Se alla

Halvera otryggheten i skolan

Lördag 3 september 2022

Sedan 2014 har otryggheten i skolan ökat med över 30 procent enligt Skolinspektionens årliga mätningar. Var sjätte elev i årskurs nio uppger nu att de känner sig otrygga i skolan. Förutom den direkta otrygghet som våld, mobbing och oordning ger upphov till finns också en direkt koppling mellan elevers utsatthet och deras skolresultat: mer mobbing och otrygghet i skolan ger mindre kunskaper. Trots allvaret har regeringen vid upprepade tillfällen ignorerat riksdagens krav på att tidigare och tydligare agera för att komma tillrätta med oordning och otrygghet. Nu behövs det en liberal och borgerlig regering som tar tag i skolans ordningsproblem.

Liberalerna presenterar idag nya förslag för att halvera otryggheten i skolan.

 1. Mål: Halvera otryggheten 2030. Utvecklingen mot allt otryggare skolor måste vändas. Liberalerna föreslår därför ett nytt vägledande mål för arbetet med trygghet och studiero: otryggheten ska halveras till 2030. Målet ska följas upp genom Skolinspektionens årliga mätningar av elevernas upplevda trygghet och innebär att den upplevda tryggheten ska tillbaka till och över de nivåer som rådde under den tidigare alliansregeringen.
 2. Gå vidare med ordningsomdömen redan i höst. Trots riksdagsbeslut om att ordningsbetyg ska kunna införas har den socialdemokratiskt ledda regeringen sedan 2015 inte agerat för att sådana ska komma på plats. En ny liberal och borgerlig regering har möjlighet att redan i höst gå vidare med den av riksdagen beslutade linjen att införa ordningsomdömen på högstadier och gymnasium. Ett ordningsomdöme i betygen skulle bland annat kunna bidra till att tydligare markera mot skolk och stök.
 3. Inför Ordningslyftet – 22 förslag för trygghet och studiero: 
  • Fler särskilda undervisningsgrupper.
  • Fler speciallärare.
  • Mer social stödpersonal på utsatta skolor – fler skolsociala team.
  • Locka lärare till utsatta skolor.
  • Öka informationsutbytet mellan polis och socialtjänst.
  • Orosanmälningar från förskolan ska kunna delas med grundskolan.
  • Sociala insatser måste börja i tid.
  • Stärk skolans yttre skydd baserat på ett trygghetsperspektiv.
  • Ingen elev ska känna sig otrygg i skolans lokaler.
  • Arbetet för trygghet och studiero ska vila på vetenskaplig grund.
  • Kartlägg kriminaliteteten.
  • Inför ordningsomdömen redan i höst.
  • Dra in studiebidraget för den som hotar andra.
  • Elever som förstör skolans egendom ska hållas ansvariga för det.
  • Regler utan konsekvenser är inte regler. Alla skolor ska införa
  konsekvenstrappor.
  • Inför ordningskontrakt.
  • Flytta mobbaren.
  •Slopa kravet på elevers medbestämmande om ordningsregler.
  • Minska lärarnas administration vid åtgärder mot oordning.
  • En tillsägning är inte en kränkning.
  • Lärare ska känna sig trygga i sin yrkesutövning.
  • Reformera anmälningssystemet.

Se pressträffen här.