Se alla

DN Debatt: ”Inför fri hyressättning och gör det svårare att överklaga”

Söndag 23 augusti 2015

Sveriges bostadsmarknad präglas av för lite bostäder och för lite marknad. Långtgående regleringar gör att det inte byggs tillräckligt, medan köer och skatter gör att människor inte kan, vågar eller vill flytta mellan de fastigheter som redan är byggda.

Konsekvenserna av detta för varje människa som drabbas är stora. Hyresmarknadens köer stänger ute dem utan socialt kapital och kontakter, och bostadsrätternas priser stänger ute dem utan finansiellt kapital till en insats. Dagens bostadsmarknad är sannolikt vårt främsta exempel där ett försök att politiskt reglera fram rättvisa och jämlikhet skapat social orättvisa och färre klassresor.

Konsekvenserna för jobben och tillväxten är lika omfattande. Företag får svårare att växa och konkurrenskraften i vår ekonomi försvagas. Att människor inte kan flytta till jobben gör att åtminstone 15.000 människor går arbetslösa. För både den enskilda människans möjligheter och hela Sveriges utveckling behöver vi ställa detta till rätta.

Vi vet varför vi står där vi står. Boverket har bland annat pekat på behovet av en ändamålsenlig planprocess, att bruksvärdessystemet fungerar allt sämre på en överhettad marknad, och att kostnaderna för att flytta och byta bostad sannolikt är de högsta i hela OECD.

För oss liberaler finns stora skäl till självkritik. Den svenska hyres- och bostadspolitiken är den enda av de planekonomiskt inspirerade krigsregleringar som ännu 70 år efter andra världskrigets slut inte är avskaffad. Liberalerna har för ofta sällat sig till de som vill försvara – i stället för de som vill förändra – detta. Det krävs omprövning. Det är dags att liberalisera den svenska bostadspolitiken.

I Almedalen presenterade Liberalerna liberalerna två förslag för ökad rörlighet på den svenska bostadsmarknaden. För det första ska den effektiva reavinstskatten sänkas genom att taket på uppskovet tas bort och räntebeläggningen på uppskovsbeloppet avskaffas.

För det andra ska ägarlägenheter till skillnad från i dag kunna bildas också i befintligt bestånd. Det skulle ge ökad valfrihet, inte minst i stadsdelar med ett ensidigt utbud av boendeformer såsom miljonprogramsområdena.

I dag presenterar Liberalernas partiledning ytterligare tio punkter i en liberal reformagenda för svensk bostadspolitik. Vi är medvetna om att den i många stycken är kontroversiell. Förslaget bygger i stora delar på ett arbete som skett inom Liberalernas Globaliseringskommission. Den nya bostadspolitiken kommer att behandlas på vårt landsmöte i november.

1. Fri hyressättning i nybyggnation. Den svenska hyresregleringen beskrivs av OECD som en av striktaste bland deras medlemsländer. Vi skiljer därmed bland annat ut oss från våra nordiska grannländer. I Norge, Finland, Danmark och Island råder marknadshyror på hela eller delar av hyresmarknaden. Den svenska hyresregleringen har fått kritik av bland annat EU-kommissionen, OECD, IMF, Världsbanken och Finanspolitiska rådet. Vi föreslår fri hyressättning i nyproduktion genom att hyran inom ramen för presumtionshyressystemet också kan avtalas fritt mellan hyresvärd och hyrestagare. Presumtionshyrorna ska gälla utan bortre tidsgräns. Den fria hyressättningen ska kombineras med ett starkt besittningsskydd och en förutsägbar indexreglering under hela perioden hyresgästen väljer att bo kvar.

2. Reformer inom bruksvärdessystemet för ökad rörlighet. Även inom det befintliga beståndet bör hyressättningen framöver i större utsträckning avspegla konsumenternas efterfrågan och individuella val. Inom bruksvärdessystemet behöver läge, samt till- och frånval få större genomslag så att hyresnivåerna närmare speglar utbud och efterfrågan.

3. Gör det möjligt att bygga billigare. Vi vill gå längre än att avskaffa de kommunala särkraven. Vi vill möjliggöra att hus bara en gång behöver prövas mot byggnormen för att sedan vara förhandsgodkänna och fria att bygga, och vill utreda möjligheten till gemensamma nordiska byggregler för att vidga marknaden och stärka konkurrens.

4. Friare hyressättning vid uthyrning av villor, bostadsrätter och ägarlägenheter. Sedan 2013 råder friare regler för hyressättning vid andrahandsuthyrning. Reformen har lett till tydligt fler utannonserade andrahandsboenden. Vi föreslår i ett ytterligare steg friare hyressättning vid uthyrning av villor, bostadsrätter och ägarlägenheter genom en generösare beräkning av den så kallade skäliga hyran.

5. Bättre skattevillkor vid andrahandsuthyrning. Privatpersoners upplåtelse av den egna bostaden är ett viktigt komplement till den ordinarie bostadsmarknaden. Taket för skattefria hyresinkomster bör höjas.

6. Ett svenskt system för trygga hyresdepositioner. Norge har ett system där depositionsbeloppet vid andrahandsuthyrning sätts in på ett neutralt konto. Ett motsvarande system bör införas i Sverige.

7. Rätt för byggherrar att utarbeta detaljplaner. I dag är det bara kommunerna som har rätt att upprätta detaljplaner. Vi föreslår att byggherrar, i stället för att tvingas vänta på kommunen i genomsnitt i två år, ska få rätt att själva upprätta en detaljplan och få denna prövad av kommunen.

8. Färre och snabbare överklaganden. Färre instanser för överklagande av detaljplaner. Idag kan en detaljplan överklagas till länsstyrelsen, sedan till Mark- och miljödomstolen och i vissa fall även till Mark- och miljööverdomstolen. Var fjärde detaljplan överklagas till länsstyrelsen, och två av tre beslut i länsstyrelsen överklagas ytterligare en gång. Vi föreslår att beslut om detaljplaner som första instans ska överklagas direkt till Mark- och miljödomstolen. Dessutom vill vi överväga om det går att begränsa den sakägarkrets som har rätt att överklaga bygglovs- och detaljplanebeslut.

9. Ett uppmjukat strandskydd. Många männi­skor vill bo nära och med utsikt över sjö och hav. Sverige är ett glesbefolkat land uppemot 40 000 mil strand eller kust. Strandskyddet bör decentraliseras genom att kommuner ska kunna ansöka om att upphäva strandskyddet med hänvisning till ett lokalt behov av bostadsbyggande. I dag är denna möjlighet kraftigt begränsad. I områden där exploateringstrycket bedöms som exceptionellt högt eller synnerliga skäl föreligger ska fortfarande ett strikt strandskydd tillämpas.

10. Ett utvidgat uppdrag för Akademiska hus att bygga och äga studentbostäder. Akademiska hus uppdrag att bygga och ägande av studentbostäder bör förtydligas genom att ett skarpare uppdrag fastställs i riksdagen.

Dessa förslag är en del av en omfattande förnyelse av Liberalerna. Vårt ansvar är att ge liberala svar på frågeställningar andra ryggar undan från. Vi är tydliga: Sveriges bostadsmarknad behöver mer bostäder, mer marknad och mer av liberal politik.

Jan Björklund, partiledare, Liberalerna