Se alla

Tremånadersgaranti för asylbeslut – snabbare integration

Fem förslag från Liberalerna

Onsdag 27 januari 2016

1. Snabbspår för syrienflyktingar som idag finns i Sverige

I princip alla som flyr från kriget i Syrien får stanna i Sverige. Ärendehanteringen avseende syrienflyktingarna måste prioriteras och förenklas betydligt. De som flytt krigets Syrien och som nu finns i Sverige ska snabbt beviljas uppehållstillstånd under förutsättning att de klarar en säkerhetskontroll och identiteten utretts samt det är visat att den sökande flytt från Syrien.

Det ska vara möjligt med skriftlig handläggning för de asylsökanden som redan i samband med registreringen i Sverige hade godkända identitetshandlingar.

2. Flytta personal från domstolarna till Migrationsverket
Asylhanteringstakten måste öka med fokus på att korta asyltiderna. Migrationsverket behöver snabbt förstärkas med personal som kan fatta myndighetsbeslut som rör asylansökningar. Det kan i första hand handla om personal från migrationsdomstolarna men också annan erfaren beslutsfattande personal från andra domstolar eller myndigheter. I ett första steg bör den personal som flyttas över prioritera asylansökningar som rör människor som flytt från Syrien.

3. Prövningstillstånd för överklagande och förenklad överklagandeprocess
Ett ökat antal asylärenden innebär också att antalet överklagade beslut kommer att öka framöver. Av de överklagade besluten ändras endast runt 10 procent, dvs. domstolarna fastlår Migrationsverkets avslagsbeslut i nio av tio fall.

I den extrema situation vi nu befinner oss i är det rimligt att tillfälligt förenkla och effektivisera överklagandeprocessen till migrationsdomstolarna. Tillfälliga prövningstillstånd för överklagande av migrationsverkets beslut till domstol ska därför införas under förutsättning att det är förenligt med EU-rätten. Dessutom bör vissa mål kunna hanteras skriftligen av enmansdomare istället för en fullsutten domstol.

Prövningstillstånd ska ges om domstolen bedömer att det finns skäl att betvivla riktigheten i det beslut som Migrationsverket fattat, t.ex. om domstolen gör bedömningen att den kommer ändra Migrationsverkets beslut eller om det förekommit fel i handläggningen hos Migrationsverket.

I sammanhanget är det viktigt att understryka att detta inte innebär att rätten att begära ny prövning inskränks. Effekten av denna förändring är att klara avslagsfall inte får prövningstillstånd och därmed inte prövas i sak en andra gång. Verkställighet av ett avslagsbeslut ska dock först ske efter att ett lagakraftvunnet beslut om att neka prövningstillstånd föreligger.

4. Fortsatt snabba avslag för vissa grupper
Hanteringen av uppenbart ogrundade ansökningar, till exempel från Västra Balkan, måste fortsatt prioriteras. Dessa ärenden har under senare år hanterats relativt snabbt (2014 låg snittet på 29 dagar). Det är centralt att dessa ärenden fortsatt prioriteras och de uppenbart ogrundade ansökningarna bör kunna avgöras inom några dagar. Människor som fått avslag ska inte vara kvar i landet och verkställighet av avslagsbeslut bör i större utsträckning kunna ske i direkt anslutning till beslutet.

5. Asylboenden med högre grad av självhushåll
Fortfarande bedrivs alldeles för många anläggningsboenden utifrån en omhändertagandementalitet där vuxna människor inte anses förmögna att kunna laga sin egen mat eller hantera andra självklara sysslor. För att bryta det destruktiva omhändertagandet och passiviteten ska huvudregeln på anläggningsboenden vara att de asylsökande själva sköter städning och matlagning och annat på ett anläggningsboende.

Samtidigt som åtgärder görs för att korta människors väntan måste den destruktiva sysslolösheten under asyltiden motverkas. Asyltiden måste kunna användas som viktig förberedelsetid för ett eventuellt fortsatt liv i Sverige. I migrationsuppgörelsen kom berörda partier överens om att svenskundervisning och obligatorisk samhällsorientering ska ges under asyltiden. Det är bra men mer behöver göras. Grundinställningen bör vara att asylsökande i större utsträckning som aktiva individer ska involveras i asylmottagandet och få möjlighet till olika former av sysselsättning redan under asyltiden.