Se alla

Så bygger vi Sverige – på riktigt

För att få igång byggandet i Sverige krävs stora genomgripande reformer för framtiden. En sådan är fri hyressättning i nyproduktion med borttagen 15-årsgräns. Först då skapas långsiktiga spelregler som gör det möjligt för byggföretagen att våga ta risken och investera.

Onsdag 23 september 2015

Den svenska bostadsmarknaden fungerar inte. Ett tydligt exempel på det är att bara i Göteborg står 200 000 personer i bostadskö. Det är ett problem för dem som drabbas men också för samhället som helhet. Bostadsbristen leder till att unga människor tvingas tacka nej till studieplatser och till att arbetsgivare får svårt att rekrytera. Bristen på bostäder hämmar därmed jobb och tillväxt och påverkar vår välfärd.

Det är de med minst ekonomiska resurser som är de största förlorarna på dagens bostadsmarknad – den leder till orättvisa. Personer med god ekonomi och goda kontakter kan ofta fixa en lägenhet, medan de med minst ekonomiska resurser hamnar utanför. Att det byggs för lite driver också upp priserna på de bostäder som finns, vilket leder till att många inte har råd att köpa en egen bostad. Att bygga mer frigör därmed inte bara nya bostäder utan dämpar också priserna på bostadsmarknaden, så att fler får möjlighet att äga sitt eget boende.

Att Sverige lider brist på bostäder är inget nytt. I flera decennier har köerna vuxit, nybyggnationen har inte varit tillräckligt stor i förhållande till behovet. Alla partier har ett ansvar för detta, oavsett regering. Jag är självkritisk, då mitt eget parti inte heller tidigare bidragit till de genomgripande förändringar som kan göra skillnad och få igång bostadsbyggandet på riktigt. Det är dags att ändra på det.

Det byggs för lite, för på en ofri reglerad marknad full av krångliga regler så blir det inte lönsamt att bygga. Liberalerna föreslår en fri hyressättning i nyproducerade lägenheter för att göra det lönsamt att bygga och därmed få igång bostadsbyggandet. I dag finns det en regel som innebär att ett företag som bygger nytt under de första 15 åren kan ta ut en s.k. presumtionshyra, men efter 15 år så kan hyresnämnden gå in och sänka hyran. Detta påverkar företagens möjlighet att planera ekonomin på längre sikt; ett byggföretag kan inte bara kalkylera 15 år framåt i tiden för ett hus som ska stå kanske 100 år. Detta är kärnan i problematiken – i dag är det inte lönsamt att bygga eftersom risken helt enkelt är för stor. En fri hyressättning i nyproduktion med borttagen 15-årsgräns innebär att det skapas långsiktiga spelregler som gör det möjligt för byggföretagen att våga ta risken och investera.

Våra kritiker hävdar att hyrorna kommer att skjuta i höjden om hyressättningen blir fri. Men hyror i nyproduktion ligger redan på en hög nivå och i takspannet för vad som är möjligt att ta ut. I till exempel Finland som länge haft en delvis avreglerad hyresmarknad, har priserna på den avreglerade marknaden ökat med bara 0,2 procentenheter mer per år de senaste 20 åren, jämfört med priserna på den reglerade. De finska marknadshyrorna är lägre än våra svenska presumtionshyror.

En kritik som ofta framförs i debatten är att studenter och unga människor inte har råd att köpa de dyra nyproducerade lägenheterna. Så är det, eftersom nyproduktion är dyrt. Men även om det är de med goda inkomster som flyttar in i nyproduktion så frigörs lägenheter när de flyttar och det skapas en flyttkedja. Den rörligheten på bostadsmarknaden är viktig och behöver öka i Sverige. Vilken typ av boende människor behöver varierar över livet, från det att man flyttar hemifrån, skaffar familj och blir äldre. En del äldre som vill flytta blir kvar i sitt boende på grund av höga skatter vid försäljning. Boverket uppskattar att kostnaderna för att flytta och byta bostad i Sverige sannolikt är de högsta i hela OECD. Liberalerna vill sänka flyttskatten för att ytterligare öka rörligheten på bostadsmarknaden.

Det är inte bara hyresregleringen som sätter stopp för byggandet, höga byggkostnader försvårar också lönsamheten. Genom att förenkla regler, som att typgodkänna byggnationer så att de kan uppföras i alla kommuner utan prövning i varje enskilt fall, skulle byggandet bli billigare.

Det komplicerade regelverket har allt för länge fungerat som en bromskloss för byggande. Det gäller inte minst det så kallade strandskyddet som är extremt omfattande och som hindrar människor från att bo där de gärna vill, i närheten av hav och sjöar. Strandskyddet behöver mjukas upp. Ett land som Sverige, som har 40 000 mil strand eller kust, måste kunna lätta på reglerna så att attraktiva boendemiljöer kan skapas.

För att få igång byggandet i Sverige krävs stora genomgripande reformer för framtiden. Vi kan inte bara se på när den ekonomiska tillväxten hämmas av bostadsbristen. Bostadsmarknaden handlar inte bara om bostäder, den handlar om jobb och välfärd och livsmöjligheter för människor. Därför är den så viktig.

Jan Björklund (FP)