Se alla

Beslut i korthet – socialpolitik

Lördag 18 november 2017

Socialsekreterare

Statusen för socialsekreterare måste höjas. Liberalerna vill införa socionomlegitimation, vilket också ger en mer kunskapsorienterad och evidensbaserad socialtjänst. Socionomutbildningen bör göras om med mer praktik, på motsvarande sätt som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en integrerad del i lärarutbildningen. Liberalerna vill också stärka professionen genom att införa karriärtjänster för särskilt kvalificerade socialsekreterare, med högre lön och större ansvar.

Barns rättigheter

Tvångsomhändertagande av barn ska förebyggas genom förstärkta tidigare insatser, till exempel obligatoriska samtal eller genom att ålägga föräldrarna att ta emot vård.

Liberalerna vill stärka barns rättigheter genom att komplettera Föräldrabalken med en Barnbalk, där barnets bästa ska vara utgångspunkt och fokus.

Inför en särskild lag om barns rätt till stöd och insatser. På samma sätt som LSS tydliggjorde rättigheterna för personer med funktionsnedsättning kan en barnlag tydliggöra barns rättigheter.

Barn behöver bättre möjligheter att göra sina röster hörda. Därför anser Liberalerna att barn ska ha individuell klagorätt om de anser att deras rättigheter enligt barnkonventionen har kränkts.

Alkohol och narkotika

Användande av narkotika ska fortsatt vara olagligt. Stor vikt bör läggas vid det förebyggande arbetet, och beroende ska bekämpas med en fungerande, evidensbaserad vård.

Liberalerna behåller partiets tidigare ståndpunkt att verka för småskalig gårdsförsäljning av öl och vin, under förutsättning att detta inte påverkar Systembolagets roll negativt.