Se alla

Inför möjlighet till ordningsomdömen

Tisdag 9 september 2014

Ordningsomdömen ska kunna ges med betygen i högstadiet och gymnasieskolan. Dessutom ska skolor kunna stoppa att mobiltelefoner tas med till lektionerna. Det presenteras av regeringens utredare om trygghet och studiero i skolan, Metta Fjelkner.

Enligt PISA 2012 är Sverige det land där sen ankomst är vanligast och enligt TALIS 2013 är det den svenska skolan som har högst andel ogiltig frånvaro. Nästan var tredje elev på högstadiet och i gymnasieskolan uppger att de känner sig störda i sitt arbete av andra elever på de flesta eller alla lektioner enligt Skolverkets rapport. Det är inte heller ovanligt att hörselkåpor används i klassrummen.

Metta Fjelkner, tidigare ordförande för Lärarnas Riksförbund (2000-2013), har därför på regeringens uppdrag analyserat vad mer som behöver göras för att skapa mer ordning och reda i klassrummen.

Ordningsomdömen med betygen

Utredningen tar upp att skolor bör kunna ge ordningsomdömen till elever i högstadiet och i gymnasieskolan. Omdömena ska då kunna tas in i en bilaga till terminsbetygen, men inte till slutbetyget, och de ska ges som en skriftlig kommentar, inte i en betygsskala. Omdömen ska kunna ges från och med läsåret 2016/17.

Stoppa mobiler under lektioner

En annan åtgärd som utredningen presenterar är att olika föremål, t.ex. mobiltelefoner, ska kunna hindras i förväg av skolorna. De lagändringar som infördes 2007 innebär att bara det föremål som redan har använts på ett sätt som är störande får omhändertas. Det är inte tillräckligt utan skolor bör ges möjlighet att förbjuda användning av mobiltelefoner, och andra föremål, på lektionerna genom att de t.ex. samlas in i början av varje lektion och återlämnas efteråt.

– Det är de svagaste eleverna som är de största förlorarna i stökiga klassrum. Därför måste vi göra mer för att förbättra studieron och öka fokus på skolarbetet, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Metta Fjelkner konstaterar också att den nya skollagens bestämmelser om lärares befogenheter och disciplinära åtgärder överlag fungerar väl, men att några delar bör ses över och lyfter också andra områden som behöver analyseras.