Se alla

Låt fler barn få undervisning i smågrupper

Måndag 2 maj 2022

I dag presenterar Liberalernas partiledare Johan Pehrson en vårbudgetsatsning på särskilda undervisningsgrupper i skolan. Förslaget skulle ge 25 000 fler platser i mindre undervisningsgrupper för elever med utmaningar och svårigheter.

Det här är viktigt för att det ska bli  mer lugn och ro i våra klassrum. Det är också viktigt för de ungdomar som inte riktigt kan sitta stilla eller vara tyst, eller låta bli att störa undervisningen, säger Johan Pehrson, partiledare för Liberalerna.

Få elever får det stöd som behövs

Idag lämnar 17 000 elever grundskolan varje år utan tillräckliga kunskaper och behörighet för gymnasiestudier. Särskilda undervisningsgrupper betyder mycket för elever i behov av särskilt stöd som annars riskerar att inte klara grundskolan. Det kan handla om elever som har svårt att koncentrera sig i större klassrum, som är utåtagerade eller elever som behöver mer lärarstöd för att ha en chans att uppfylla kunskapskraven. En elev som riskerar att inte nå kunskapsmålen ska skyndsamt bli erbjuden stöd enligt skollagen. Om anpassningar i den vanliga undervisningen inte är tillräckligt kan mer omfattande stödinsatser sättas in. En viktig form av särskilt stöd är så kallade särskilda undervisningsgrupper, där en mindre grupp elever kan samlas för att få utökat stöd av speciallärare.

Särskilda undervisningsgrupper har varit ett naturligt och vanligt förekommande inslag i den svenska skolan under lång tid. Så är det inte längre. Sedan kommunaliseringen på 1990-talet har allt färre elever med behov av särskilt stöd fått möjligheten att komma ikapp med hjälp av särskilda undervisningsgrupper. I dag är det endast 1,3 procent av eleverna som får stöd genom särskilda undervisningsgrupper enligt Skolverkets senaste statistik. Andelen elever med olika former av åtgärdsprogram, exempelvis enskild undervisning eller särskilda undervisningsgrupper, har dessutom minskat sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde 2014. Som ett resultat uppger idag uppger fyra av fem lärare att de har elever i behov av särskilt stöd i sina klassrum som inte får det. De som får stöd i särskilda undervisningsgrupper varierar kraftigt över landet. Flera kommuner har idag för knappa resurser för att organisera särskilda undervisningsgrupper eller sätta in stödinsatser.

Liberalerna budgetsatsar för fler särskilda undervisningsgrupper

Liberalerna vill se en omfattande satsning på fler särskilda undervisningsgrupper. Fler elever ska få stöd i mindre, särskilda undervisningsgrupper under delar eller hela skoldagar – både för deras egen och för deras klasskompisars skull. Liberalerna föreslår därför i vår vårbudget ett, fullt utbyggt, statsbidrag om 2 miljarder kronor per år för att säkerställa att fler elever får stöd i form av särskilda undervisningsgrupper i hela Sverige. Med exempel i med den modell som Stockholm stad nu bygger upp – där staden centralt ersätter skolorna direkt för varje elev som rektor beslutar om placering i särskild undervisningsgrupp – beräknar vi att stödet till huvudmannen bör ges med 75 000 kronor per elev i särskild undervisningsgrupp. Skolverket för bör på uppdrag att närmare utforma den exakta regleringen av statsbidraget. Sammantaget bedöms satsningen fullt utbyggt finansiera att runt 25 000 fler elever än idag kommer att kunna ges möjlighet att få undervisning i särskild undervisningsgrupp.

Se hela inslaget här.