Se alla

Vi måste fortsätta reformera skolan

Tisdag 18 augusti 2015

Vi behöver se över lärarutbildningarna och höja kraven för blivande lärarstudenter. Sverige behöver fortsätta reformera den svenska skolan.
Vi föreslår därför en rad reformer, bland annat att förlägga ämneslärarutbildningen till färre orter, skriver Jan Björklund (FP), Bo Jansson, Lärarnas riksförbund, och Christer Nylander (FP).

Det är mycket glädjande att vi nu kan konstatera att det är fler som söker sig till lärarutbildningarna. Sedan 2008 kan vi se en nästan fördubbling av antal sökande. Detta är ytterst välkommet och strategiskt viktigt för Sverige.
Under de senaste åren har omfattande reformer av svensk skola genomförts. Vi ser nu att detta börjar ge resultat. För såväl Liberalerna som för Lärarnas riksförbund är det viktigt att vi fortsätter stärka undervisningens kvalitet och att vi fortsätter satsa på höjd lärarkompetens. Det ökande intresset för läraryrket beror på medvetna satsningar för att öka yrkets status såsom ökande lärarlöner, förstelärarreformen, lärarlegitimation och en ny lärarutbildning. Men mer måste göras, av både staten och huvudmännen.
Vi kan fortfarande se att behovet kommer vara fortsatt stort och att det ser olika ut mellan olika ämnen och ämnesområden. Under flera år har antalet studenter som sökt till utbildning som leder till ämneslärarexamen i matematik, naturorienterande ämnen, teknik och språk som tyska och franska varit lågt.

En skola med jämn och hög kvalitet är det främsta sättet att skapa goda livschanser för alla. Hela utbildningsväsendet ska präglas av höga förväntningar. Varje elev och studerande ska ges möjlighet att nå sin fulla potential. Lärare ska mötas av respekt och de bäst lämpade ska lockas till yrket. Läraryrkets status har dock sjunkit under flera decennier.

När OECD presenterade en studie av den svenska skolan framkom att vi fortfarande står inför stora utmaningar. När det gäller lärarna så lyftes bland annat att det behövs högre status för läraryrket och bättre karriärmöjligheter. Vi behöver se över lärarutbildningarna och höja kraven för blivande lärarstudenter. Sverige behöver fortsätta reformera den svenska skolan.

Vi föreslår därför följande:
1. Ta bort den nuvarande uppdelningen av ämneslärarexamen i två inriktningar mot grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan. Det är i dag för få studenter som vill bli högstadielärare. Detta beror till stor del på att man som lärarstudent mot gymnasieskolan automatiskt får behörighet att undervisa även på högstadiet. Söktrycket till den utbildning som enbart ger högstadiebehörighet har varit så lågt att de flesta lärosäten valt att lägga ner utbildningen.

2. Ämnesstudierna för alla blivande ämneslärare ska vara så pass omfattande att studenterna når nivån för en masterexamen. Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet omfattar redan i dag 300 eller 330 poäng och även de som ska undervisa i högstadiet bör få en lika lång utbildning och ämnesdjup motsvarande masternivå i ett av undervisningsämnena. En master är internationellt gångbar, förbereder för forskarstudier samt höjer statusen på yrket.

3. Förlägg ämneslärarutbildningen till färre orter. Den nya lärarutbildningen har tydliga inriktningar för olika årskurser och krav på ämnesdjup. Det har även införts lärarlegitimation och skärpta behörighetsregler. Vi behöver ha färre utbildningsinstitutioner med tydlig koppling till de starkaste ämnesinstitutionerna. Detta skulle leda till högre kvalitet och effektivitet och valmöjligheter för studenterna genom att man kan samla fler ämnesinstitutioner på ett minskat antal utbildningsorter. Ett större lärosäte kan dessutom erbjuda fler ämnen till skillnad mot mindre lärosäten.

4. Det är dags för ytterligare ett steg i lärarlegitimationsreformen. Dagens regelverk garanterar att endast legitimerade lärare får sätta betyg. Detta kan låta betryggande, men kan i verkligheten innebära att en elevs fysikbetyg avgörs av en lärare med utbildning i latin. Det är nu dags att göra legitimationsreformen komplett genom att kräva legitimation i rätt ämne för att få sätta betyg.

Det har gjorts reformer, men fler förbättringar behövs! Liberalerna och Lärarnas Riksförbund är övertygade om att vi är på rätt väg. Men vi måste vidare, för eleverna och för Sveriges framtid!

Jan Björklund, partiledare (FP)
Christer Nylander, riksdagsledamot (FP)
Bo Jansson, förbundsordförande Lärarnas riksförbund

 

Publicerad i Expressen 2015-08-18