Se alla

Inför totalförbud mot religiösa friskolor

Tisdag 21 juni 2022

Religiösa friskolor riskerar försämra integrationen i Sverige och hämma elevernas frihet. Särskilt allvarligt är att de barn som har störst behov av att integreras i Sverige ofta är samma barn som sätts i religiösa friskolor. Så får det inte vara – skolan ska vara en plats där kunskap och bildning står i fokus, inte religionsutövning.  

Religiösa friskolor kan och ska stoppas 

Liberalerna vill att skolan är en trygg oas, fri från såväl religiös som ideologisk påverkan. Vi har återkommande lyft frågan om problemen med de religiösa friskolorna. Redan för tio år sedan införde vi lagkrav på att alla religiösa inslag i skolor måste hållas separerade från undervisningen och vara frivilliga för eleverna.  

Alla skolor ska sätta kunskap i första rummet. Lärarnas uppdrag är och ska förbli att aktivt verka  för att förmedla kunskap och genom det verka för elevernas allsidiga utveckling. Undervisningen  ska dessutom vara icke-konfessionell. Det ska gälla alla elever, oavsett bakgrund eller vilken  religion deras föräldrar bekänner sig till. Med anledning av det presenterar Liberalernas  partistyrelse förslag: 

Nu vill Liberalerna se ett totalt stopp för religiösa friskolor

Liberalernas partistyrelse föreslår att en ny lag införs som helt förhindrar religiösa friskolor från att bedriva undervisning inom ramen för det svenska skolväsendet. Syftet med förbudet är att värna elevernas rätt till frihet och personlig utveckling i en skolmiljö där både undervisningen och övriga delar av verksamheten är allsidig och icke-konfessionell. Ett stopp för etablering av nya eller expandering av befintliga religiösa friskolor ska införas skyndsamt och de befintliga ska avvecklas under ordnade former under nästa mandatperiod.  

Vår bedömning är att ett stopp kan utformas i enlighet med de internationella konventioner  som Sverige undertecknat. För att kunna stoppa de religiösa friskolorna utan att samtidigt inskränka på de nationella minoriteternas stärkta rättigheter föreslår Liberalernas partiledning att det ska öppnas upp för skolor med särskilda minoritetsprofiler.