Se alla

Liberalerna presenterar 10 punkter för ökad språkkunskap

Onsdag 17 november 2021

Språket är nyckeln in i det svenska samhället. Det gör det möjligt för individer att kräva sina rättigheter, forma sina liv och förstå sina skyldigheter gentemot både  staten och sina medmänniskor. Språket är viktigt för alla medborgare, under pandemin såg vi till exempel hur smitta spred sig särskilt snabbt i utsatta områden där människor inte hade lika goda förutsättningar att förstå råd och rekommendationer, men kanske särskilt viktigt för unga. Liberalerna presenterar här därför tio punkter för att ökade svenskkunskaper i hela samhället, särskilt genom förslag för förbättrad skola och förbättrat språklärande.

Liberala förslag:

1. SPRÅKFÖRSKOLA FÖR NYANLÄNDA BARN

Liberalerna vill att nyanlända barn snabbt ska komma i kontakt med det svenska språket som en naturlig del i samhällsintegrationen. Vi vill därför införa en obligatorisk språkförskola för nyanlända barn mellan tre och fem år med familjer med ett annat modersmål än svenska. Barnen ska erbjudas minst 15 timmars språkförskola per vecka.

2. FÖRSKOLEPERSONAL SKA KUNNA PRATA SVENSKA

Alla barn i förskolan ska kunna lära sig svenska. En grundförutsättning för detta är att den pedagogiska personalen har goda svenskkunskaper. Liberalerna vill därför införa ett språkkrav i svenska för all pedagogisk personal i förskolan. Vi vill samtidigt att pedagogisk personal som inte uppnår kraven ska erbjudas utbildningsinsatser i form av ett språklyft.

3. KARTLÄGG BARNS ORDFÖRRÅD

Liberalerna vill se en nationell kartläggning av förskolebarns ordförråd. Att mäta är att veta och genom en rikstäckande kartläggning kan  vi skapa mycket viktig kunskap. Kartläggningen bör särskilt fokusera på utsatta områden, där kunskapsluckan i dag är som allra störst. Vi måste sätta in riktade insatser där och på de förskolor i övrigt där kartläggningen visar att behoven är störst.

4. FÖRSTE FÖRSKOLELÄRARE MED SÄRSKILT SPRÅKANSVAR

Vi vill införa ett system med förste förskollärare med särskilt språkansvar i utsatta områden. De ska ha i uppdrag att särskilt arbeta med att främja barnens utveckling av det svenska språket. I dag finns liknande system i exempelvis Malmö, Linköping, Solna och Göteborg och Liberalerna föreslår att kommuner där det finns ett behov av språkfrämjande insatser ska inrätta särskilda tjänster för förskollärare med god kompetens i det svenska språket. Dessa förste förskollärare ska ha som särskilt uppdrag att arbeta med att främja barnens användning av och utveckling i det svenska språket. I större kommuner finns goda förutsättningar för dessa förskollärare att främja samverkan och utvecklingsinsatser, exempelvis i samarbete med kommunens bibliotek eller läsfrämjande insatser inom civilsamhället.

5. YRKESSVENSKA GER SNABB SPRÅKTILLGÅNG

Liberalerna vill att alla yrkeskunniga nyanlända så snart som möjligt efter att de kommit till Sverige ska få en tydlig plan för att validera kunskaper och lära sig yrkessvenska. Yrkessvenskan, den grundläggande språkkunskap man behöver för att klara sitt arbete, kan sedan öppna dörren för en bredare språkinlärning. Den här typen av språkinlärning, och validering av yrkeskunskaper, måste gå hand i hand för att snabbt sättas i ett sammanhang där man kan använda svenskan. Det bör i större grad vara möjligt att lära sig, och få validera sitt, yrkesspråk på arbetsplatser.

6. STÄLL KRAV PÅ UTVECKLING I SFI

I dag kan nya svenskar gå SFI i åratal utan några krav på reell inlärning. I värsta fall blir insatserna till slut en stagnerande del av den enskildes språkintegration. Liberalerna vill därför att SFI ska följa en tydlig progressionstrappa med kontrollstationer vid varje steg och en yttre tidsgräns. Alla ska få en ärlig chans att lära sig svenska, få ett jobb och integreras i det svenska samhället. Därför föreslår vi en ny och förutsägbar progressionstrappa för SFI med tydliga förväntningar och krav.

7. DIGITAL SVENSKUNDERVISNING – ETT SNABBSPÅR

Liberalerna vill ses en ny rätt att lära sig, och att tenta av, svenska digitalt. För detta behövs ett digitalt öppet språkverktyg i med pedagogiska tjänster som är tillgängliga för alla nyanlända i Sverige. Språkverktyget ska innehålla föreläsningar, träningsuppgifter och möjlighet att skriva tentor digitalt. I den bästa världar innebär detta att den som kommer till Sverige kan börja sin svenskundervisning på egen hand, och från dag ett, kan gå igenom den i den takt som passar.

8. KUNSKAP ÄR MAKT – KARTLÄGG SVENSKKUNSKAPERNA I UTSATTA OMRÅDEN

Det finns en otrolig kraft i att över 100 språk talas i till exempel Göteborgsområdet Angered men det betyder också hinder i kommunikationen mellan invånarna. Samtidigt vet vi för lite om hur kunskaperna i svenska verkligen ser ut. Liberalerna vill därför göra en kartläggning av det svenska språkets ställning i vardagslivet i utsatta områden och vad som kan göras för att underlätta användningen av svenska som gemensamt kommunikationsspråk.

9. SKATTEAVDRAG FÖR SPRÅKKURSER

I dag är det skattemässigt ogynnsamt att skicka sina anställda på en språkkurs jämfört med en ledarskapskurs. Det vill vi ändra på. I ett första steg vill vi att en arbetsgivare som anställer medarbetare inom viktiga kärnyrken, exempelvis lärare eller undersköterska, ska ha möjlighet att göra ett skatteavdrag för att skicka sin anställda på språkutbildning. Detta är särskilt viktigt i flera välfärdssektorer där många anställda i dag har begränsade svenskkunskaper.

10. SPRÅKKRAV FÖR MEDBORGARSKAP

I de flesta västländer måste den som vill bli medborgare ha grundläggande språkkunskaper. Ett språkkrav stärker medborgarskapets värde och är en viktig symbol för principen om att i ett samhälle ska alla kunna kommunicera med varandra. Därför vill Liberalerna se ett språkkrav för den som ansöker om att få svenskt medborgarskap. Ett medborgarskap ska vara slutmålet på en integrationsresa – där språket är nyckeln.

Läs hela artikeln här.

Läs mer om Liberalernas politik här.