Se alla

Ökad trygghet – 25 000 poliser

Lördag 18 mars 2017

Verklig frihet kräver trygghet. Därför föreslår Liberalerna idag en rad förslag för att stärka polisen och det lokala trygghetsarbetet.

– 25 000 poliser inom fem till sju år.
– Riv upp stora delar av polisreformen.
– 2 000 fler poliser i yttre tjänst inom 12 månader. En ökning med mer än 20 %.
– Högre polischefer ska vara poliser i grunden.
– Statliga pengar till kommunala trygghetsvakter.
– Bättre möjligheter till kompetensutveckling och kvalificerad vidareutbildning.

25 000 poliser i Sverige inom fem till sju år
Sverige är ett av de länder i Europa som har lägst polistäthet. År 2010 hade Sverige 216 poliser per 100 000 invånare, en siffra som sedan dess sjunkit till 200 år 2016. Genomsnittet i Europa ligger på drygt 300 poliser per 100 000 invånare.

Inom fem till sju år ska antalet poliser öka från dagens 20 000 till 25 000. Utbyggnaden ska stärka polisens närvaro i hela Sverige, både i utsatta stadsdelar i storstäderna och på landsbygden. Fullt utbyggd beräknas reformen kräva en finansiering på drygt fem miljarder kronor per år.

Riv upp stora delar av polisreformen
Polisreformen består av flera delar. Den omfattande överbyråkratisering som genomförts måste rullas tillbaka. Avsikten var att drygt 20 länspolismyndigheter skulle avskaffas och ersättas med sju polisregioner. Men i verkligheten har de sju regionerna inrättats, men länspolismyndigheterna har blivit kvar under namnet polisområden (PO). Antalet poliser som arbetar i kontorsbefattningar har ökat kraftigt och poliserna i yttre tjänst har blivit färre. Alltför många specialenheter har slagits sönder och beslutsbefogenheterna är oklara.

Att all polisverksamhet i Sverige är inordnad i en gemensam myndighet är en önskvärd effekt av polisreformen och det ska bestå.

2 000 fler poliser i yttre tjänst inom 12 månader 
Det behövs snabbt fler poliser i yttre tjänst. Att utbilda nya poliser tar lång tid. Kravet ska ställas att av Sveriges cirka 20 000 poliser, ska antalet i yttre tjänst öka från 9 000 till 11 000 inom ett år (en ökning från 45 till 55 %).

Detta ska ske genom:
– Många administrativa funktioner ska flyttas från polisutbildade till annan personal som nyanställs.
– Avbyråkratisering, t ex avveckling av de nya polisområdena (PO).
– Fler uppgifter överförs från polisen till andra myndigheter (tillståndshantering, passhantering, transporttjänster åt andra myndigheter med mera)

400 miljoner kronor tillförs för att anställa ny personal för att avlasta poliser arbetsuppgifter.

Högre polischefer ska vara poliser i grunden
I de flesta andra jämförbara yrkesprofessioner är det självklart att högre chefer själva tillhör professionen. En sjukhuschef är i allmänhet själv läkare, en regementschef är officer och en rektor är i allmänhet lärare. Inom Polisen är det dock vanligt att höga chefer inte är poliser i grunden. Detta skapar ofta en förtroendeklyfta mellan högre ledning och övriga i verksamheten.

Högre polischefer bör själva ha polisiär bakgrund. Det ökar karriärmöjligheterna inom yrket och det innebär att förtroendeklyftan minskar.

Statliga pengar till kommunala trygghetsvakter
Det tar tid att utbilda fler poliser så att Sverige kan få 25 000 poliser i tjänst. Under en övergångstid ska staten därför öronmärka bidrag till kommuner så att fler ordningsvakter kan anställas i kommunal regi. Dessa kommunala trygghetsvakter ska samverka med polisen och bidra till trygghet på gator och torg. Brottsutsatta kommuner ska prioriteras. Statsbidraget uppgår till 500 miljoner kronor per år och ska medfinansiera hälften av totalkostnaden, vilket möjliggör 2000 trygghetsvakter.

Bättre möjligheter till kompetensutveckling och kvalificerad vidareutbildning
För att öka antalet poliser måste fler söka sig till yrket och färre lämna. Det krävs högre lön för att locka fler till yrket och för att få fler att stanna kvar. Liberalerna har föreslagit en löneökning med 4 000 kronor i månaden. Men det behövs också goda arbetsvillkor med god utbildning för att möta dagens och morgondagens kriminalitet. Poliser ska ges bättre möjligheter till kompetensutveckling och kvalificerad vidareutbildning för att stanna och utveckla sig i yrket.

Kostnaden för höjd lön med 4 000 kronor i månaden är 1,3 miljarder kronor, som tillförs Polisen. Ytterligare 100 miljoner kronor tillskjuts för kompetensutveckling.

Fler förslag från Liberalerna
Tidigare har Liberalernas rättspolitiska arbetsgrupp föreslagit att slopa den så kallade straffrabatten för ungdomar i åldern 18–20 år som återfaller i brott, införa jourdomstolar, tillåta möjligheten till anonyma vittnen och sagt nej till att akademisera polisutbildningen.