Se alla

Pris på utsläpp räddar klimatet

Måndag 7 december 2015

I Paris samlas nu världens ledare för att enas om ett klimatavtal. Klimathotet är på allvar och det behövs ett tydligt politiskt ledarskap och konkret handling. För oss liberaler är det självklart att tillväxt, utveckling och marknadsekonomi är centrala delar i klimatarbetet. Sverige ska som ett grönt föregångsland visa att välstånd och tillväxt går hand i hand med ansvar för miljö och klimat.

För det är genom tillväxt och utveckling som vi ska ta oss an klimatutmaningen. Inte genom bakåtsträvande och tillväxtfientlig politik.

Ny grön teknik som solpaneler kan revolutionera miljontals fattiga människors vardag och göra dem oberoende av miljö- och hälsoskadlig öppen eld. Och det är genom företag och innovationer som den gröna klimatsmarta tekniken utvecklas.

Principen om att förorenaren ska betala måste få större genomslag. Sverige sätter redan ett pris på koldioxid och på EU-nivå finns handeln med utsläppsrätter, som visserligen behöver reformeras. Vi vill se ett globalt pris på koldioxid, vilket skulle belöna klimatsmart produktion oavsett var i världen den sker.

Globala utmaningar kräver globala lösningar som i sin tur är beroende av hur enskilda länder agerar.

Och till syvende och sist handlar det om hur vi som individer och konsumenter agerar.

Konsumentmakten ska inte underskattas, vilket företag också insett. Fler företag ser affärsnyttan i att vara klimatsmarta och nya affärsmöjligheter växer fram.

Politikens uppgift ska vara att sätta upp ekonomiska styrmedel som främjar klimatsmarta lösningar. Liberalerna vill ännu tydligare sätta pris på miljön och vi driver på för en svensk grön skatteväxling. Skatten på jobb ska sänkas samtidigt som miljö- och klimatskatter höjs. Vi tror, till skillnad från regeringen, inte på kortsiktiga och ineffektiva subventioner utan på långsiktiga och tydliga marknadsekonomiska spelregler.

Liberalerna vill ha ett fossilfritt Sverige och då är energi- och transportsektorn centrala.

Olika transportslag, inklusive flyget, måste bära sina egna klimatkostnader. Vi vill införa fordonsskatt utifrån negativ klimatpåverkan och begränsa reseavdraget där det finns god kollektivtrafik. Laddinfrastrukturen behöver byggas ut. På lokal nivå behövs åtgärder som främjar fossilfria fordon till exempel fri parkering, bussfiler och slopad trängselskatt. Längre och tyngre lastbilar bör tillåtas.

Vattenkraft, kärnkraft och förnybar el bidrar till att Sverige har en effektiv elproduktion med små utsläpp av växthusgaser. Denna energimix måste utvecklas och värnas. Dessvärre stängs fungerande och koldioxidsnåla kärnkraftsreaktorer i förtid på grund av regeringens politik.

Vi vill i stället avskaffa effektskatten. Solenergi har stor utvecklingspotential men regeringens otydliga och dubbla signaler i form av oklara ekonomiska spelregler gynnar inte denna växande marknad.

Grunden för vår energipolitik är att vi vill främja en koldioxidfri energiproduktion utan kortsiktiga bidrag och med långsiktiga och konkurrensneutrala villkor.

Hotet mot vårt klimat är på riktigt och det behövs nu fler liberala och långsiktiga lösningar. Det krävs insatser på global, nationell och lokal nivå och vi måste agera innan det är för sent. För vår planets skull, för våra barns skull och för vår framtida välfärds skull.

Maria Weimer, ledamot i näringsutskottet och riksdagsledamot från Uppsala (L)

Lars Tysklind, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet och riksdagsledamot från Bohuslän (L).