Sverige ska år 2030, efter ett genomgripande reformpaket, inte ha några områden som klassas som utsatta. Det är ett ambitiöst mål, men verkligheten kräver inget mindre. Förortslyftet kommer att stärka tryggheten, möjligheterna och friheten för över en halv miljon människor.

Vi är beredda att agera här och nu för att få delar av eller hela förortslyftet på plats. Vi måste växla upp arbetet för framtidshopp och nya möjligheter i landets mest utsatta områden. Det kan göras både inom ramen för det pågående JA-samarbetet med regeringen och i andra former. Åtgärder för att bryta segregation kan inte vänta.

Liberalerna har redan idag en rad förslag som berör tryggheten i hela vårt samhälle. Under hösten har Liberalerna fått igenom kraftfulla resursförstärkningar av rättsväsendet i statens budget, drivit ytterligare förstärkningar inom ramen för samtalen om gängbrottslighet samt presenterat ett förslag på nationell strategi mot våld mot barn. Inom arbetet med januariavtalet har Liberalerna varit pådrivande för att få på plats en reformerad EBO-lagstiftning.

Förortslyftet: Skarp lagstiftning och nya åtgärder inom fem områden

Liberalerna kommer löpande framöver att presentera reformer med lagstiftning och andra åtgärder inom fem centrala områden. Tillsammans kommer de att utgöra förortslyftet.

Brottsbekämpning och extremism.

I landets utanförskapsområden är rättsstaten ofta satt på undantag. Droghandeln sker öppet. Parallella rättsordningar som sätter rättsstaten ur spel i både hemmet och utemiljön har inte sällan etablerats. Benägenheten att delta i rättsprocessen är nedsatt eller har ibland nära upphört. Stat och kommun, med de rättsvårdande myndigheterna i spetsen, måste bygga förtroende och återta kontrollen över situation och utveckling.

Skolsegregation.

I utanförskapsområdena är det dubbelt så hög andel av eleverna som inte når gymnasiebehörighet jämfört med elever i resten av Sverige, och dubbelt så hög andel av de som ändå börjar gymnasiet som inte tar examen. Staten kan inte abdikera i frågan om en grundläggande utbildning för alla, oavsett var i landet man bor.

Egen försörjning.

Arbetslösheten är mer än dubbelt så hög och andelen som lever med försörjningsstöd är mer tre gånger så hög i landets utförskapsområden som i övriga Sverige. Medianinkomsten bland de i arbetsför ålder är bara runt under 17 000 kronor och skillnaden i inkomst mellan kvinnor och män i utanförskapsområden är mer än 50 procent större än i resten av Sverige. Utan förebilder i både kvinnor och män som arbetar går bidragsberoendet i arv.

Jämställdhet och demokratiska värderingar.

Samhället har ett ansvar att informera och tydliggöra vad som förväntas av alla, kvinnor som män, och vilka principer som är avgörande för ett demokratiskt, sekulärt och jämställt samhälle. På så sätt främjas ett inkluderande samhälle som utgår från alla individers rätt att göra sina egna val. Genom ökad kunskap om sina rättigheter stärks också individen i förhållande till kollektivet.

Tryggare bostadsområden.

Utsattheten slår lättare rot när fastigheter förfaller, när trångboddheten är stor och områden tillåts att förslummas. Bostadsföretag och fastighetsägare har en nyckelroll för ordning och trygghet ska kunna upprätthållas.

Fastighetsägare och det offentliga ska göra det tryggare för boende att röra sig fritt i sitt eget område. Det offentliga ska göra det svårare för gäng att ta över öppna ytor och hota företagare och näringsidkare. För att nå dit föreslår Liberalerna ett paket av lagändringar och åtgärder som direkt bidrar till en tryggare boendemiljö, färre oseriösa fastighetsägare och större social hållbarhet.

Läs mer om Förortslyftet

16 mars 2021

Inför Lex Nimo- Ett lagpaket för att skydda vittnen

Att vittna och för rättssystemet beskriva kriminella händelser man bevittnat är viktigt för att bringa rättvisa. Det kommer återkommande rapporter om hur fler drar sig från att vittna och hur detta leder till nedlagda utredningar och kriminella som går fria. Samhället behöver visa stöd till de som vittnar och ta krafttag mot de kriminella element…

18 oktober 2020

Nyamko Sabunis tal på Liberalernas partiråd 2020

Här kan du se talet i sin helhet.  Jag vill börja med att uttrycka min ilska och sorg över mordet på den franska historieläraren Samuel Paty. Dådet manifesterar vår tids växande motstånd mot det liberala samhället, mot demokratin och mot allas yttrandefrihet. Islamistisk terror måste mötas med lika delar kraft och precision: de fåtal som…

16 oktober 2020

Dags för en bred socialliberal bostadsreform

Idag skriver Nyamko Sabuni på DN debatt om att det är dags för en bred socialliberal bostadsreform som förbättrar möjligheterna för de mest utsatta, ger kommunerna de verktyg de behöver och som ökar friheten för den enskilda människan. Inför söndagens partiråd för Liberalerna föreslår därför partistyrelsen omfattande liberala reformförslag inom fem områden: Det behövs en…

Information på andra språk