Se alla

Tillsätt haverikommission

Måndag 18 januari 2016

Ekot har idag avslöjat att asylsökande minderåriga barn, framförallt flickor, av svenska myndigheter betraktas som gifta. De placeras i samma bostad som den person de påstås vara gifta med. Det är oacceptabelt. Myndigheternas agerande sänder indirekt signaler till flickorna att ”äktenskapet” är giltigt. Asylsökande barn ska gå i skola och få det stöd och skydd de behöver, inte hamna i äktenskapsliknande förhållanden. Barnäktenskap är förbjudet och skyddet ska gälla alla barn, även dessa flickor.  Därför presenterar idag på en pressträff partiledare Jan Björklund och Liberala kvinnors ordförande Gulan Avci fem förslag.

Vi föreslår:            

1. Haverikommission om barnäktenskap.
Liberalerna vill se en haverikommission som granskar agerande hos berörda myndigheter, främst Migrationsverket och socialtjänsten. Även andra myndigheter kan behöva ingå i granskningen. Kommissionen ska synliggöra brister och klargöra orsakerna till att det förekommit att svenska myndigheter bidragit till att upprätthålla barnäktenskap.

2. Placera aldrig asylsökande barn med den som uppges vara deras make.
Barn ska inte leva under äktenskapsliknande former. Barnäktenskap ska bekämpas och ska inte legitimeras genom att flickor placeras med personer de uppges vara gifta med. Samhällets signaler ska vara tydliga även när det gäller flickor från andra länder och kulturer.

3. Migrationsverket och socialtjänsten ska göra en noggrann skyddsbedömning av alla ensamkommande barn som ska placeras hos anhöriga.
Idag fungerar kontrollen av de hem där ensamkommande barn placeras inte tillräckligt väl. Det är särskilt viktigt att flickor inte placeras hos personer som uppges som anhöriga utan att en förhandsbedömning görs av flickans situation i förhållande till de vuxna.

4. Kunskap är makt – ensamkommande unga ska få kunskap om sina rättigheter.
För att stärka flickorna, liksom alla ensamkommande barn, ska de tidigt få kunskap om sina rättigheter. De ska veta att rättsstaten står på deras sida. Idag omfattas inte ensamkommande barn av gällande regler om samhällsorientering men det finns behov av att se till att alla barn tidigt får samhällsinformation om sina rättigheter och skyldigheter, demokratiska värderingar och hur det svenska samhället är organiserat. Informationen ska nå även de barn som placeras hos anhöriga.

5. Täpp till de sista luckorna i förbuden mot barnäktenskap.
Utomlands ingångna barnäktenskap ska aldrig kunna erkännas i Sverige. Lagstiftningen skärptes 2014, men det finns fortfarande en möjlighet för svenska myndigheter att erkänna barnäktenskap eller tvångsäktenskap som begåtts utomlands om det finns synnerliga skäl. Vi föreslår att lagen ändras så att den sista luckan täpps till. Att personer som hamnat i barnäktenskap flyttar till Sverige får aldrig vara ett argument för svenska myndigheter att kompromissa med grundläggande principer om jämställdhet och individens okränkbarhet.

Läs mer här: