Se alla
Mats Persson pension

Gör det enklare och billigare att anställa

Torsdag 11 augusti 2022

Idag pekar Liberalerna ut två viktiga reformer inför höstens budgetarbete: utökat växa-stöd och förstärkta 3:12-regler.  Detta kommer att gjuta framtidstro i näringslivet och hushållen i en svår tid.

”Det måste bli enklare och billigare att anställa. Nu går vi in i ett nytt läge med lågkonjunktur nästa år, och då behövs en vitamininjektion i de mindre företagen för att vi ska kunna pressa tillbaka arbetslösheten”, säger Mats Persson, Liberalernas  ekonomisk-politiska talesperson till Dagens industri.

Svenska folket blir allt mer pessimistiska om både den egna och den svenska ekonomin. I Konjunkturbarometern för juli är hushållens förtroende på den lägsta nivån någonsin sedan starten 1996. Denna utveckling riskerar att minska konsumtionen och därmed öka arbetslösheten. Redan nu blir företag inom handel, hotell och restaurangbranschen allt mer pessimistiska. Enligt Konjunkturinstitutet har företagen inom handeln exempelvis inte varit så pessimistiska sedan november 2020, det vill säga i ett läge när coronapandemin hotade julhandeln.

Detta är en allvarlig utveckling. Arbetskraftsintensiva tjänsteföretag inom handeln och besöksnäringen är de som är mest sannolika att anställa personer som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden.

I detta läge blir det avgörande att bedriva en politik som stimulerar företagande och som gör det enklare och billigare att anställa.  Inte minst eftersom de berörda företagen länge efterfrågat en sådan politik. I Småföretagarbarometern anger exempelvis var femte företagare höga skatter och höga arbetskraftskostnader som orsak till att företaget inte har kunnat växa. Sverige har inte råd att låta strukturella hinder mot jobbskapande stå oåtgärdade.

Liberala förslag för att näringslivets jobbskapande bör stärkas:

  • Gör det enklare och billigare att anställa – utvidga växa-stödet till 10 anställda. Liberalerna föreslår sänkt arbetsgivaravgift för småföretag. Idag finns en tillfällig utvidgning som gäller för företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer, samt för företag som har en anställd och anställer ytterligare en person. Nedsättningen innebär att berörda företag endast ska betala ålderspensionsavgift under längst 24 kalendermånader. Liberalerna föreslår att reformen med växa-stöd utvidgas kraftigt så att den omfattar upp till 10 anställda. Givet att 105 000 personer nyanställs varje år i företag med upp till 10 anställda blir den offentlig-finansiella effekten av reformen fullt utbyggd 6,7 miljarder kronor.
  • Förbättra entreprenörskatten: öka möjligheten att använda 3:12-regler genom sänkt skatt. Tillväxten av jobben sker idag i kunskapsintensiva fåmansföretag. De s k 3:12 företagen, som uppgår till närmare en halv miljon företagare, skapar sysselsättning åt närmare 1,5 miljoner arbetstagare. Liberalerna vill förbättra dessa viktiga företags villkor och föreslår därför att 3:12-regelverket förstärks genom att schablonbeloppet i den s k förenklingsregeln höjs. En sådan reform kommer att spela stor roll för många företagare: Detta då de flesta av Sveriges 3:12-företagare, ca 75%, använder sig av förenklingsregeln. Dagens nivå på 2,75 IBB har inte ändrats sedan 2012. Den offentlig-finansiella effekten av reformen bedöms bli ungefär 300 miljoner kronor.

 

Liberalernas förslag står i skarp kontrast mot de rödgröna partiernas företagarpolitik. Vid en rödgrön valvinst väntar i stället höjda skatter på företagande. Socialdemokraterna föreslog 2017 en chockhöjning av just entreprenörskatten. Vänsterpartiet föreslår skattehöjningar på företagen med 48 miljarder kronor i sin senaste budget. Partiet föreslår bland annat höjda företagsskatter på 18 miljarder genom höjd bolagsskatt och skärpta 3:12-regler. Vänsterpartiet föreslår också höjda arbetsgivaravgifter med 11 miljarder och avskaffade RUT och ROT-avdrag för 19 miljarder kronor.  Redan hotet om dessa reformer under en utdragen socialistisk regeringsbildning riskerar att minska framtidstron bland jobbskapande småföretag i ett kritiskt skede för svensk ekonomi. Liberalernas väg är en annan. En liberal borgerlig regering har goda förutsättningar att genomföra viktiga reformer inom exempelvis närings-, skatte-, rätts- och energipolitiken. Allt detta  kommer istället att gjuta framtidstro i näringslivet och hushållen. Med dagens besked pekar Liberalerna ut två viktiga reformer inför höstens budgetarbete. Var och en av dem skulle påtagligt förbättra förutsättningarna för företagande och sysselsättning i Sverige i en svår tid.

Här kan du läsa hela intervjun.