Se alla

Erik Ullenhags nyhetsbrev

Överenskomna insatser om migration och integration

Fredag 23 oktober 2015

Hej,

Liberalerna har tillsammans med övriga allianspartier kommit överens med regeringen om insatser med anledning av flyktingkrisen.

Jag är stolt över att vi nått en bred politisk uppgörelse. Sverige befinner sig i en exceptionell situation. Migrationsverket har i veckan kommit med nya prognoser som vida överstiger alla tidigare prognoser. Det sätter stor press på det svenska samhället. Just nu sliter personal på Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, skolor, socialtjänst och civila samhället för att hjälpa de människor som flyr till vårt land.

Samtalen har förts i en god och konstruktiv anda. Uppgörelsen är en kompromiss där Liberalernas politik och inspel har kommit väl ut. Det handlar om åtgärder som effektiviserar mottagandet, förenklar vägen till utbildning och jobb. Frågan om fler lagliga vägar till EU lyfts fram och det slås fast att Sverige ska ta emot 5 000 kvotflyktingar per år istället för dagens 1 900. Partierna har enats om ett tydligt jobbspår där vårt förslag om yrkesskola lyfts fram liksom att YA-jobben breddas och att RUT-avdragen vidgas till att inkludera till exempel flyttjänster. Dessutom avsätts nu 10 miljarder för att stötta kommunerna varav 200 miljoner kronor går till det civila samhället som arbetar med flyktingmottagande och etablering. Vi har även fört in en rad viktiga förslag som rör nyanlända och asylsökande barns skolgång.

Vi befinner oss i ett exceptionellt läge som innebär att vi också måste strama upp och göra vårt system mer likt andra liknande länders mottagningssystem som till exempel Tyskland. Uppgörelsen innebär till exempel att försörjningskravet vid anhöriginvandring ska skärpas framförallt vid nyetablerade relationer. En regel om att tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel ska införas med viktiga undantag för barnfamiljer, ensamkommande barn och kvotflyktingar. Det införs tydligare krav för att erhålla försörjningsstöd och föräldrapenningen ska begränsas.

Sverige behöver politiskt ledarskap för att hantera flyktingsituationen. För oss i Liberalerna är det viktigt att vi tillsammans med andra ansvarstagande partier visar ledarskap och vågar fatta svåra beslut.

De överenskomna insatserna bifogas.

Vänligen,
Erik Ullenhag

PDF: Insatser med anledning av flyktingkrisen