Se alla
Jakob Olofsgård bräsnelpriser

Höjt reseavdrag för att kompensera för de höga bränslepriserna

Fredag 11 februari 2022

I dag presenterar Liberalerna en åtgärdsplan med anledning av de höga bränslepriserna. Bland annat föreslår L en treårig höjning av reseavdraget, på så sätt kan en bibehållet ambitiös klimatpolitik mildra  effekterna av prisutvecklingen.

Den snabba prisuppgången på bränslen och el har på kort tid fått en stor påverkan på mångas ekonomi. De som lever och verkar på platser där avstånden mellan boende, jobb och skola är långa, har i dag inte förutsättningar att anpassa sig till de plötsliga prisförändringarna.

Liberalerna är Sveriges mest elektrifieringsvänliga parti. Fossila bränslen ska inte driva morgondagens fordonsflotta. Liberalerna är också det enda parti som på allvar driver strukturella lösningar på elmarknadens problem. En styrmedelspolitik behövs som säkerställer att Sverige når klimatmålen.

Men här och nu behövs också åtgärder för att hantera den uppkomna situationen. Detta för att inte privatekonomier ska slås sönder eller företag tvingas dra ner och jobb förvinner. Därför har Liberalerna bland annat nyligen ställt sig bakom riksdagsförslaget om att regeringen skyndsamt bör lägga fram ett krisstöd till det svenska lantbruket.

Sverige är mer än ett fåtal storstäder. Den som vill bo på landsbygden ska vara fri att arbeta, utbilda sig eller starta företag. Det förutsätter åtgärder när bränslepriserna nu snabbt stuckit iväg.

Förslaget får störst effekt för de som bor på landsbygden. Nästan var tredje sysselsatt på landsbygden har det här stödet, säger Jakob Olofsgård, landsbygdspolitisk talesperson för Liberalerna till TT.

Liberalernas åtgärdsplan med tre förslag med anledning av de höga bränslepriserna.

  1. Höj reseavdraget under tre år. Liberalerna föreslår en treårig höjning av avdraget för resor med egen bil från 18,50 till 23kr/mil. Det befintliga reseavdraget gynnar glesbygd framför storstad. I storstadsregionerna är det endast 9 % av de sysselsatta som får reseavdrag medan motsvarande siffra är mycket högre i övriga Sverige. Exempelvis är det nästan var tredje (29 %) av de sysselsatta i landsbygdskommuner som tar del av stödet.
  2. Krisanpassa fordonsskatten. Liberalerna föreslår även en förändring av fordonsskatten. Dagens glesbygdsavdrag på 32 kronor i månaden är otillräcklig för att kompensera för bilens roll i gles- och landsbygd. En snabb översyn och krisanpassning krävs. Inom ramen för denna översyn bör glesbygdsavdraget minst fördubblas. Till skillnad från förslag om sänkt bensinpris gynnar förändringar i denna riktning alla bilägare på gles- och landsbygd, oavsett om det är en elbil eller en bensin/dieselbil. Därmed motverkas inte Sveriges förpliktelser enligt Parisavtalet.
  3. Sätt översynen av reduktionsplikten i snabbspår. Sverige ska göra sitt för att stoppa klimatförändringarna. Trafikens utsläpp behöver då minska snabbt. Reduktionsplikten är det viktigaste styrmedlet för att utsläppen från biltrafiken ska minska i den takt som krävs. Hur snabbt inblandningen av fossilfritt innehåll i bensin och diesel behöver öka beror av hur trafiken utvecklas och av takten i elektrifieringen. Liberalerna tror på och verkar för en snabb elektrifiering. Vi har också fått rätt. Elektrifieringen går fortare än vad som väntades när reduktionsplikten för 2022-2030 togs fram för bara ett år sedan.Reduktionsplikten är också en del av förklaringen till den snabba prisuppgången. Detta då den innebär ett krav på inblandning av fossilfria bränslen, som i dag är dyrare än fossila bränslen. Hur snabbt det fossila innehållet i bränslena behöver minska för att vi ska nå klimatmålen beror framförallt på hur snabbt andelen laddbara bilar växer. Liberalerna har tidigare drivit igenom att reduktionsplikten ska utvärderas. Redan nu är det tydligt att Energimyndighetens prognoser för elektrifieringen av fordonsflottan har överträffats. Mot bakgrund av den uppkomna kostnadskrisen måste energiminister Khashayar Farmanbar därför placera utvärderingen av reduktionsplikten i ett snabbspår. Sveriges bilägare förtjänar ett snabbare besked om hur reduktionsplikten påverkas av en allt grönare fordonsflotta.

Förbättra laddinfrastrukturen

För att andelen elbilar ska kunna fortsätta i den snabba takt vi nu ser måste även laddinfrastrukturen förbättras. Ett tungt ansvar vilar på regeringen. Det behövs både regeländringar och stöd för att människor ska kunna ladda sina bilar även om de bor i lägenhet. Liberalerna vill fortsatt se krav på fastighetsägare att bygga ut laddinfrastrukturen. I Liberalernas budgetmotion avsattes 3 miljarder kronor för att finansiera denna utbyggnad.

Läs Jakob Olofsgård kommentera förslaget här.