Se alla

Liberalerna: Undersök återstart av Ringhals

Fredag 26 augusti 2022

Sverige har en elkris där varje möjlighet måste övervägas för att få ner elpriset och öka stabiliteten i elsystemet i södra Sverige. En återstart av Ringhals 1 och 2 har inte utretts av myndigheter, bland annat därför att dagens lagstiftning förbjuder återstart av stängda reaktorer. Den samhällsekonomiska vinsten skulle dock potentiellt kunna vara enorm då stängningen av de två reaktorerna starkt bidragit till att de höga elpriserna på kontinenten spritt sig till Sverige. Liberalerna vill därför att näringsutskottet tillkallar sig de myndigheter som krävs för en objektiv bedömning.

Liberalerna föreslår:

  • Kalla Strålsäkerhetsmyndigheten till näringsutskottet för att få objektiva svar på vad som ur ett reaktorsäkerhetsperspektiv krävs för en återstart av Ringhals 1 och eller 2 och hur tiden till återstart kan kortas
  • Kalla Svenska Kraftnät för att få objektiva svar på vad det skulle betyda för kraftsystemet i södra Sverige om Ringhals 1 och eller 2 åter togs i drift

 

Elkrisen kräver handlingskraft

I södra Sverige råder rekordhöga elpriser. Fram till årsskiftet 2019/20 hade vi för det mesta samma elpris i hela landet. Men stängningen av Ringhals 2 den nyårskvällen innebar att kraftsystemet blev så svagt att det delades upp i två delar, med helt olika pris. Ett år senare stängdes också Ringhals 1 och situationen förvärrades ytterligare. Rivningsförberedelser pågår, men båda reaktorerna är intakta. Enstaka komponenter har demonterats och ett antal prover har tagits ut, men rivningen har ännu inte påbörjats.

En återstart av reaktorerna har på företagsekonomiska och legala grunder uteslutits av ägaren Vattenfall. Det finns idag en lag som förbjuder återstart. Men det saknas idag en bedömning från myndigheterna av vad som skulle krävas för att återstarta reaktorerna. Liberalerna vill därför att Näringsutskottet tillkallar två myndigheter för att ge en bild av situationen. Det är av stor vikt att detta görs så snart som möjligt då rivningen är omedelbart förestående.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten behöver svara på vad som skulle krävas av Ringhals AB som tillståndshavare för att få myndighetens tillstånd att återstarta den ena eller båda reaktorerna. Vilken typ av bevisföring skulle myndigheten behöva för att kunna godkänna att reaktorerna åter togs i drift, givet att dagens förbud mot återstart undanröjdes? Hur lång tid skulle myndigheten behöva för att handlägga en sådan ansökan och hur skulle handläggningstiden kunna kortas?

Svenska kraftnät

Utskottet behöver också kalla in Svenska kraftnät för att redogöra för vilken nytta det skulle göra för kraftsystemet om Ringhals 1 och eller Ringhals 2 åter kunde tas i drift. I vilken grad skulle det förbättra driftsäkerheten och robustheten i kraftsystemet? Skulle överföringen av el mellan elområdena förbättras? Finns det ur ett kraftsystemperspektiv några nackdelar eller risker med att återstarta reaktorerna?

 

Se Johan Pehrson i TV4 här.