Se alla
Hyreshus i Herrgården, Rosengård

Bostadssegregation

Boendesegregationen måste bekämpas och de utsatta områdena måste lyftas

Runt om i Sverige finns områden som är starkt präglade av utanförskap och som varit det under lång tid. Det är områden där en hög arbetslöshet har bitit sig fast och där skolresultaten, valdeltagandet och tilltron till samhällets institutioner är lägre än i övriga Sverige. De här områdena är oftast helt dominerade av hyresrätter. Bostadssegregationen är roten till nästan alla integrationsproblem: olikheterna i skolan, otryggheten och svårigheten att komma in i det svenska samhället.

Runt om i Sverige finns områden som är starkt präglade av utanförskap och som varit det under lång tid. Det är områden där en hög arbetslöshet har bitit sig fast och där skolresultaten, valdeltagandet och tilltron till samhällets institutioner är lägre än i övriga Sverige. De här områdena är oftast helt dominerade av hyresrätter. Bostadssegregationen är roten till nästan alla integrationsproblem: olikheterna i skolan, otryggheten och svårigheten att komma in i det svenska samhället.

Dessa så kallade utanförskapsområden är i hög grad orsaken till att skillnaden i boendesituation är så stor mellan människor med svensk och utländsk bakgrund. Trångboddhet är tre gånger vanligare bland utrikes födda. I hela Sverige är en person av tio född utanför Norden och EU, men i socialt utsatta stadsdelar utgör de halva befolkningen. Att äga sitt eget boende ger ofta en större
finansiell trygghet – men att inte äga sitt boende är dubbelt så vanligt bland utrikes födda än bland inrikes födda.

Liberalerna vill:

  • Införa en nationell strategi för mer blandade boendeformer
  • Förenkla ombildningar av hyreslägenheter till bostadsrätter
  • Göra det möjligt att bygga mer och billigare
  • Skapa flyttkedjor
  • Motverka trångboddhet
  • Reformera EBO

EN STRATEGI FÖR MER BLANDADE BOENDEFORMER

Det behövs en särskild strategi för att personer som vill och kan äga sin bostad ska stanna kvar i hyresrättsdominerade områden. Både hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter behövs, och bostadsområden med en blandning av upplåtelseformer skapar bäst möjligheter för de boende att välja en boendeform som passar. Liberalerna föreslår också att kommunala bostadsbolag ska få befogenhet att bli byggherre för projekt där nya bostadsrättsfastigheter byggs i utsatta områden.

FÖRENKLA OMBILDNINGAR AV HYRESLÄGENHETER TILL BOSTADSRÄTTER

Idag krävs att en tillräckligt stor andel av hyresgästerna vill ombilda sina hyreslägenheter, annars är en ombildning till bostadsrätter omöjlig. Det blockerar för dem som vill ombilda och äga sitt boende i många utsatta stadsdelar. En lösning är att införa möjligheten att ombilda också enskilda lägenheter till ägarlägenheter. Detta skulle ge ökad valfrihet, inte minst i stadsdelar med ett ensidigt utbud av boendeformer som i miljonprogramsområdena.

GÖR DET MÖJLIGT ATT BYGGA BILLIGARE

Ska fler ha råd att äga sitt boende måste det bli billigare att bygga. Vi vill gå längre än att avskaffa de kommunala särkraven. Vi vill utreda om det är möjligt att hus bara behöver prövas mot byggnormen en gång för att sedan vara förhandsgodkända och fria att byggas. Vi vill även utreda möjligheten till gemensamma nordiska byggregler för att vidga marknaden och stärka konkurrensen.

SKAPA FLYTTKEDJOR

På en bostadsmarknad där rörligheten ökar får fler plats. Vi vill skapa flyttkedjor och utnyttja det befintliga beståndet bättre genom slopat tak för uppskovsbeloppet och avskaffad räntebeläggning på uppskovsbeloppet.

MOTVERKA TRÅNGBODDHET

Trångboddhet, särskilt till följd av otillåten vidareuthyrning, måste motverkas. Liberalerna vill skärpa reglerna så att socialtjänsten måste kontrollera att utbetalningar av ekonomiskt bistånd inte går till boenden som uppenbart är svarta kontrakt.

REFORMERA EBO

EBO ska inte avskaffas men dess negativa konsekvenser måste begränsas. Migrationsverket ska kunna begränsa EBO i vissa kommuner/kommundelar. En asylsökande som vill bosätta sig i ett sådant område måste då först få ett godkännande av Migrationsverket efter samråd med kommunen. I särskilda fall ska vissa kommuner eller kommundelar under en begränsad tid inte behöva ta emot fler i EBO.

Ladda hem som PDF