Vår politik

  • Upprusta och bygg ut den befintliga järnvägen i en högre takt än idag
  • Investeringen i en höghastighetsbana är för riskabel
  • Järnvägens kapacitet ska utvecklas och Nordens storstäder ska knytas samman.
  • Vi vill ha en ny fast, avgiftsfinansierad, tåg- och vägförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör
  • Konkurrensen på järnvägsnätet bör utökas
  • Tillåt längre och tyngre godståg
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Järnvägen ökar individens frihet och binder ihop människor

Människors frihet och välstånd gynnas av goda järnvägskommunikationer. Möjligheten att resa mellan orter och länder ger kunskap och skapar nya affärsmöjligheter som bidrar till tillväxt. Rörligheten för människor, idéer, kapital, varor och tjänster ska därför underlättas såväl i städer som på landsbygden. En väl fungerande infrastruktur behövs för jobben, tillväxten och välfärden. Vi måste på ett enkelt och miljövänligt sätt kunna transporterar oss mellan bostaden, arbetet, studier och fritidsaktiviteter.

Öka järnvägsinvesteringarna

Tåget har en avgörande roll i arbetet mot målet om ett fossilfritt Sverige år 2030. Tågtrafiken drabbas dock återkommande av förseningar till följd av haverier på spår, signalfel och störningar i luftledningarna. Behoven av investeringar och underhåll av järnvägen är därmed stora. Ett robust och punktligt järnvägssystem är en förutsättning för att fler ska välja tåget. Det är viktigt att resenärerna kan lita på att tåget kommer fram i tid och kan använda restiden effektivt. För att uppnå högre punktlighet behöver flaskhalsar som stoppar upp trafiken byggas bort. Lågtrafikerade banor kan öka tillgängligheten och bör i vissa fall prioriteras i högre utsträckning.

Öka konkurrensen

Liberalerna anser att konkurrens inom järnvägssektorn är bra. Forskning från bl.a. VTI (statens väg- och transportinstitut) har visat att järnvägsmarknaden påverkats positivt av avregleringen och att konkurrens har bidragit till effektiviseringar och innovationer.

Investeringen i en höghastighetsbana är för riskabel

Liberalerna har sagt nej till regeringens satsning på höghastighetsbanor. Skälet är att kalkylerna har en prognos på flera hundra miljarder kronor. Till detta tillkommer kostnader för kompletterande infrastruktur. Den finmaskiga infrastrukturen för att knyta an till snabbspåren finns inte medräknad. Regeringen har dessutom angett att anslagsfinansiering ska råda och användas för utbyggnaden i den takt ekonomin tillåter. Det saknas därmed långsiktig finansiering för höghastighetsbanorna. Avsaknaden av finansiering leder till att tillgängliga medel för underhåll kommer att prioriteras bort.

Öka underhållstakten

Det är viktigt att Sveriges befintliga järnvägar underhålls. Nya satsningar får inte påverka det långsiktiga underhållet negativt. Det behövs ett robust, tryggt och säkert järnvägssystem. Men det är inte bara stora satsningar på underhåll som krävs utan även att de medel som avsätts används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Det är viktigt att ansvarigt verk systematiskt arbetar med uppföljning och att förbättra sin roll.

Öka säkerheten

Vikten av hög säkerhet i transportsystemet är en aktuell fråga. Järnvägssystemet med ett stort antal passagerare både på tåg och på anslutande stationer är ett öppet system jämfört med exempelvis luftfarten och den kontroll som sker i anslutning till flyg. Det finns skäl att se över om åtgärder behöver vidtas eller lagstiftning justeras för att förstärka säkerheten för dem som befinner sig på tåg och järnvägsstationer. Det bör därmed tillsättas en utredning kring järnvägens säkerhet.

Längre och tyngre godståg

Att införa längre och tyngre godståg är ett sätt att öka kapaciteten i järnvägssystemet. I delar av Europa, t.ex. Danmark, tillåts tåg på upp till 835 meter. För att möjliggöra för längre godståg behövs en del små investeringar i bl.a. mötesstationer och förbispår som är tillräckligt långa. Genom små åtgärder kan kapaciteten ökas på landets järnvägar på ett kostnadseffektivt sätt.

Ladda hem som PDF