Se alla

Möjliggör ny kärnkraft i Sverige

Tisdag 28 juli 2020


Liberalerna presenterade idag en rad förslag för att säkerställa att det är praktiskt möjligt att bygga nya reaktorer i Sverige och att en ansökan om att bygga en reaktor hanteras effektivt av myndigheterna. Det är en förutsättning för att kostnadseffektivt kunna utveckla energisystemet så att klimatmålen kan nås utan att leveranssäkerheten äventyras.

Därför föreslår vi att:

  1. “100 % förnybart” ändras till 100 % fossilfritt i de av riksdagen fastställda energipolitiska målen.
  2. Begränsningen i miljöbalken om att endast 10 reaktorer får vara i drift samtidigt tas bort.
  3. Förbudet mot att reaktorer inte får byggas någon annanstans än vid Ringhals, Oskarshamn och i Forsmark tas bort.
  4. Lagarna och reglerna kring kärnkraften moderniseras så att det blir möjligt att bygga andra typer av reaktorer än de som redan är i drift. Både andra tekniker och väsentligt mindre reaktorer är tänkbara men stoppas i praktiken av regelverkens utformning.
  5. Omgående ge uppdrag till Strålsäkerhetsmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät att göra de ändringar som är nödvändiga i processer och regelverk för att kärnkraft ska kunna byggas i Sverige på ett säkert, effektivt och affärsmässigt sätt.

Läs mer om förslagen här.