Se alla

Liberal budgetsatsning för att stärka tillgången till läromedel

Torsdag 3 november 2022

Tillgång till läromedel av hög kvalitet är viktig både för lärare och elever, inte minst mot bakgrund av den utmaning som i dag råder när det gäller lärarförsörjningen och det faktum att många elever får sin undervisning av obehöriga lärare. Tillgången till läromedel ser i dag olika ut på olika skolor. Det finns elever som inte får tillgång till läroböcker och tidsenliga läromedel.

Aktuella och ändamålsenliga läromedel fyller flera funktioner. De stödjer lärandet, ökar likvärdigheten och främjar elevers läsförståelse. Att elever får läromedel som är anpassade efter deras behov är viktigt för att varje elev ska få möjlighet att nå de olika betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som gäller.

Läromedel av hög kvalitet som är framtagna i enlighet med läroplanerna gynnar undervisningens kvalitet och minskar lärarnas arbetsbörda. Regeringen föreslår därför att medel avsätts i budgeten för 2023 för att bland annat öka tillgången till läromedel av hög kvalitet. Totalt föreslår vi 685 miljoner kronor avsätts för 2023 och fr.o.m. 2024 beräknas 555 miljoner kronor årligen.