Se alla

Unga kriminella behöver tidiga och tydliga insatser

Onsdag 27 april 2022

Det barn eller den ungdom som lyckas i skolan blir inte gängkriminell eller lockas till att bränna bilar. De våldsverkare som nu attackerat polisen och rättsstaten runt om i Sverige bär ett personligt ansvar för sina handlingar och ska lagföras. Men vi som samhälle bär ett ansvar för att i tid sätta gränser för unga lagöverträdare och unga på glid. För att uppnå det är ingen enskild åtgärd tillräcklig: skola, polis och socialtjänst behöver arbeta ihop mycket mer än de gör idag. Det presenterar partiledare Johan Pehrson tillsammans med Jan Jönsson, socialborgarråd i Stockholm i DN idag.

Det här är en ansats som vill betona hur viktigt det är med tidiga insatser. Vi ser hur det fortfarande finns en rad hinder på vägen, säger Johan Pehrson, Liberalernas partiledare.

Liberalerna presenterar idag tre budgetförslag för att förebygga morgondagens kriminalitet och stoppa morgondagens bilbränder

  1. Utred alla brottsliga handlingar – oavsett ålder Unga under 15 år är inte straffmyndiga. Däremot är det viktigt att synliggöra allvaret i att mycket unga personer begår brott och markera detta genom att polisen utreder saken. Den kunskap som framkommer i en polisutredning hjälper till att klargöra vad som hänt, vilket är viktigt för både förövaren och brottsoffret. Utredningen kan även ge information som är viktig för de sociala myndigheterna. Enligt BRÅ blir en fjärdedel av grova brott som begås av minderåriga inte utredda. Det är inte rimligt. Barn ska inte straffas, men budskapet till de unga blir helt missriktat om de vänjer sig vid att brott som de begår aldrig blir utredda. Vi vill tvärtom att huvudregeln ska vara att brott som begås av minderåriga ska utredas. En utredning kan också bidra till att upptäcka vuxna kriminella som utnyttjar barn för kriminella tjänster. Vi vill nästa år tillföra Polismyndigheten 200 miljoner kronor för att redan inom ramen för nuvarande lagstiftning skapa förutsättningar för polisen för att utreda fler unga lagöverträdare.
  2. Öka informationsutbytet mellan polisen och socialtjänsten. För att underlätta för samverkan mellan polis och socialtjänst behöver vi ett förändrat synsätt på sekretess gällande unga i riskzonen. Vi vill att huvudregeln blir att polis och socialtjänst ska kunna lämna ut uppgifter om unga under 21 år till varandra om det inte finns skäl som talar emot detta i det enskilda fallet. Presumtionen ska alltså vara att uppgifter ska kunna utlämnas. Nuvarande lagstiftning är dock ofta svårtolkad och behöver uppdateras. En sådan förändring kräver lagändringar som omedelbart behöver förberederas och utredas. En del i detta arbete är att tillföra medel för investeringar och uppgradering av IT-infrastrukturen som på många håll inom socialtjänsten idag är eftersatt. För ändamålet vill Liberalerna nästa år avsätta 50 miljoner i tillskott till Sveriges kommuner.
  3. Mer social stödpersonal på utsatta skolor – fler skolsociala team. Många ungdomar i utsatta områden lockas till kriminalitet redan i en ung ålder. Särskilt gäller det pojkar som kriminella gäng erbjuder snabba inkomster och machostatus. En lyckad skolgång är den viktigaste skyddsfaktorn för att förhindra ungdomskriminalitet och samhället måste agera så tidigt som möjligt. Det är möjligt att förhindra att en elev blir kriminell men ofta mycket svårt att bryta en redan inslagen kriminell bana.

Viktigt med kvalitativ undervisning i skolor

Den viktigaste faktorn för att eleverna ska klara av grundskolan är att de får en kvalitativ undervisning. För att läraren ska kunna fokusera på undervisningen och sitt uppdrag behövs det i utsatta områden finnas kvalificerad personal som arbetar med elever som tex har hög frånvaro eller andra riskfaktorer.

Genom att satsa på tidiga insatser motverkas höga sociala, ekonomiska och mänskliga kostnader på längre sikt. Liberalerna föreslår att staten bör stötta kommuner med skolor i utsatta områden genom att möjliggöra att socialtjänsten där kan anställa socionomer som kan arbeta direkt på skolan med elevernas skolnärvaro och skolframgång. På så sätt kan skolan fokusera på undervisningens kvalitet och elevernas kunskap – eleverna får stöd att lyckas i skolan. För satsningen bör 500 miljoner kronor vikas 2023.

Läs hela intervjun med Johan Pehrson och Jan Jönsson här.