Se alla

Fem förslag för ordning i skolan

Söndag 7 augusti 2022

Liberalerna har alltid stått upp för ordning och reda i skolan. Både elever och lärare gynnas av studiero i klassrummen. Det är inte minst viktigt för att förbättra möjligheten för elever och lärare att fokusera på kunskap, inlärning och studier. Stök i klassrummen är ett direkt hinder för lärarens möjlighet att bedriva undervisning och elevens möjlighet att kunna fokusera på lektionen.

Det ska råda studiero i klassrummet – men också trygghet ute i korridoren. Ingen elev ska behöva oroa sig för att bli trakasserad, kränkt eller utsatt i skolan. Skolinspektionen har under tio år granskat tryggheten i skolan. Resultaten visar en oroväckande utveckling: Det råder stora skillnader mellan skolor och allt färre elever känner sig trygga i skolan

Socialdemokraterna presenterade nyligen  förslag som de hävdar kommer råda bot på stöket i skolan. Förslagen handlade dock inte om hur fler elever kan få en lugnare och mindre stökig skolgång. Istället föreslås ett vinststopp för alla skolor, oavsett hur välfungerande eller populära de är. Skolan behöver varken ohämmad vinstjakt eller häxjakt på friskolor.

Liberala förslag för en statlig ordningsskola

  1. Statlig ordningsskola. Kommunaliseringen av skolan var ett socialdemokratiskt misstag. Det ökade antalet huvudmän från en till 290. Vi menar att skolan, våra barns utbildning och vårt lands framtid, är en nationell angelägenhet. Enutvärdering gjord av Skolverket visar att de nationella målen mest ses som ambitiösa visioner av de kommunala huvudmännen snarare än som underlag för styrningen av skolan. För att återupprätta en kunskapsskola i världsklass behöver skolan återförstatligas.
  2. Elevers ansvar för studiero. Det borde framgå i skolans styrdokument att det inte bara är lärare och rektorer som ansvarar för ordning i skolan. Även elever har ett ansvar för sitt uppförande. Det är en av de viktigaste lärdomarna skolan kan ge eleverna – att i slutändan är det ens eget ansvar att råda över sitt liv och att det även gäller ens tid i skolan. För den som av olika anledningar stör undervisningen ska det finnas stöd och en förväntan om att eleven inte ska störa sina kamrater. Elever behöver helt enkelt både kramar och ramar.
  3. Speciallärare mot stök. Stök i skolan kommer ofta från några få elever. För lärare med ansvar för en hel skolklass kunskapsutveckling står valet mellan att fokusera på de som stör eller på resten av eleverna som försöker hänga med. Det är en omöjlig arbetssituation. Om skolan hade fler speciallärare kunde de som har svårt att hänga med få det stöd de behövde och stöket skulle minska. Vi föreslår i ett första steg att anställa 1000 nya speciallärare.
  4. Stäng skolor för obehöriga. Skolor är inte en allmän plats, men trots det har flera skolor problem med att ungdomar som inte är elever på skolor vistas där, vilket kan skapa otrygghet för så väl elever som personal. BRÅ:s rapporter om brottsutsatta ungdomar visar exempelvis att skolan eller skolgården är den i särklass vanligaste brottsplatsen för misshandel. Mer än var fjärde tjej uppger att de rent av har hållit sig borta från skolan en hel dag av oro för att utsättas för misshandel. Därför föreslår Liberalerna att skolor ska vara stängda för obehöriga.
  5. Vuxenvärlden ska bestämma ordningsregler. Liberalerna vill ändra i skollagen så att skolledningen får fullt mandat att besluta vilka ordningsregler som behövs på en skola för att säkerställa trygghet och studiero för alla elever. Således vill Liberalerna att det nuvarande kravet på att eleverna ska få vara med i beslutandet kring ordningsreglerna ska slopas. Det ska även fortsättningsvis vara möjligt för elever att inkomma med synpunkter, förslag eller idéer kring skolans ordningsregler.