Se alla

Fem språkförslag för bättre integration

Torsdag 29 mars 2018

Att kunna svenska är en viktig biljett in i det svenska samhället, till frihet och självbestämmande. Den som kan svenska kan klara sig själv, prata med barnens lärare eller gå till läkaren på egen hand. Att kunna svenska är viktigt för att kunna få ett jobb och en egen lön. Det gäller inte minst kvinnor som måste få stå på egna ben både i förhållande till samhället men också till sin partner. Dessvärre hoppar många av eller fastnar allt för länge i sfi-studier. Förslagen handlar därför om att öka deltagandet och resultaten. Idag är Mats Persson och Gulan Avci intervjuade om detta i Dagens Nyheter.

Läs artikeln i Dagens Nyheter

 

Här är våra språkförslag för att invandrare snabbare ska lära sig svenska.

Inför kontrollstation efter 52 veckors sfi-studier. Deltagandet i sfi måste öka men det räcker inte
att bara delta och sitta av tiden i klassrummet. Det behövs ett ökat fokus på resultat. Vi vill därför
införa en kontrollstation efter 52 veckors sfi-studier. Om endast begränsade resultat uppnåtts då ska
man istället ut i jobb eller praktik. Det är betydligt bättre att befinna sig i ett sammanhang där man
dagligen tränar svenska än att sitta i skolbänken utan resultat.

Svenska på jobbet istället för att sitta i en skolbänk. Alla kommuner ska erbjuda yrkessvenska
kopplat till det lokala näringslivet. Det finns lokala bra initiativ där företag tillsammans med
kommunen ser till att anställda kan plugga enkel yrkessvenska på arbetsplatsen.

Föräldralediga måste få läsa svenska. Kommuner ska åläggas att anordna kurser i svenska för
föräldralediga, till exempel inom ramen för Öppna förskolan. Den som får försörjningsstöd, även
under föräldraledighet, ska läsa svenska annars minskar försörjningsstödet. Att vara tydlig med vad
som förväntas av alla, framförallt när man ber om samhällets ekonomiska stöd, är en självklarhet
för oss.

Frånvaro ska leda till sänkt ersättning. Den som är frånvarande från etableringsinsatser måste
också få sänkt etableringsersättning. Här behövs bättre uppföljning av närvaro. Idag finns inga
bestämmelser om att ersättningen sänks på grund av sjukdom eller tillfällig vård av barn. Först efter
30 dagars frånvaro i följd skrivs en person ut från etableringsprogrammet. Vi anser att regelverket
ska ändras så att ersättningen sänks till 80 procent vid frånvaro på grund av sjukdom eller vård av
barn på samma sätt som vid frånvaro från arbete eller aktivitetsstöd.

Mer individanpassade sfi-studier. Sfi-undervisningen måste individanpassas än mer utifrån varje
individs kunskaper och förutsättningar. Det är orimligt att blanda akademiker och analfabeter i sfi-
kurserna. Det måste också vara möjligt att plugga sfi på kvällar, helger och under sommaren för att
kunna kombinera med till exempel föräldraledighet eller jobb. Här behövs mer kommunsamverkan
eftersom mindre kommuner kan ha svårt att erbjuda ett brett och flexibelt sfi-utbud.