Se alla
Staty av gudinnan Themis bärandes våg.

L: Stärk den svenska grundlagen

Torsdag 8 september 2022

Liberalismen har vuxit fram ur århundranden av försvar för enskilda människors frihet och tydliga ramar för statens maktanspråk. Därför står liberaler i främsta ledet för att skapa starka grundlagar. Utan dem kan rättigheter som tas för självklara snabbt monteras ner, det skriver Johan Pehrson, partiledare och Maria Nilsson, partisekreterare på Aftonbladet debatt.

Händelser i vår omvärld påminner oss om att denna risk inte bara är teoretisk. I exempelvis Ungern har demokratiska strukturer snabbt monterats ned, och i USA försvann skyddet för kvinnors aborträtt genom ett klubbslag i en domstol.

Liberalerna går till val på:

  • Politiker ska inte kunna upphäva valresultat. Med rätta har omvärlden förfärats av Donald Trumps försök att ogiltigförklara väljarnas utslag i det senaste presidentvalet. Sällan uppmärksammas att även Sverige är sårbart på denna punkt, eftersom den politiskt sammansatta Valprövningsnämnden har makt att upphäva valresultat. Även om nämnden alltid utfört sitt uppdrag med stor integritet är detta en systembrist. Liberalerna vill därför att Valprövningsnämnden ogiltigförklarande av valresultat ska kräva bekräftelse från Högsta domstolen. Kalla det gärna för ”Lex Trump”.
  • Grundlagsskydda aborträtten. När vi ser kvinnors rätt till abort tillintetgöras i flera länder måste vi agera. Staten ska aldrig kunna ta ifrån kvinnor rätten att besluta om sin egen kropp. Aborträtten ska säkras i grundlagen, med eldskrift.
  • Skydda den akademiska friheten i grundlagen. I dag är forskningens frihet skyddad i grundlagen, men innehållet i undervisningen vid våra universitet och högskolor har inte samma skydd. I en tid när universitet i land efter land utsätts för påtryckningar om att visa följsamhet mot den styrande regimen är detta inte tillräckligt. I kunskapsnationen Sverige ska den akademiska friheten i sin helhet vara grundlagsskyddad.
  • Stärk public service-företagens oberoende. Public service-medierna behöver stå oberoende från politisk detaljstyrning. Liberalerna önskar i första hand ett grundlagsskydd, men i väntan på att det finns tillräckligt stöd för detta föreslår vi att skyddet stärks på annat sätt. Bland annat behövs ett strikt förbud mot aktiva parlamentariker och partianställda i Granskningsnämnden och den förvaltningsstiftelse som äger de tre public service-bolagen.
  • Bättre möjligheter för enskilda att ta vara på sina rättigheter gentemot stat och kommun. För att rättigheter inte bara ska se vackra ut på pappret måste det finnas en reell möjlighet för enskilda att ta strid för dem. Men i dag är detta ofta bara möjligt för den som har tillräckligt stor plånbok. Huvudregeln är att enskilda som överklagar myndighetsbeslut till domstol gör detta på egen bekostnad – även i de fall domstolen slår fast att myndigheten agerat fel. För att alla ska ha samma tillgång till sina rättigheter vill Liberalerna ge möjlighet till rättshjälp, alltså ersättning för rättegångskostnader, i förvaltningsmål där man vinner mot det allmänna eller annars har haft goda skäl att väcka talan.

Hos oss liberaler sitter det i vår DNA att stå upp för enskildas rättigheter. Den liberala och borgerliga regering som vi vill bilda har viktiga uppgifter att uträtta. Friheten ska försvaras.

Läs hela artikeln här.