Se alla

Alliansen lägger fram utskottsinitiativ för nya bullerregler

Tisdag 24 mars 2015

Efter ett initiativ från Alliansen kom bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) till Civilutskottet idag för att redogöra för vad regeringen avser göra för att adressera den akuta bristen på bostäder. I samband med detta presenterade alliansens partirepresentanter ett utskottskottsinitiativ med krav på att sluta fördröja de nya riktvärden för buller som nu hindrar möjligheterna till byggnationer i städerna.

– Att anpassa bullerreglerna är ett snabbt sätt att möjliggöra byggande av specifikt små hyresrätter i kollektivtrafiknära lägen. Detta är viktigt inte minst för unga och studerande. Med tanke på bostadsbristen är det inte rimligt att regeringen dröjer med ett bullerbeslut som skulle öka bostadsbyggandet i städerna. Både storstadskommuner och andra kommuner kan då bygga fler bostäder nära väg- och spårtrafik. Även mindre kommuner har nämligen uppgett att de eftersträvar ett förtätat byggande. Det säger Nina Lundström, ledamot i civilutskottet.

– Bostadsministern menar att frågan ”bereds”. Då Bostadsministern inte kan ange när, eller om, bullerförordningen ska komma på plats utnyttjar en majoritet i utskottet sin initiativrätt enligt 9 kapitlet 16 § riksdagsordningen och tar ett initiativ för ett tillkännagivande till regeringen. Allt för att skynda på regeringens saktfärdiga handläggning.

– Men med dagens byggteknik kan man bygga bostäder med bra inomhusmiljö även om det bullrar på utsidan. Därför måste regelverket bli generösare. Den tätbebyggda staden är bra för miljön. Fler kan åka med kollektivtrafik, fler kan cykla, fler kan ställa bilen – och på sätt minskar bullret. Med rätt regelverk kan bostadsbyggandet öka – bullerreglerna hindrar denna utveckling, avslutar Lundström.