Se alla

L: Skärpt kontroll för medborgarskap

Fredag 5 augusti 2022

Den 1 augusti skärptes reglerna för utvisning. De viktigaste förändringarna är att straffvärdesgränsen för när domstolar får döma till utvisning sänks från ett år till sex månader och att den dömdes anknytning till Sverige får minskad betydelse vid prövning av utvisningsfrågan.

Liberalerna ser positivt på dessa skärpningar men vill gå längre. Vi vill att fler utländska medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas, och vi vill också göra det svårare för personer som har dömts för brott att bli svenska medborgare. Det presenterar Johan Pehrson i en intervju med Expressen.

Vi har ju öppenhet i Europa, det är ju jättebra för oss, att kunna läsa och plugga och arbeta och investera var vi vill. Men det måste också innebära att man kollar brottsregister i alla länder om en man eller kvinna vill bli medborgare i Sverige. Och att detta gäller också den som är under 21 år. Är man grovt kriminell och 17 ska man inte bli medborgare i Sverige automatiskt, säger Johan Pehrson till Expressen.

LIBERALERNAS NYA FÖRSLAG

Utöver de lagar som nu trätt i kraft föreslår Liberalerna följande lagändringar:

Det ska bli svårare för personer dömda för brott att få svenskt medborgarskap

  • Prövning ska ske mot brottsregister från hela EU. Enligt lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap ska det vid prövning av en ansökan om svenskt medborgarskap göras en bedömning av om personen ”haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt”. Vid denna bedömning utgår Migrationsverket från personens svenska misstanke- och belastningsregister. I dessa register framgår dock normalt endast brott som är begångna i Sverige. För att Migrationsverket ska få ett mer utförligt underlag i denna fråga bör det i samtliga dessa ärenden även inhämtas så kallade ECRIS-utdrag, som visar om personen är dömd för brott i ett annat EU-land.
  • Prövning mot brottsregister ska även ske avseende personer under 21 år. Kravet på hederligt levnadssätt gäller idag endast personer som ansöker om medborgarskap efter att de fyllt 21 år. Om personen är under 21 år erhålls medborgarskap genom anmälan, och det görs då ingen som helst prövning mot misstanke- och belastningsregistret. En 20-åring som är dömd för mord och våldtäkt kan alltså erhålla svenskt medborgarskap. Liberalerna anser att detta är orimligt och föreslår att kravet på hederligt levnadssätt bör gälla alla som vill bli svenska medborgare.

Fler utländska medborgare ska utvisas

  • Presumtion för utvisning när utländska medborgare döms för allvarliga brott. Enligt lagändringen som nu träder i kraft får en utlänning utvisas ur landet om han eller hon döms för en gärning som är av sådant slag att det finns anledning att tro att utlänningen kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet i landet eller om brottet har ett straffvärde som motsvarar minst sex månaders fängelse. Liberalerna vill skärpa lagen på så sätt att utvisning i dessa fall ska ske om inte särskilda skäl talar emot. Härutöver anser vi att utvisning ska ske om utlänningen döms för ett brott till strängare påföljd än böter och det är fråga om ett sexualbrott eller om brottet har ett heders- eller hatmotiv
  • Obligatoriskt för domstolar att inhämta yttrande från Migrationsverket. Vid prövning av utvisningsfrågan behöver domstolen ha ett yttrande från Migrationsverket som underlag för bedömning av personens anknytning till Sverige samt av frågan om verkställighetshinder till personens hemland. Normalt inhämtas dessa yttranden endast om åklagaren begär det. Om åklagaren har missat detta men ändå framställer ett yrkande om utvisning vid huvudförhandlingen måste domstolen helt basera sin bedömning i dessa frågor på den dömdes egna uppgifter, vilket ofta leder till att utvisningsyrkandet avslås. För att komma ifrån denna problematik, och för att utvisningsfrågan ska prövas i fler fall, vill Liberalerna införa en obligatorisk skyldighet för domstolarna att inhämta yttrande från Migrationsverket i samtliga mål där det kan bli fråga om utvisning på grund av brott.

Här kan du ta del av hela intervjun.