Se alla

Utanförskapets karta

Tisdag 27 maj 2014

– Även om antalet utanförskapsområden inte längre ökar pekar utanförskapets karta på vår kanske största sociala utmaning. Statlig skola, sänkta trösklar in på arbetsmarknaden och sommarjobb i de mest utsatta stadsdelarna är ett par av reformerna som krävs för att fortsätta bryta utanförskapet. Det sa Erik Ullenhag, integrationsminister och vice partiordförande (FP) på en pressträff idag där han presenterade en uppföljning av utanförskapets karta.

Vid fyra tidigare tillfällen har Liberalerna presenterat rapporten Utanförskapets karta. Årets rapport är sammanställd utifrån Statistiska Centralbyråns senast tillgängliga uppgifter från 2012. Jämförelseåret som använts vid mätningen av utanförskapet har hela tiden varit 1990.

Av årets rapport kan följande slutsatser dras:
Ökningen av utanförskapet har planat ut. År 1990 var det tre områden som uppfyllde kriterierna för att vara ett sådant område, år 2002 hade antalet ökat till 128 och år 2006 till 156. År 2012 var antalet 155 stycken. Sedan 2006 har 37 utanförskapsområden fallit ifrån och 36 tillkommit.

Oförändrad andel som bor i utanförskapsområden. Andelen invånare som bor i utanförskapsområden steg dramatiskt mellan 1990 och 2006 men är oförändrad mellan 2006 och 2012 (5,4 procent). Det sammanlagda antalet människor som bodde i utanförskapsområden i november 2012 var 518 952, vilket är en ökning jämfört med 2006 då antalet var 493 070. Att befolkningsandelen är oförändrad beror på att folkmängden i Sverige har ökat.

Något ökande sysselsättningsgap – men minskande ekonomiskt utanförskap. I 2012 års utanförskapsområden har 29,2 procentenheter lägre sysselsättningsnivå än riket, en ökning jämfört med 2006 då det låg på 28,3 procent. Samtidigt finns tydliga tecken på att invånarna i utanförskapsområdena har stärkt sin ställning på arbetsmarknaden. År 2012 hade 61,0 procent av invånarna i åldrarna 20–64 år förvärvsinkomster som översteg halva medianvärdet för riket. Detta ska jämföras med att det år 2006 bara var 52,7 procent av invånarna i motsvarande ålder som hade förvärvsinkomster som översteg halva genomsnittsvärdet för riket.

Fortsatt stora utmaningar inom skolan. I genomsnitt var det 42,3 procent av niondeklassarna läsåret 2012/13 som gick ut grundskolan utan att ha godkänt betyg i alla ämnen. Motsvarande siffra 2006/07 var 40,2%.

Ökande valdeltagande. Det genomsnittliga röstetalet i utanförskapsområdena var 64,5 procent i kommunalvalet 2010, vilket är en väsentlig förbättring jämfört med valet 2006 då genomsnittet låg på 60,4 procent. Ökningen av valdeltagandet i utanförskapsområdena i valet 2010 jämfört med 2006 var dubbelt så stor i utanförskapsområdena jämfört med landet som helhet, 4,1 procentenheter jämfört med 2,2 procent i riket. Fortfarande är dock valdeltagandet påtagligt lägre i de flesta utanförskapsområden.

  • Följande reformagenda inför nästa mandatperiod presenterades:
    Fortsatt fokus på jobb och språk
  • Förstatliga skolan
  • Sommarjobb i utsatta stadsdelar
  • Nolltolerans mot främlingsfientlighet och diskriminering