Se alla

Så vill vi i Alliansen få fler växande företag

Alliansen föreslår i dag gemensamt nya förslag för att stärka framväxten av jobb i en ny generation företag. Dessa kommer att ingå i respektive partis budgetförslag i höst.

Onsdag 1 juli 2015

Våra partier har under våren ägnat kraft åt att utveckla politiken enskilt, samtidigt som vi bedrivit ett aktivt oppositionsarbete tillsammans. Utöver att vi tvingat regeringen att backa, göra om och göra rätt i en lång rad frågor har Alliansen presenterat en gemensam färdplan med sikte på nästa val.
I dag ger vi ytterligare besked tillsammans.
Sverige rankas fortfarande högt i internationella jämförelser när det gäller företagsklimatet. Men vi kan bli ännu bättre.
Regeringens politik går i stället åt motsatt håll. Myndigheter som Ekonomistyrningsverket, Finanspolitiska rådet och Konjunkturinstitutet har bekräftat de kraftigt negativa effekter för jobben och företagen som regeringens politik innebär.

Alliansen presenterar därför ett jobbpaket riktat till de små och växande företagen. Förslagen kommer att ingå i alla allianspartiers budgetar:
Mer konkurrenskraftiga skatter på delägarskap för nyckelpersoner i växande företag.
Många småföretagare jobbar långa timmar med låg lön i början. De har sällan möjlighet att erbjuda marknadsmässiga löner till nyckelpersoner. För att underlätta för små företags rekrytering av kompetent arbetskraft vill Alliansen därför göra det enklare och mer konkurrenskraftigt att erbjuda anställda incitamentsprogram och delägarskap. Vi tillsatte en utredning om detta som ska lämna sitt betänkande i mars 2016. Vår ingång är att regelverket bör förenklas och göras mer konkurrenskraftigt, samtidigt som grundläggande skatterättsliga principer beaktas, så att det blir lättare för växande företag att attrahera och behålla centrala medarbetare. Det handlar både om företagens kostnader för incitamentsprogrammen och reglerna för individen, till exempel i vilken utsträckning incitamentsprogrammen ska beskattas som inkomst av tjänst samt beskattningstillfället.
Införa en garanti att företag bara behöver lämna en uppgift en gång till myndigheterna.
”En dörr in” är en plattform där företagare bara lämnar in uppgifter en gång på en plats, och dessa uppgifter därefter slussas till aktuell myndighet. Det skulle påtagligt minska tiden som företag behöver lägga på administration och öka tiden de kan lägga på sin kärnverksamhet: att skapa värde och jobb.
Sänka kravet på aktiekapital från 50 000 till 25 000 kronor.
Vi vill sänka trösklarna till företagande, så att fler ges möjlighet att förverkliga sina idéer och skapa arbete åt sig själv och andra. Dagens regelverk stänger ute för många potentiella företagare och bör anpassas till nya företags verkliga behov av eget kapital. Aktiekapitalet sänktes under Alliansen i ett första steg från 100 000 till 50 000 kronor.
Reformera och effektivisera det statliga riskkapitalet så att det i högre grad kompletterar privat riskkapital.
Detta görs genom så kallade fond-i-fond-lösningar, där statligt riskkapital från början samverkar med privata fonder för att nå mindre och växande företag. Särskilt viktigt är att stötta företag med stor tillväxtpotential i ett tidigt skede. Vi ser positivt på principerna i den utredning som nyligen presenterade ett förslag om hur investeringar i företag i tidiga utvecklingsfaser skulle kunna underlättas. Samtidigt är det viktigt att effekterna på redan existerande fonder måste analyseras noggrant för att fortsatt garantera att det statliga riskkapitalet är tillgängligt i hela landet.

Sammantaget innebär detta viktiga steg för fler växande företag och fler jobb i Sverige. Vi är överens om att fortsätta att genomföra viktiga och riktiga reformer för att alla som vill och kan ska arbeta.

Anna Kinberg Batra, partiledare (M)
Annie Lööf, partiledare (C)
Jan Björklund, partiledare (FP)
Ebba Busch Thor, partiledare (KD)