Se alla

Dubbla volten i elledningarna

Fredag 13 maj 2022

I dag har Liberalernas partiledare besökt Höganäs AB som är i stort behov av energi. På besöket presenterade Pehrson en nyhet om att Liberalerna vill se att kapaciteten i det svenska elnätet fördubblas. Idag fixar ledningarna 400 kilovolt, Liberalerna vill se 800 kilovolt istället. Vi kallar förslaget en autobahn för el.

En autobahn för el

Vi står inför en historiskt stor expansion av kraftsystemet. Elanvändningen behöver minst fördubblas inom 20 år. Dessutom ska stora delar av det befintliga nätet bytas ut.

Den ökande andelen väderberonde elproduktion ökar också behovet av elöverföring över mycket långa sträckor. När det blåser bra hos oss måste elen kunna skickas långt utanför landets gränser till områden där det just då inte blåser. Omvänt är Sverige beroende av att kunna importera stora mängder el när sol och vind inte producerar här.

Det stora behovet av att bygga nya ledningar motiverar att Svenska kraftnät får uppdraget att utreda hur spänningsnivån 800 kV kan införas i det svenska elnätet. Trots de stora investeringar som är på gång i högspänningsnätet pågår inget arbete hos Svenska kraftnät som rör 800 kV. Affärsverket behöver därför ett specifikt uppdrag att utvärdera denna möjlighet och påbörja arbetet med att bygga elledningar med fördubblad spänning för tre-till fyrdubblad överföringskapacitet – en svensk autobahn för el.

Vi pratar miljarder. Men det krävs för att klara av att fördubbla elproduktionen, säger Johan Pehrson till Helsingborgs dagblad.

Den stora skillnaden mellan 800 kV och 400 kV är att de låga förlusterna i 800 kV-ledningar innebär att tre till fyra gånger mer el kan föras över i varje ledning. Stolparna till en 800 kV-ledning är större än för en 400 kV-ledning. De behöver vara runt 50 procent högre för att inte de elektriska och magnetiska fälten ska bli för starka vid marknivån. De behöver också vara bredare för att avståndet mellan ledarna ska bli tillräckligt. Avståndet mellan stolparna kan ökas med cirka 10 procent. En fördel är att det går att låta träd växa under ledningarna upp till en höjd av ungefär tio meter där ledarens nedböjning är som störst. Vid stolparna kan träden bli högre.

Här kan du läsa mer.