Se alla

Sverige behöver en uppföljningskommission

Tisdag 22 februari 2022

På fredag levererar Coronakommissionen sitt slutbetänkande. Kommissionen har satt ljuset på allvarliga felgrepp under pandemins akuta fas, men också lyft fram det som fungerade. Men Sverige kommer att leva med effekterna av pandemin under många år framöver.

Det behövs en uppföljningskommission

Liberalerna menar att Coronakommissionens granskning av de första två åren måste därför följas upp med en ny kommission med ett framåtblickande uppdrag. Vi kallar det för en uppföljningskommission. Den ska fokusera på åtgärder för att reparera de långsiktiga följderna, särskilt för den unga generation som fått sin uppväxt präglad av pandemin. Den nya kommissionen ska ha full insyn i vad regeringen gjort.

Coronakommissionen har haft i uppdrag att göra konsekvensbeskrivning av den påverkan olika åtgärder haft på våra fri- och rättigheter. Med tanke på att pandemilagen fortfarande gäller när kommissionen presenterar sina slutsatser måste granskningen fortsätta. För att kunna agera i nästa kris är det otillräckligt med en så snäv analys.

OECD lyfter i en nyligen släppt rapport att vi behöver mer utvärdering av restriktionerna, inte minst för deras påverkan på våra fri- och rättigheter. De lyfter också vikten av att fortsätta utvärdera proportionaliteten i olika åtgärder. Dessutom efterfrågar de särskilda satsningar på ett mer långsiktigt utvärderande av pandemins effekter på ungas hälsa. Sammantaget menar OECD att mer forskning behövs för att ha starkare beredskap inför nästa kris.

Mer fokus på barn och unga

Regeringen la i sitt direktiv till Coronakommissionen ett särskilt fokus på situationen för äldre. Det var förståeligt 2020 när smittspridningen var akut inom äldreomsorgen. Coronakommissionen har också lämnat allvarlig kritik vad gäller samhällets misslyckande i att skydda äldre från pandemin. I den nya kommissionen om pandemins långsiktiga effekter behöver en motsvarande satsning göras på att utreda situationen för barn och unga.

Unga har tagit ett stort ansvar för smittskyddet. Distansundervisning har skapat en kunskapsskuld vi kommer få leva med i många år. I Skolinspektionens granskning framgår det att eleverna upplever att de lärt sig mindre, att undervisningen hållit en lägre kvalité och att lärarna haft svårt med betygsättningen.

Den sociala distanseringen har satt djupa spår. Över hälften av gymnasieelever upplever försämrad psykisk hälsa och att deras sociala situation blivit sämre. Skolinspektionen menar även att ju mer distansundervisning, desto fler negativa effekter. För Sveriges ungas utbildning och hälsa har restriktionerna haft ett mycket högt pris. Regeringen har främst fokuserat på hur olika åtgärder påverkat smittspridningen, men av 62 delpunkter är endast tre vigda särskilt åt ungas situation.

Regeringen tillsatte Coronakommissionen innan det fanns fungerande vaccin. Därför saknas helt uppdrag att specifikt analysera hur vaccinet kommer så många som möjligt till del, något som visat sig vara ett stort problem. Det är ytterligare ett område som den nya kommissionen ska få i uppdrag att titta närmare på och som kommer att vara strategisk för att stärka Sveriges beredskap för nästa pandemi.

Klargör kommissionens rätt att ta del av underlag och dokument

Lena Hallengren och den övriga regeringens senfärdighet med att leverera efterfrågade dokument har skapat osäkerhet om huruvida kommissionen verkligen fått det underlag den kräver. Direktiven till nästa kommission måste mycket tydligare klargöra kommissionens rätt att ta del av uppgifter och handlingar från regeringskansliet för att fullgöra sitt utredningsuppdrag.

Covid-19-pandemin är den största prövningen Sverige stått inför sedan andra världskriget. Det har hittills lett till över 15 000 döda och inneburit långtgående inskränkningar av våra fri-och rättigheter. Därför behövs en uppföljningskommission. Den behöver tillsättas skyndsamt så att den nya kommissionen kan ärva såväl personal som lärdomar från den nuvarande Coronakommissionen. Den nya kommissionen ska granska de långsiktiga effekterna restriktionerna har fått. I det arbetet behöver ett fördjupat fokus på ungas situation finnas med.

Här kan du läsa mer.

Vidare läsning: Rädda coronagenerationen.