Se alla

L: Förskoleplikt för barn som ligger efter i svenska

Tisdag 9 augusti 2022

Vi måste investera i de mest utsatta barnen så tidigt som möjligt för att alla ska nå sin fulla potential. De som inte går i förskolan halkar efter i sin kunskapsutveckling och riskerar att ärva föräldrarnas utanförskap. Vi anser att barn som tydligt halkat efter i sin svenska språkutveckling behöver gå i förskolan för att utveckla sin svenska. Reformen är en del av Liberalernas valmanifest.

 

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fliberalernas%2Fvideos%2F452848783373670%2F&show_text=false&width=560&t=0 

Integration bygger på att alla lär sig svenska. Varje barn i Sverige har rätt till det svenska språket. Därför presenterar Liberalerna idag sitt valmanifest med förslag om:

  • De barn som ligger efter behöver gå i förskola. En kompensatorisk skolgång börjar redan i förskolan. Studier visar att tidig förskola gynnar barn vars mammor var lågutbildade och barn vars föräldrar var utrikes födda. Vi måste investera i de mest utsatta barnen så tidigt som möjligt för att alla ska nå sin fulla potential. Därför anser vi att föräldrar med barn som ligger efter i språkutvecklingen ska ha ansvar för att skriva in barnen på förskola.
  • Barn ska få sin språkutveckling bedömd på BVC vid två års ålder. Redan idag besöker de allra flesta barn BVC när de är 2,5 år och får en språkbedömning. Vi vill att det besöket görs obligatoriskt för föräldrar vars barn inte är inskrivna i förskolan. På så sätt kan barn med språksvårigheter upptäckas tidigare.  

 

Ytterligare centrala områden ur valmanifestet

  1. Bekämpa hedersbrott och hedersförtryck. Parallella samhällen med odemokratiska värderingar och parallell rättsskipning får aldrig accepteras. Vi vill göra mycket mer för att alla ska få kunskap om sina rättigheter, bland annat genom obligatorisk samhällsundervisning för nyanlända. Samtidigt ska stöden till offren byggas ut, kunskapen hos yrkesverksamma öka, straffen för hedersrelaterade brott skärpas och kriminaliseringen breddas till uttryck för hederstänkande såsom oskuldskontroller och uppfostringsresor. Fler utrikes födda kvinnor ska komma i arbete.
  2. Fler poliser med bättre betalt. Sverige har idag färre poliser i förhållande till vår folkmängd än nästan något annat land i EU. Så kan det inte fortsätta. Därför vill vi på sikt nå 33 000 poliser så att polistätheten blir minst lika hög som i övriga Europa. För att nå dit måste det bli mer attraktivt att både bli och fortsätta som polis – därför ska villkoren ska bli bättre och lönerna höjas. Samtidigt behöver vi fler domare och fler åklagare, och fler häkten och fängelser med fler kriminalvårdare.
  3. Bryt brottsbanan i tid. Tidigare, tydligare och tuffare insatser för att förebygga och förhindra att unga glider in i brottslighet måste till. Vi vill se nationella hembesöksprogram från socialtjänsten för nyblivna förstagångsföräldrar i utsatta områden, att socialtjänsten genom tvång ska kunna tvinga familjer till fler insatser och att betydligt fler barn som själva begår grova brott eller som fostras in i kriminalitet ska kunna omhändertas och flyttas. Sekretesslagar behöver moderniseras för att myndigheter ska kunna dela relevant information.
  4. Utveckla – inte avveckla – kärnkraften. Klimatomställningen kräver dubbelt så mycket el som idag. Då kan vi inte avveckla kärnkraften. Istället vill vi möjliggöra fler nya reaktorer på fler ställen, en återstart av Ringhals 1 och 2, se till att statliga lånegarantier omfattar kärnkraften, modernisera regelverken och ge kärnkraften betalt för att den alltid finns tillgänglig.
  5. Säkra demokratin mot separatisterna. När Säpo säger att flera organisationer från extremistmiljöer finansieras av skattepengar måste mycket mer göras. Vi vill både stärka uppföljningen av bidragsgivning och stoppa dold finansiering av trossamfund så de inte blir verktyg för extremistiska krafter. Socialsekreterare och andra offentliganställda ska skyddas mot förföljelse och utsatthet genom att ett nytt brott – tjänstemannaförföljelse – införs.

 

Valmanifest 2022, här kan du ta del av valmanifestet i sin helhet.