kostnadseffektivt sätt.

FÖRENKLA RESANDET

Liberalerna vill se ett gemensamt biljettsystem för all kollektivtrafik i Sverige och det ska bli lättare att boka utlandsbiljetter för tågresor inom hela EU. Om det finns kommersiella och tekniska förutsättningar bör det återigen bli möjligt att resa med nattåg från Sverige till flera destinationer i Europa. De skandinaviska huvudstäderna ska knytas samman med goda järnvägsförbindelser.

BÄTTRE TÅGFÖRBINDELSER I NORRA SVERIGE

Liberalerna står bakom den beslutade nationella planen för infrastruktur till 2029 med investeringar i vägar och järnvägar i hela landet på 700 miljarder. Det framgår där att det ska ske en successiv fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och att planeringen för att bygga Norrbotniabanan ska fullföljas. Utbyggnaden ska ske i den takt som det är ekonomiskt hållbart.

Ladda hem som PDF