Se alla

Fyra åtgärder mot tystnadskultur på myndigheter och förvaltningar

Torsdag 19 augusti 2021

Tystnadskulturen i Göteborgs förvaltningar är inget unikt. Det unika är att Göteborg tagit modet till sig och kartlagt fenomenet för att kunna vidta åtgärder. I rapporten beskrivs hur medarbetare drar sig för att polisanmäla hot eller våld de utsatts för eller bevittnat – av rädsla för repressalier från kriminella. Inte minst gäller detta kvinnor som hotats med sexuellt våld.

Att inte lyfta problemen med att kriminella gäng och kriminella klaner tar över stadsdelar, och med hot och våld påverkar myndighetsutövande är att överge medborgarna. Kriminalitet föder tystnad och tystnaden i möjliggör i sin tur ännu mer kriminalitet.
Det är politikens ansvar att ge alla de medborgare vars frihet och säkerhet begränsas av kriminella klaner och gäng upprättelse genom att vidta de åtgärder som krävs för att återställa ordningen.
Idag presenterar Liberalerna därför fyra åtgärder för att stärka skyddet, höja straffen, ge bättre stöd till tjänstemännen och öka kunskaperna. Det är reformer för att minska risken att kriminella nätverk utövar påtryckningar och tvingar fram en tystnadskultur på myndigheter och förvaltningar.
  1. Stärk skyddet för målsäganden. För att fler ska våga anmäla vill Liberalerna kunna skydda den målsägandes namn vid förundersökningen. Vi vill vidare att den sekretess som gäller för personuppgifter vid sexualbrott ska utvidgas till fler fall, tex där det finns en tydlig hotbild från kriminella nätverk med stort våldskapital.
  2. Vi föreslår en höjning av minimistraffen för brotten våld mot tjänsteman och grovt våld mot tjänsteman. Dagens straffskala som börjar vid böter räcker inte. Minimistraffen för våld mot tjänsteman ska vara sex månaders fängelse och för grovt våld mot tjänsteman ett år och sex månader.
  3. Reformerad socialtjänstlag. Socialtjänstärenden har blivit mer komplexa och hotbilden reell. Handläggare som arbetar i direkt kontakt med enskilda, inte minst i orter och bostadsområden där människor känner varandra kan vid risk för hot och våld behöva stöd. Det behövs en nationell stödfunktion vid utredning, beslut och verkställande. Vi vill också öka möjligheterna för kommuner att överflytta ärenden till annan kommun för beslutsfattande där hotbilden är stor. Ett större fysiskt avstånd mellan tjänstemän och enskilda berörda minskar möjligheten att utsättas för brott och skapar tryggare arbetsmiljö.
  4. Ge uppdrag till Brottsförebyggande rådet att kartlägga hur brett problemet med tystnadskultur är i Sverige. Vidare måste myndigheten ta fram en kunskapsöversikt hur man kan upptäcka, kartlägga och motverka brott som offentligt anställda utsetts för och hur man kan motverka tystnadskulturen bland anställda.