Se alla

Språket är biljetten in i svenska samhället

Tisdag 21 juli 2020

Barn som kan svenska klarar skolan bättre och barn som klarar skolan har lättare att förverkliga sina mål och drömmar. Insatser som utvecklar språket måste sättas in så tidigt som möjligt, inte minst för barn som inte är födda i Sverige. Svenska språket är biljetten in i det svenska samhället och det måste finnas ett tydligt språkfokus på förskolan. Förskolan är första delen i en bildningsresa som är avgörande för att Sverige ska vara möjligheternas land för alla. 

För att stärka förskolans integrationspotential föreslår Liberalerna att:

  1. Fånga upp barn tidigt- stärk den uppsökande pedagogiska verksamheten. Tidiga insatser för barn får oftast störst effekt. De gäller även om man vill förhindra utanförskap på lång sikt. Om barn med andra modersmål än svenska tidigt exponeras för en svensktalande språkmiljö förbättras möjligheterna för dem att senare klara av skolan. Liberalerna ser ett behov av att stärka och utvidga den tidigt uppsökande pedagogiska verksamheten, som föregår förskolan.
  2. Stärk det svenska språket i förskolans läroplan. Förskolor idag har i uppdrag att varje barn ska få förutsättningar att utveckla både barnets modersmål och det svenska språket, vilket är bra då det har påvisats vara bra för barns utveckling av sitt andraspråk. Liberalerna ser ett behov av att stärka det svenska språkets ställning på förskolor där en majoritet av barnen har ett annat modersmål än svenska behöver stärkas. Förskolans läroplan bör ändras så att det tydligt framgår att svenska är huvudspråket i förskolan. Detta gynnar alla men framför allt de barn som inte får med sig det svenska språket hemifrån. Det ska även fortsättningsvis finnas möjligheter att bedriva förskoleverksamhet med särskild språkprofil.
  3. Nationell kartläggning av ordförrådet hos barn med utländsk bakgrund. För att kunna identifiera förskolebarn i behov av språkfrämjande insatser och för att kunna utvärdera insatserna krävs tillgänglig kunskap på området. Därför bör Skolverket få i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av ordförråden hos barnen. En nationell kartläggning bidrar även till forskning, studier och utveckling av språkfrämjande metoder.

Läs mer om förslagen här.