Se alla

Beslut i korthet

Söndag 22 november 2015

Förhandlingspass 16

E. Rättsfrågor och demokrati

Liberalerna har beslutat att inga skattemedel ska gå till verksamheter som vill förändra det demokratiska samhället med våld. Därtill anser Liberalerna att det ska vara brottsligt att delta i strid för terrorstämplade organisationer.

Liberalerna har beslutat att alla kommuner ska ha samverkan med, och ekonomiskt stödja, en lokal jour för våldsutsatta, antingen i den egna kommunen eller i närområdet.

Insatserna för barn som behöver bo i jourlägenhet eller skyddat boende behöver förbättras. Det kan handla om att se till att de tillfälliga boendena är barnvänliga till sin utformning och att se till att barn kan få skolskjuts från sin tillfälliga bostad för att kunna gå kvar i sin vanliga förskola eller skola.

Liberalerna vill bygga ut Kvinnofridslinjen till ett nationellt hjälpnummer i 11-serien. Det väletablerade begreppet Kvinnofridslinjen behålls, men kompletteras i marknadsföringen med ett mer samlande begrepp som vänder sig till alla, oavsett kön eller ålder. Liberalerna vill även ha ett nationellt, dygnet runt-bemannat, hjälpnummer för den som söker hjälp för sitt eget våldsagerande i nära relationer.

Liberalerna ska arbeta för att kunskapen och medvetenhet om våld ökas hos tandvårdens medarbetare samt att strukturer utvecklas för samverkan mellan tandvård, barnhälsovård och socialtjänst.

Skärp reglerna för kontaktförbud. Elektronisk fotboja ska normalt utdömas vid utvidgat kontaktförbud. Fotboja måste också kunna beslutas utan att gärningspersonen först brutit mot ett kontaktförbud. Även området för kontaktförbudet ska ökas och kunna gälla en hel kommun – ett kommunalt vistelseförbud.

Yrkesutbildningarna behöver förbättras så att alla som studerar till exempelvis sjuksköterska, socionom, psykolog, polis, jurist eller lärare ska ha adekvat kunskap om våld samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Utomlands ingångna barnäktenskap, tvångsäktenskap eller fullmaktsäktenskap ska aldrig kunna erkännas i Sverige.

Liberalerna ska arbeta för att hedersmotiv ses som en försvårande omständighet vid bedömningen av ett brotts straffvärde, en s.k. ”lex Fadime”.

Liberalerna anser att vigselförrättare som diskriminerar ska fråntas rätten till vigselförrättning.

Liberalerna ska verka för införande av en oberoende, nationell institution för mänskliga rättigheter.

Landsmötet avslog en rad motioner som föreslog att Liberalerna tar ställning för införande av republik i Sverige.

Förhandlingspass 15

Utrikespolitik

Liberalerna har beslutat att Sverige ska verka för direktförsäljning till Kurdistans försvarsstyrkor, Peshmergan, med krigsexportmaterial som vapen och annan nödvändig utrustning. Orsaken är att situationen i Mellanöstern, särskilt vad gäller Irak och Syrien, har förvärrats avsevärt. Terrororganisationen Islamiska statens framfart i Syrien, Irak och Kurdistan har orsakat och orsakar stort mänskligt lidande i regionen.

Försvar och säkerhet

I ljuset av utvecklingen i Östersjöregionen bör målet vara att försvarsanslagen på sikt ligger på minst 2 procent av BNP.

Landsmötet beslutade att fortsätta att öka den militära närvaron på Gotland. Främst med bakgrund av Rysslands utrikespolitiska utveckling i Sveriges närområde

Liberalerna anser att civilförsvaret är en viktig del för att säkerställa förmåga till krisberedskap på nationell nivå.

Drönare ska kunna bevaka svenska gränser i luftrummet. Det ska ske med fördel runt Gotland under tid som civilt flyg inte är igång och låg höjd.

Europafrågor

Partistyrelsen fastställde att ett rimligt krav är att den europeiska unionen består av länder som ligger helt eller delvis i Europa. Den geografiska samhörigheten på kontinenten Europa är en del av grundtanken med Europeiska unionen. Därför föreslog att lydelsen ”EU ska stå öppet för alla europeiska länder som respekterar demokratin och de mänskliga rättigheterna samt har en fungerande rättstat och marknadsekonomi. Länder som helt eller delvis i Europa och uppfyller dessa krav ska kunna bli medlemmar i unionen” ska läggas till i partiprogrammet.

Förhandlingspass 14

A (del) Partinamnet
Folkpartiet liberalerna byter namn till Liberalerna. Konsekvensändringar ska göras i partistadgarna samt på tillämpliga ställen i normalstadgar för länsförbund och lokala föreningar.

Förhandlingspass 13

L. Vårdpolitik

Inom förnyelsearbete som nu pågår prövar frågan om vilken ansvarsfördelning för sjukvården som ska gälla mellan stat, landsting och kommuner.

Folkpartiet liberalerna ska ta ställning för att embryodonation.

Kvinnan har rätt att bestämma över sin kropp. Aborträtten ska värnas, samvetsklausul för vårdpersonal ska inte införas och Sverige verka internationellt för att rätten till abort erkänns som en del av de mänsk­liga rättigheterna.”

Folkpartiet liberalerna ska verka för att kriminalvårdens förmåga att erbjuda behandling och reha­bilitering utvecklas till att svara upp till de behov som de intagna har.

Folkpartiet liberalerna vill skärpa lagstiftningen så att det blir tydligt att läkarlegitimationen är förknippat med ett stort ansvar, och att den behandling och de råd som läkaren ger ska vara evidensbaserad, även utanför det dagliga arbetet i vården. Folkpartiet Liberalerna ska verka för att det undantag som regeringar tillämpat sedan 1993 för att möjliggöra användandet av antroposofiska preparat, att vård inte bedrivs på dokumenterad vetenskaplig grund, avskaffas och att den del av patientsäkerhetslagen som brukar kallas ”kvack­salverilagen” vidgas till att omfatta också psykiska tillstånd.

Förhandlingspass 12

A. Liberal ideologi

Det socialliberala perspektivet ska synas i Folkpartiet LIberalernas politik. Det förnyelsearbete som påbörjats inom välfärds- och globaliseringskommissionerna lägger en god grund för detta.

B. Partiets organisation och stadgar

En bred stadgeöversyn föranledd av det förnyelsearbete som partistyrelsen satt igång behöver göras. Ett sådant arbete bör också ha kontrollstationer där olika förslag stäms av under arbetets gång. Partistyrelsen ska fullfölja förnyelsearbetet med stadgeändringsfrågor som kan bli aktuella för beslut på landsmötet 2017.

En vilande stadgeändring ger möjlighet att införa enhetlig nivå på medlemsavgifterna när partistyrelsen bestämmer. (Detta eftersom det krävs både tekniska och praktiska förberedelser för att införa ett nytt avgiftssystem.) Enligt det nya systemet ska medlemsavgiften till Liberalerna fastställas av landsmöte eller partiråd, som också fastställer vilken del av avgiften som tillfaller riksorganisationen och vilken del som tillfaller det länsförbund och den lokala förening som medlemmen tillhör. För medlemmar under 25 år är avgiften hälften av ordinarie avgift.

Folkpartiet Liberalerna ska alltid sträva efter att evenemang och medlemsmöten är tillgänglig för alla.

Folkpartiet Liberalernas ska såväl i intern som extern kommunikation eftersträva att vara en normkritiskt och inkluderande parti.

Landsmötet, som är Folk­partiet Liberalernas högsta organ, ska bestå av 178 ombud utsedda av länsförbunden, partistyrelsens ledamöter samt, två ombud utsedda av Liberala kvinnor och tre ombud utsedda av Liber­ala Ungdomsförbundet, varav en skall tillhöra nätverket Liberala studenter. Partirådet ska bestå av partistyrelsen och 65 ombud utsedda av länsförbunden samt två ombud för Liberala Ungdomsförbundet, varav ett skall tillhöra nätverket Liberala studenter, och ett ombud för Liberala kvinno

Länsförbundens ombud­splatser till landsmötet och partirådet, utöver ett ombud per riksdagsvalkrets i länsförbundet, fördelas proportionellt efter antalet medlemmar, som erlagt medlemsavgift, inom varje länsförbund den 31 december året före landsmötet.

Förhandlingspass 11

O. Trafik och infrastruktur

Trafikpolitik allmänt

Folkpartiet Liberalerna bör verka för att de öst–västliga förbindelserna mellan Sverige och Finland fungerar och hitta en gemensam lösning och hitta en gemensam lösning. Folkpartiet ska verka för en modern, miljövänlig lösning av trafiken på Europaväg 12.

Cykling är en klimatsmart form av transport och bidrar till förbättrad folkhälsa. Cykling ett utmärkt trafikslag som både är miljövänligt, förhållandevis billigt samt hälsofrämjande. Vid landsmötet 2011 ställde sig landsmötet bakom ett motionsyrkande om att en nationell cykelstrategi ska tas fram. Partiet ska fortsätta verka för det, och lagstiftningen bör ses över för att underlätta för anläggande av fler cykelvägar. Folkpartiet Liberalernas kommunpolitiker bör lyfta cykelfrågorna ute i kommunerna. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kan vara ett lämpligt forum för detta.

Det är av vikt att höja säkerheten på våra vägar, till sjöss och i luften. Vi anser att rattfyllerister ska kunna få alkolås installerade i sina bilar och vi har i princip gjort det obligatoriskt med alkolås för att rattfyllerister ska få körkort igen. Det bör också bli obligatoriskt med alkolås blir obligatoriskt i fordon som används inom yrkestrafik, såsom lastbilar och bussar. Vi behöver fortsätta arbetet för att öka säkerheten och en utvidgad användning av alkolås bör utredas närmare.

IT-frågor

Partistyrelsen anser att Sverige ska vara en föregångare vad gäller IT-tjänster och att staten ska fortsätta ta sitt ansvar för att medfinansiera bredbandsutbyggnad utanför städer och i glesbygd. I Alliansregeringen tog vi fram en bredbandsstrategi och under år 2012–2014 avsattes 1,1 miljarder kronor för att bygga ut bredband på landsbygden. Vi anser att satsningarna behöver fortsätta för att möjliggöra bättre IT-kapacitet såväl i städer som i glesbygd

Förhandlingspass 10

H. Företagande och regional tillväxt

Folkpartiet liberalerna ska arbeta för att bli det bästa partiet i företagarfrågor.

Folkpartiet liberalerna ska välja att driva frågan om förbättrade villkor för små- och egenföretagare, i huvudsak i form av sänkt skatt och större trygghet.

Folkpartiet ska verka för en översyn av reglerna för föräldraförsäkring för företagare.

Folkpartiet ska verka för att även enskilda firmor får ett eget organisationsnummer som är skilt från företagarens personnummer.

Folkpartiet liberalerna ska verka för att en särskild gränshindersutredare ska utses för att intensifiera integrationsprocessen mellan länderna i Öresundsregionen och södra Östersjöområdet.

 

Förhandlingspass 9

C. Jämställdhet

Jämställdhetsgruppen får i uppdrag att fortsätta idéarbetet med en mer genomgripande analys av föräldraförsäkringens utformning.

Gör en översyn av systemet med underhållsbidrag så att fler separerade föräldrar betalar
underhåll motsvarande sin andel av de faktiska kostnaderna.

Inkomstskydda underhållsstödet genom att knyta det till utvecklingen av prisbasbeloppet.

Pressa tillbaka den ofrivilliga deltiden i kommuner och landsting. Kommunerna och
landstingen ska få ett lagstadgat ansvar att regelbundet undersöka om medarbetarna är
nöjda med sin anställningsgrad eller om de önskar förändra den, och utifrån detta ta fram
en handlingsplan för att motverka ofrivillig deltid.

Kommuner och landsting ska redovisa andelen deltider, och andelen ofrivilliga deltider,
som en del av sin årsredovisning. Redovisningen ska vara uppdelad på män och kvinnor
för att därmed synliggöra könsskillnaderna.

Studie- och yrkesvägledningsverksamheten utvecklas för att uppmuntra och stötta flickor och pojkar att göra icke könsstereotypa utbildnings- och yrkesval.

Förhandlingspass 8

K. Socialpolitik och social välfärd

Folkpartiet Liberalerna ska arbeta för att bevara de förebyggande och tidiga insatserna inom socialtjänsten, att socialförvaltningarna i större omfattning arbetar med preventivt arbete samt för att tidiga insatser ska vara en huvudprincip inom socialtjänsten.

Folkpartiet Liberalerna ställer sig bakom och ska aktivt driva tak-över-huvudet-garanti i hela Sverige.

Landsmötet ställer sig bakom den allmänna inriktningen av funktionshinderpolitiken – för ett funktionshinderperspektiv som genomsyrar alla politikområden.

LSS ska förtydligas, så att även delaktighet i samhällslivet, som till exempel arbete, studier och föräldraskap, anses vara grundläggande behov.

Folkpartiet Liberalerna ska verka för att de generella tvåårsomprövningarna inom LSS-lagstiftningen tas bort och att lagen i stället ger möjlighet till beslut och behovsbedömningar anpassade efter individen, och med en större helhetssyn, allt enligt de ursprungliga intentionerna.

Partistyrelsen ska uppdra åt arbetsgruppen ”För en förnyad funktionshinderpolitik” i direktiv att presentera förslag på hur ett sammanhållet huvudmannaskap inom LSS kan se ut.

Småföretagsundantaget vad gäller bristande tillgänglighet som en form av diskriminering ska avskaffas.

Folkpartiet Liberalerna, när det gäller bristande tillgänglighet som en form av diskriminering av personer med funktionsnedsättning, ska arbeta för att diskrimineringslagens undantag för företag med färre än tio anställda tas bort.

Folkpartiet, i enlighet med utredningens förslag, ska verka för en lagändring där åldersgränsen för juridisk könskorrigering utan vårdnadshavares samtycke ska vara 15 år.

Folkpartiet ska verka för en lagändring där åldersgränsen för juridisk könskorrigering med vårdnadshavares samtycke ska vara 12 år.

Folkpartiet ska verka för att tillstånd till ingrepp i könsorganen eller avlägsnande av könskörtlarna ska utverkas på strikt medicinska grunder oavsett ålder.

Folkpartiet Liberalerna ska verka för att ett tredje juridiskt kön utreds.

Sveriges missbruksvård och beroendevård ska grunda sig på evidens och beprövade behandlingsmetoder samt kommunernas veto mot sprututbyte ska avskaffas.

Folkpartiet ska verka för att gårdsförsäljning av egentillverkat öl och vin ska tillåtas enligt de principer som lyfts fram i motionen och som den refererade statliga utredningen skisserat.

Förhandlingspass 7

J. Migration och integration

För Folkpartiet Liberalerna är det självklart att Sverige och Europa ska stå upp för en human och generös flyktingpolitik. Sverige ska vara ett öppet, tolerant och dynamiskt land och vi ska ge skydd åt de människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck. Solidaritet har länge varit ledord för den svenska asylpolitiken och vi har en stolt historia av att hjälpa människor som söker skydd. Asylrätten ska värnas. Vi har förbundit oss att följa de internationella reglerna vilket innebär att det inte går att sätta ett tak för asylmottagandet. Individens rätt att söka asyl och varje persons ansökan om asyl ska prövas individuellt.

Migrationsdomstolar har inneburit ett stort steg framåt för asylsökande i Sverige. Men stora viktiga reformer behöver utvärderas och det är särskilt viktigt när det handlar om så viktiga frågor som människors asylansökningar. Det är nu dags att utvärdera denna viktiga reform.

Förbättringar måste ske för kvotflyktingar med funktionsnedsättning. Det behövs insatser för att kommuner ska ta emot de kvotflyktingar med funktionsnedsättningar som FN:s flyktingorgan UNHCR ber oss om att ta emot. Det är rimligt och att ansvaret för att få fler kommuner att ta emot kvotflyktingar med funktionsnedsättningar ligger på ansvarig myndighet. Migrationsverket bör få i uppdrag att utveckla stödinsatser m.m. för att få fler kommuner att ta emot kvotflyktingar med funktionsnedsättningar. Migrationsverket har också ansvaret att i det aktuella landet, där kvotflyktingen befinner sig, genomföra olika förberedande insatser inför resan till Sverige.

Det är av stor vikt för Sverige som kunskapsnation med student- och forskarinvandringen som stärker Sverige. Utländska studenter ska ha rätt att söka arbete i Sverige efter fullföljd utbildning och de ska kunna jobba under tiden de studerar här utan att de ska behöva ansöka om särskilt arbetstillstånd.

Folkpartiet liberalerna ska verka för att barnrättsperspektivet i asylprocessen ska förstärkas. Det innebär bland annat att barnets egna asylskäl ska utredas och framgå av relevanta beslut, oavsett om barnet kommer ensamt eller med vårdnadshavare.

Möjligheterna att validera formella eller informella kvalifikationer, liksom möjligheter att komplettera utbildningar, ska vara goda.

Förhandlingspass 6

M. Äldrepolitik

Pensionsfrågor

Folkpartiet Liberalerna fortsätter driva frågan om delad pension vid bodelning inom ramen för pensionsöverenskommelsen som Socialdemokraterna och allianspartierna står bakom. Reglerna ska anpassas så att en större del av pensionen ska ingå i giftorättsgodset

Folkpartiet Liberalerna ska verka för att fri flytträtt av tjänstepensioner införs.

Folkpartiet liberalerna ska verka för att åldersgränserna inom pensionssystemet ska höjas. I ett första steg ska den övre åldersgränsen och rätten att stanna kvar i arbetslivet höjas till 69 år.

Allmän äldrepolitik

Folkpartiet Liberalerna verkar för utredning om lagen mot åldersdiskriminering behöver skärpas.

Folkpartiet verkar för en analys av de anmälningar DO fått om åldersdiskriminering sedan 2013.

Förhandlingspass 5

N. Miljö, klimat, energi och jordbruk

Miljö- och klimatpolitik

Globaliseringskommissionen som tillsatts för att förnya Folkpartiets politik ges ett tilläggsdirektiv i syfte att utveckla en ekonomisk politik som utgår från en helhetssyn samt beaktar och integrerar klimat- och miljöperspektiven på ett konsekvent och vetenskapligt sätt. Folkpartiets skatte- och ekonomiska politik ska ha en tydlig miljö- och klimatprofil. Andra politikområden med relevans för klimat- och miljöområdet, så som t.ex. infrastruktur-, innovations- och energipolitiken ska också genomsyras av dessa idéer.
Folkpartiet ska ta fram ett program som identifierar och föreslår avskaffande av subven¬tioner (inom Sverige och EU) som bidrar till klimat- och miljöskadligt agerande. Förnyelse av Folkpartiet Liberalernas politik pågår och de aktuella frågorna ska integreras i hela Globaliseringskommissionen och dess arbetsgrupper.

Förhandlingspass 4

F. Bostäder och samhällsbyggnad

Bostadspolitik

Vi måste öka konkurrensen. Det behöver göras möjligt att att bygga billigare. Typgodkända hustyper som redan är prövade mot byggnormer och gemensamma nordiska och europeiska byggregler bör prövas. Konkurrensverket bör ges uppdraget att genomlysa byggsektorn.

Byggherrar ska ges rätten att utarbeta detaljplaner. Dessa ska sedan kunna prövas av kommunen.

Fri hyressättning ska tillåtas i nybyggnation. Inom ramen för presumtionshyressystemet ska också hyror kunna avtalas fritt mellan hyresvärd och hyrestagare. Presumtionshyrorna ska gälla utan bortre tidsgränser. Den fria hyressättningen ska kombineras med ett starkt besittningsskydd och en förutsägbar indexreglering under hela perioden hyresgästen väljer att bo kvar.

Hyressättningen behöver i större utsträckning avspegla konsumentens efterfrågan, läge och individuella val, till exempel till- och frånval. Bruksvärdessystemet ska reformeras för ökad rörlighet. Förändringar av bruksvärdessystemet måste kombineras med regler som ger hyresgäster långsiktigt förutsebara villkor och ett skydd mot plötsliga höjningar av hyran för den befintliga bostaden.

Friare hyressättning vid uthyrning av villor, bostadsrätter och ägarlägenheter ska tillåtas. Ett ytterligare steg mot friare hyressättning vid uthyrning av villor, bostadsrätter och ägarlägenheter genomförs genom en generösare beräkning av den så kallade skäliga hyran.

Skattevillkoren vid andrahandsuthyrning ska förbättras. Taket för skattefria hyresinkomster bör höjas.

Ett svenskt system för trygga hyresdepositioner ska införas. Norge har ett system där depositionsbeloppet vid andrahandsuthyrning sätts in på ett neutralt konto. Ett motsvarande system bör införas i Sverige.

Ägarlägenheter ska kunna nybildas i befintligt bestånd. Det skulle ge ökad valfrihet, inte minst i stadsdelar med ett ensidigt utbud av boendeformer såsom miljonprogramsområdena.

Steg mot färre och snabbare överklaganden ska tas. Beslut om detaljplaner ska som första instans överklagas direkt till mark- och miljödomstolen. Det bör övervägas om det går att begränsa den sakägarkrets som har rätt att överklaga bygglovs- och detaljplanebe-slut. Fler smärre åtgärder ska omfattas av enbart bygganmälan.

Akademiska hus ska ges ett utvidgat uppdrag att bygga och äga studentbostäder.

Strandskyddet ska mjukas upp. Strandskyddet bör decentraliseras genom att kommu¬ner ska kunna ansöka om att upphäva strandskyddet med hänvisning till ett lokalt behov av bostadsbyggande. I områden där exploateringstrycket bedöms som exceptionellt högt eller synnerliga skäl föreligger ska fortfarande ett strikt strandskydd tillämpas.

Enskilda motioner

Folkpartiet Liberalerna ska arbeta för att plan- och bygglagen ändras så att det även på kulturskyddade fastigheter och i kulturvärdefulla områden ges möjlighet att bygga komplementhus, tillbyggnader m.fl. mindre åtgärder i strid med detaljplanen. Kulturvärdet skyddas i stället genom att man i dessa områden först måste söka och beviljas bygglov. Kommunen beviljar bygglov för sådana åtgärder, som inte påverkar kulturmiljön negativt.

Vid samplanering av infrastruktur och bostadsbyggande ska ingångna statliga åtaganden och avtal vad gäller utlovad infrastruktur hållas. Folkpartiet Liberalerna ska arbeta för att ingångna statliga, och regionala, åtaganden och avtal gällande infrastruktur ska fullföljas.

Folkpartiet Liberalernas partistyrelse ges i uppdrag att tillämpningen för strandskydd blir betydligt mer generös i glesbygd.

Förhandlingspass 3
D. Utbildning och kultur

Allmän utbildningspolitik

Alla skolor ska ha grundläggande tillgänglighet. Som huvudregel ska gälla att inga skolor, varken fristående eller kommunala, ska tillåtas starta i otillgängliga lokaler.

Ämnesbetyg i gymnasiet bör återinföras.

Sveriges skolor ska ha goda och rimliga förutsättningar att leva upp till skollagens bestämmelser om särskilt stöd. Folkpartiet ska verka för att fler kommuner arbetar för att ge barn i behov av särskilt stöd det stöd de behöver.

Folkpartiet Liberalerna ska verka för att läro-och kursplaner ska få förstärkta skrivningar om folkmorden under 1900-talet. Kunskap om den mörka historien är en förutsättning för att nya generationer ska vinnas för idéen om demokrati och mänskliga rättigheter.

Lärares och rektorers villkor

Rektorsutbildningen ska öppnas upp även för den som inte redan har anställning som skolledare.

Förskola och barnomsorg

Rätt till 30 timmars förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga föräldrar från ett års ålder.

Aktörer som driver förskolor som har brister som är så allvarliga att de ska åtgärdas omedelbart bör inte få öppna fler förskolor innan de har åtgärdat problemen.

Grundskola och gymnasieskola

Folkpartiet Liberalerna ska i debatten och i den praktiska politiken i kommunerna lyfter fram betydelsen av den praktiska arbetslivsorienteringen i grundskolan och slå vakt om den.

Forskning och högre utbildning

Folkpartiet Liberalerna ska verka för att följa upp hur Expertgruppen för oredlighet inrättad vid Centrala etikpröningsnämnden (CEPN) arbetar på.

Vuxenutbildning och livslångt lärande

Folkpartiet Liberalerna anser att det är viktigt att möjliggöra för individen att fortbilda sig och öka makten över sin framtid. Skatteavdrag för fortbildning ska därför ges även till arbetssökande och ska även kunna äga rum på fritiden förutsatt att utbildningsanordnaren intygar att fortbildningen behövs för att den enskilde ska hålla sig à jour med utvecklingen inom utbildningsområdet eller behövs för att den enskilde ska hålla sig à jour med utvecklingen för den tjänst denne innehar.

Förhandlingspass 2
G. Ekonomi, skatter och arbetsmarknad

Skattereformen

Folkpartiet Liberalerna ska arbeta för en ny skattereform. Skattereformen ska vara fullt finansierad och kraftigt sänka skatten på jobb och företagande.

Marginalskatten vid medelhöga och höga inkomster ska bli lägre. Värnskatten ska avskaffas, brytpunkten tydligt höjas och nivån på det första steget i den statliga skatten sänkas. De högsta marginalskatterna bör närma sig snittet i OECD.

Inkomstskatten och den totala beskattningen vid de lägsta inkomsterna ska sjunka för att skapa utrymme för högre sysselsättning. Ytterligare skattesänkningar som breddar arbetsmarknaden ska genomföras.

För att säkra den svenska konkurrenskraften ska bolagsskatten fortsätta att sänkas. Enhetligheten i kapitalinkomstbeskattningen ska öka.

Flyttskatten, reavinstbeskattningen, ska sänkas för att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

För att finansiera skattesänkningar på jobb och företagande behövs motsvarande skattehöjningar. Uttaget av miljö- och klimatskatter kan öka. Bland de skatter som kan beskattas hårdare finns exempelvis fordon och kemikalier. Mervärdesskatten kan ökas. Den kommunala fastighetsavgiften kan höjas och ränteavdraget fasas ut under en längre period.

Reformen ska inte öka skillanden i skatt mellan pensionärer och arbetstagare. Exempel på andra förändringar somkan övervägas är skatteavdrag för barnfamiljer och höjda bostadstillägg och bostadsbidrag.

Enskilda motioner

Ekonomiska förslag som läggs fram ska analyseras så att den totala effekten på bostadsmarknaden blir positiv.

Folkpartiet ska värna möjligheten att äga sin bostad.

Reglerna för telefonförsäljning ska skärpas för att förbättra konsumentskyddet.

Personaloptioner ska beskattas mer förmånligt.

Reseavdraget ska höjas i glesbygder och minskas i kollektivtäta områden. Folkpartiet Liberalerna ska även arbeta för att förenklas samt förbättra reseavdraget mellan bostad och arbetsplats, där kollektivtrafik saknas. Detta av arbetsmarknads- och regionalpolitiska skäl.

Förhandlingspass 1
Formalia