Se alla

Jämställdhetsmiljard för högre lön i skolan och vården

Feminism utan socialism

Lördag 5 juli 2014

Liberalerna presenterar idag förslag till en karriärreform för kvinnodominerade akademikeryrken i offentlig sektor. På sikt är målet att en fjärdedel av de anställda inom dessa grupper ska omfattas av karriärtjänsterna. Liberalerna vill avsätta en miljard kronor för dessa tre förslag.

  • Fler förstelärare i skolan

    Regeringen har sedan tidigare inrättat karriärsteg för lärare, så kallade förstelärare. Staten finansierar karriärstegen genom att helt och hållet stå för ett lönelyft på 5 000 kronor per månad för dessa lärare. Den som har visat särskild god förmåga att förbättra elevernas resultat kan bli förstelärare. Det betyder att skickliga lärare kan göra karriär, utan att lämna klassrummet och att eleverna kommer att undervisas av de bästa lärarna. Några nya arbetsuppgifter behöver inte tillkomma för att en lärare ska bli förstelärare. Karriärstegen i skolan infördes hösten 2013. Det har nu, i ett första steg, funnits statsbidrag för cirka 4 000 förstelärare. Inför hösten byggs satsningen ut kraftigt och skolorna kommer att kunna ha totalt 15 000 förstelärare som får löneökningar om 5 000 kronor i månaden. Vi föreslår att ytterligare 10 000 nya förstelärartjänster ska kunna skapas till hösten 2016. Det innebär att staten finansierar lönelyft för sammanlagt 25 000 förstelärartjänster och därmed får var fjärde lärare möjlighet till en karriärtjänst. Med reformen ökar läraryrkets attraktivitet ytterligare.

Förste förskollärare

Liberalerna vill ha karriärsteg även inom förskolan. Svensk förskola håller världsklass. Den bidrar till barnens utveckling och skapar mer likvärdiga förutsättningar inför skolstarten. På samma sätt som i skolan ska förskollärare som är duktiga och utvecklar verksamheten kunna göra karriär. Vi vill ha försteförskollärare och lektorer även i förskolan. Det höjer förskolläraryrkets attraktivet. I ett första steg bör närmare 2 000 förste förskollärartjänster kunna skapas, så att 4 procent av förskollärarna i förskolan kan bli förste förskollärare. Det bör sedan utvidgas successivt till att omfatta var fjärde förskollärare. Förslaget att inrätta karriärtjänster måste utredas och kan genomföras 2016.

Karriärtjänst för barnmorskor och specialistsjuksköterskor

Sjukvården är en kvinnodominerad sektor där lönenivåerna är låga, karriärmöjligheterna är få och lönespridningen är liten. Det vill vi ändra på. Utbildning ska löna sig. Vi vill skapa karriärtjänster även inom sjukvården och presenterar idag ett nytt förslag att inrätta ett karriärsteg för specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Förslaget innebär ett lönelyft på 5000 kronor i månaden och är till för att öka yrkets attraktivitet. En specialistsjuksköterska har minst en fyraårig högskoleutbildning. En barnmorska har fyra och ett halv års högskoleutbildning. Specialistsjuksköterska och barnmorska är en påbyggnadsutbildning på en treårig sjuksköterskeexamen. Några exempel på löneläget är att en operationssjuksköterska och en barnmorska har båda en medianlön på 32 300 kronor. Kriterier för att vara aktuell för karriärtjänst är att man är specialistutbildad sjuksköterska eller barnmorska och har visat yrkesskicklighet. Tjänsten ska vara till för de som vill göra karriär och samtidigt stanna kvar i på sin tjänst. Förslaget att inrätta karriärtjänster inom vården måste utredas och kan vara klart 2016. Även för specialistsjuksköterskor och barnmorskor ska antalet karriärtjänster byggas ut stegvis till var fjärde anställd och Liberalerna aviserar idag det första steget med drygt 2000 karriärtjänster.