Se alla

L: Anställ 1 000 fler speciallärare för mer kunskapsfokus

Tisdag 5 juli 2022

Socialdemokraternas facit: färre elever som får särskilt stöd

Sedan 2014 har andelen elever som får stödundervisning minskat i grundskolan. Den största försämringen har skett i de lägre årskurserna. Nu uppger fyra av fem lärare att de har elever i sina klassrum som behöver särskilt stöd, men som inte får det. L vill vända trenden genom en satsning på 1 000 fler speciallärare – för mer kunskap och bättre studiero i skolan.

Socialdemokraterna sviker skolan

Stödundervisningen i grundskolan har minskat generellt under Socialdemokraternas tid vid makten. Andel elever i särskild undervisningsgrupp har blivit markant mindre. Tydligast har tappet varit i de lägre årskurserna – där vi vet att särskilda insatser gör som störst nytta. I årskurs 1 har andelen elever som får hjälp i en särskild undervisningsgrupp minskat med mer än två tredjedelar.

Utvecklingen gör även avtryck i de kvalitativa bedömningarna. Skolinspektionens senaste årsrapport visar att bristande tillgång till särskilt stöd var den vanligast förekommande kritiken vid tillsyn på skolor. Myndigheter rapporterar att särskilda anpassningar fortfarande ibland uppfattas som orättvisa och exkluderande vilket står i konflikt med inställningen om att ”alla elever skulle arbeta i samma tempo med likadana uppgifter”.

Den långtgående inkluderingstanken är dålig för alla elever. Lärare i mer inkluderade klassrum ägnar mindre tid åt undervisningen och mer tid åt att hålla ordning. För att komma tillrätta med detta har Liberalerna därför tidigare bland annat föreslagit ett nytt statsbidrag för fler särskilda undervisningsgrupper och att skollagen tydliggörs så att det aldrig ska krävas en diagnos för att berättigas till särskilt stöd.

Nytt förslag från Liberalerna: 1 000 fler speciallärare

Det går att vända trenden mot för få särskilda undervisningsgrupper, för många stökiga klassrum och för lite stöd i tid. Men då är fler speciallärare – den kategori av lärare med fördjupat kunnande kring elever i behov av särskilt stöd – nyckeln. De har både kompetens och inställningen som behövs. Under den förra alliansregeringen återstartade Liberalerna den speciallärarutbildning som Socialdemokraterna hade lagt ned – nu vill vi gå vidare och höja takten i svensk skola genom att anställa fler speciallärare.

Liberalerna föreslår idag att staten nästa mandatperiod möjliggör för kommuner och friskolor att anställa 1 000 nya speciallärare. Det skulle innebära en ökning av antalet heltidsanställda speciallärare till ca 6 500 stycken sett över samtliga skolformer i hela landet. Det ska ske genom att staten under inledningsvis fyra år sammantaget skjuter till 2,5 miljarder kronor. Den exakta utformningen av statsbidraget bör ske i dialog med Skolverket, men beräknat på genomsnittliga löner kommer beloppet täcka årskostnaden för 1 000 nya speciallärare.