Se alla

Liberalerna: Fler åtgärder för en bättre brottsbekämpning

Onsdag 17 augusti 2022

För att få bukt med den allvarliga brottsligheten krävs både tidiga och tydliga insatser, fler poliser men också verktyg för att klara upp de brott som ändå begås. Därför presenterar Liberalerna idag totalt 31 förslag för en effektivare brottsbekämpning.

Grova brott krossar både människors liv, livschanser och drömmar. Att knäcka den allra grövsta brottsligheten kräver både en järnhandske och en lovikkavante. Järnhandske därför att alla som begår brott ska buras in. Lovikkavante därför att barn och ungdomar som riskerar att dras in som barnsoldater av gängen ska få hjälp, säger Johan Pehrson, partiledare för Liberalerna.

 

Ökade möjligheter till hemlig rumsavlyssning

Med dagens lagstiftning krävs ett minimistraff på fängelse fyra år för att hemlig rumsavlyssning ska kunna användas i brottsutredningar. Detta innebär att det inte får användas i förundersökningar om exempelvis grovt vapenbrott, grovt narkotikabrott och människohandel. För att kunna öka uppklarningsprocenten avseende dessa brott bör gränsen för när hemlig rumsavlyssning får användas sänkas till samma nivå som för hemlig telefonavlyssning, det vill säga ett minimistraff på två års fängelse.

Dagens bestämmelser innebär i praktiken att det saknas möjlighet att avlyssna brottsmisstänktas möten som bestäms utanför domstolarnas öppettider. Åklagare bör få möjlighet att fatta interimistiska beslut angående hemlig rumsavlyssning. Det bör även finnas jourdomare som kan fastställa dessa beslut, i ett första steg på helger.

Obligatorisk DNA-topsning för alla brott med fängelse i straffskalan

I dag får alla som är skäligen misstänkta för brott som kan ge fängelse provtas och registreras i dna-registren. DNA-topsning får dock inte ske om påföljden bedöms stanna vid böter. Genom att göra det obligatoriskt med DNA-topsning vid alla brott med fängelse i straffskalan – oavsett förväntad påföljd – kommer uppklarningsprocenten öka för många brott, såväl vardagsbrott som grövre brott. Åtgärden bör kunna beslutas av polisen även när åklagare är förundersökningsledare för det misstänkta brottet.
För en person som inte döms för brottet gallras DNA-profilen enligt gällande lagstiftning när personen tas bort ur polisens misstankeregister. Denna regel består med ovanstående förslag.

Nytt brott: misshandel mot  barn

En vuxen som misshandlar ett närstående barn skadar barnets trygghet på ett så allvarligt sätt att det bör markeras särskilt i lagstiftningen. Det bör därför införas ett särskilt brott – barnmisshandel – som ska tillämpas i denna situation. För detta brott ska det inte vara föreskrivet böter i straffskalan

Svårare för brottsdömda att få svenskt medborgarskap

Lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap bör ändras så att det alltid görs en prövning mot misstanke- och belastningsregistren av förväntat hederligt levnadssätt innan beviljande av svenskt medborgarskap. Liksom i dag ska det krävas straffmyndighet, det vill säga att personen fyllt 15, för att finnas med i dessa register.

Enligt lagen om svenskt medborgarskap ska det vid prövning av en ansökan om svenskt medborgarskap göras en bedömning av om personen ”haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt”. Vid denna bedömning utgår Migrationsverket normalt från endast brott som är begångna i Sverige. I samtliga dessa ärenden ska det även inhämtas så kallade ECRIS-utdrag, som visar om personen är dömd för brott i ett annat EU-land.

 

Ytterligare centrala delar ur rapporten:

  • Ny ungdomspåföljd – utvidgad ungdomsövervakning
  • Möjlighet till beslut om hemlig rumsavlyssning och hemlig kameraövervakning som knyts till person istället för plats
  • Möjlighet att använda hemliga tvångsmedel i utredningar om främjande av ungdomsbrottslighet
  • Vittnen och målsäganden ska kunna få sina personuppgifter sekretessbelagda i mål med stark hotbild
  • Internationellt efterlysta personer ska inte förvarnas så att de kan hålla sig undan
  • Hemliga tvångsmedel vid misstanke om barnpornografibrott och vissa sexualbrott mot barn
  • Utvidgad kriminalisering av anstiftan och stämpling till brott
  • En ny vapenstrafflag, skild från lagstiftningen om legalt innehav av vapen

Se pressträffen här:
https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fliberalernas%2Fvideos%2F1034040380639363%2F&show_text=false&width=560&t=0

Rättspolitisk rapport