Se alla

Inför nödbefogenheter mot elkrisen

Onsdag 7 september 2022

I dag föreslår Liberalerna att en ny borgerlig regering ska införa nödbefogenheter mot elkrisen. Detta är historiska åtgärder mot det misslyckande som den rödgröna energipolitiken har drivit fram.

Sverige befinner sig i ett energipolitiskt nödläge. Priserna drar iväg efter regeringens avveckling av kärnreaktorer i södra Sverige. Om för lite görs kommer både hushåll och företag att få svårt att klara ekonomin i vinter. Därtill får det europeiska beroendet av rysk gas säkerhetspolitiska konsekvenser, konsekvenser som Sverige nu står sämre rustade för att parera till följd av de rödgrönas politik.

Därtill är driftsäkerheten historiskt låg: Spänningen i högspänningsnätet varierar dagligen långt utanför de godkända gränserna. Marginalerna är små och risken för att ett fel någonstans i systemet släcker ner stora delar av landet har ökat markant under Socialdemokraternas regeringsår.

Svenska Kraftnät uppgraderade i förra veckan risken för planerade strömavbrott. Det innebär att elanvändare riskerar att släckas ned. Något sådant har aldrig tidigare hänt i vårt land. Dagens situation är särskilt allvarlig därför att risken är stor att sådana rullande strömavbrott driver fram en kollaps i hela kraftsystemet där det kan ta dagar eller veckor att återupprätta strömförsörjningen. Det är därför också allvarligt att regeringen år efter år har vägrat att redogöra för riksdagen om just den här utvecklingen. Nu står Sverige oförberett – och regeringen har misslyckats.

I dag föreslår Liberalerna därför att en ny borgerlig regering inför nödbefogenheter mot elkrisen. Detta är historiska åtgärder mot det misslyckande som den rödgröna energipolitiken har drivit fram. Syftet är för det första att snabbt säkerställa rimliga priser för att avvärja hotet mot både ekonomin och klimatomställningen. För det andra att öka den kraftigt eftersatta driftsäkerheten i elnätet.


Liberalernas åtgärdsförslag:

  1. Ingångna avtal ska följas Det rapporteras att bolag överväger riva upp ingångna avtal för att slippa ta notan när priset stiger. Det är orimligt att på detta sätt försöka stjälpa över de risker man har tagit. Avtalen ska följas.
  2. Genomför en maxsänkning av elskatterna. Elpriserna är knäckande och kommer att bli högre. Därför måste skatten på el ned skyndsamt. Därför föreslår Liberalerna i dag en temporär maxsänkning av elskatterna. För det första bör punktskatten på el tillfälligt slopas (till energiskattedirektivets miniminivå). För det andra bör momsen på el tills vidare sänkas från dagens 25 procent till miniminivån 6 procent. Båda sänkningarna bör komma på plats så snabbt som möjligt och vid ikraftträdandet gälla retroaktivt från den första september.
  3. Tryck tillbaka elkrisen med statliga garantier för ny elproduktion. För att stabilisera de skenande elpriserna och för att få bort de mycket kraftiga prissvängningarna bör staten kunna fatta beslut om statliga garantier. Detta innebär att Sverige, i likhet med en rad andra länder, inför ett system där elpriset garanteras för den aktör som bygger ny elproduktion med rimliga och fasta priser till elanvändarna. Dessa åtgärder är unika men inte minst motiverbara mot bakgrund av den säkerhetspolitiska dimensionen av den misskötta svenska elmarknaden. Denna åtgärd säkrar förutsägbara intäkter som minskar finansieringskostnaden för nya kraftverk kraftigt. Detta gör det mycket billigare att uppföra kapitalintensiva kraftverk, särskilt sådana med lång förväntad drifttid. Bland annat Storbritanniens åtgärder i liknande riktning bör tjäna som förebild för detta arbete.
  4. Ge Svenska kraftnät ett nöduppdrag inför vintern. Den uppkomna situationen med små marginaler mot rullande strömavbrott kräver att Svenska kraftnät uppdras att vidta historiska åtgärder med avstamp i sina driftsäkerhetsanalyser. Kraftverk i södra Sverige bör kontrakteras direkt för systemuppehållande åtgärder. Det kan handla om att använda en del av produktionen från ett kraftverk för att hålla spänningen stabil eller om att hålla delar av produktionen i reserv för att stärka driftsäkerhetsmarginalerna. Svenska kraftnät ska betala stora förbrukare för att minska sin konsumtion för att på så sätt minska efterfrågan och därmed sänka priset för alla andra. Samt på lämpliga sätt ytterligare utöka effektreserven inför vintern. Konkret handlar det om att på kommersiella villkor sluta avtal med stora elkonsumenter och elproducenter för att kunna hantera en akut effektbrist.
  5. Utred om det är möjligt att återstarta Ringhals 1 och 2. Reaktorerna Oskarshamn 1 och 2 rivs för fullt och är bortom räddning. Men lyckligtvis har inte rivningen av vare sig Ringhals 1 eller 2 startat. De båda reaktorerna är intakta. Ledande företrädare för Ringhals bedömer att ”ingenting är omöjligt”, men att det skulle ta tid och pengar att återstarta verket.

Se pressträffen här.