Se alla

Beslut i korthet – sjukvård

Lördag 18 november 2017

Mer makt åt patienterna

Liberalerna vill stärka primärvården. Partiet anser att alla patienter ska ha rätt till en vald vårdkontakt och att varje läkare ska ansvara för sina listade patienter och samordna den vård som behövs. Patienterna ska ha rätt att själva välja vårdgivare i hela landet, såväl i det egna landstinget som i ett annat.

Fler sjukhus för att lösa sjukvårdskrisen

Liberalerna vill återinföra kömiljarden både för att korta väntetiderna i hela vårdkedjan och för att förbättra sjukvårdens samordning och kontinuitet. Minst fem sjukhus ska drivas i antingen privat eller idéburen regi. Konkurrens stimulerar innovation, förbättrad kvalitet och tillgänglighet.

Framtidens sjukvård är mer digital

Den digitala tillgängligheten i vården ska öka genom en digital vårdgaranti som kompletterar den fysiska. Alla patienter ska kunna nå sin journal på nätet. Liberalerna vill också att sjukvårdens personal ska ha tillgång till nutida teknik – inte fax och personsökare som hör hemma på museum.

Förebyggande tandvård ökar folkhälsan

Tandvårsstödet ska förbättras genom att högkostnadsskyddet höjs stegvis och utökas till att även omfatta frisktandvård.