Se alla

Arman Teimouri (L) anmäler statsråd till Konstitutionsutskottet

Torsdag 9 juni 2022

Med anledning av statsrådet Karl-Petter Thorwaldssons uttalande om huruvida företag ska anses vara seriösa anmäler Arman Teimouri (L) statsrådet till Konstitutionsutskottet. 

Det är naturligt att partier landar i olika slutsatser huruvida kärnkraften behövs i den svenska energimixen. I grunden handlar det om vilka krav man ställer på att kraftsystemet ska kunna leverera el när och där människor behöver den. På den punkten kan man ha olika ambitionsnivå.

Liberalerna menar att Sverige behöver både den väderberonde elproduktionen, vattenkraften och kärnkraften för att klara klimatomställningen samtidigt som den svenska konkurrenskraften stärks. Sverige kommer att behöva ny kärnkraft och en liberal borgerlig regering ämnar därför skapa förutsättningar för det genom att ge alla fossilfria kraftslag jämförbara spelregler.

I Ekots lördagsintervju den 4 juni deltog statsrådet Thorwaldsson. Å ena sidan menade statsrådet att det inte går att stänga dörren för ny kärnkraft, men å andra sidan menade han att det inte finns några ”seriösa företag” som vill bygga ny kärnkraft i Sverige. Därmed uttalade han en politisk bedömning av de företag som i dag är verksamma på detta område.

Vilka marknadsaktörer som kan tänkas lämna in en ansökan om ny kärnkraft i Sverige kan inte förutses i dag. Men när så sker måste svensk lag tillämpas på villkor som gäller lika för alla. Att näringsministern på förhand dömer ut företag som oseriösa blir en politisk signal som har hög risk att påverka myndighetens eller regeringens prövning för den händelse att en ansökan skulle lämnas in.

Konstitutionsutskottet har vid upprepade tillfällen framhållit att statsråd bör iaktta särskild försiktighet med att göra uttalanden i vissa hänseenden, bl.a. i fråga om uttalanden som kan riskera domstolarnas och förvaltningsmyndigheternas grundlagsreglerade självständighet. Med anledning av detta begär Arman Teimouri att konstitutionsutskottet granskar lämpligheten i näringsministerns uttalanden.