Se alla

Alliansen kommer att lägga fram fyra skilda budgetmotioner

Onsdag 8 april 2015

Besked från oppositionen. Allianspartierna kommer att lägga fram fyra skilda ­budgetmotioner både i vår och i höst. Vi ska hedra decemberöverenskommelsen, men vi ­kommer inte att acceptera ett ensidigt agerande om överskottsmålet från ­regeringen, skriver Allianspartiernas partisekreterare.

Alliansens partier har i gemen­samma valmanifest och budgetar i nära tio år visat att vi både kan och vill ta ansvar tillsammans, och före val berätta vad vi avser att genomföra efter valet. Kontrasten mot dagens historiskt oförberedda regeringskonstellation är slående.

Samtidigt samlade vi i förra valet tillsammans färre röster än de rödgröna partierna. Valresultatet ledde till regeringsskifte och nu står Alliansens partier inför ett viktigt politiskt utvecklingsarbete, såväl enskilt som tillsammans. Utöver ett aktivt oppositionsarbete i riksdagen krävs en tydlig färdplan med sikte på nästa val.

Vi är och ska vara en aktiv opposition. Resultatet är redan tydligt – en nedröstad och en tillbakadragen regeringsproposition och över 70 riksdagsbeslut om tillkännagivanden till regeringen. Det handlar om viktiga framtidsfrågor för Sverige på olika områden, där vi tvingat regeringen att backa, göra om och göra rätt:
Vi har säkerställt att byggandet av Förbifart Stockholm återupptas, att människors valfrihet i vården värnas genom att propositionen om att begränsa vårdvalssystem i primärvården återkallades och vi har tillkännagivit för regeringen att, inom ramen för pensionsöverenskommelsen, öka drivkrafterna för ett längre arbetsliv. Vidare ska översynen av Arbetsförmedlingen återupptas så att myndigheten kan moderniseras och anpassas efter de nya utmaningar vi ser på arbetsmarknaden.

Vi driver även på för mer kunskap i skolan. Matematikundervisningen kommer att utökas tack vare tillkännagivandet om att elever i årskurs 7-9 ska få en undervisningstimme mer matematik i veckan.

En överenskommelse om försöksverksamhet om tidigare betyg har träffats som öppnar upp för en utveckling med skolor som ger betyg redan från årskurs 4.

Tryggheten i samhället behöver öka och därför har vi tagit initiativ till ett stort antal tillkännagivanden till regeringen, som att straffen för grovt narkotikabrott ska skärpas, en ny brottsrubricering – inbrottsstöld – ska införas samt att brott som begåtts inom ramen för organiserad kriminell verksamhet ska straffas hårdare.

Vi vill vara tydliga med att vi kommer att fortsätta samarbeta i riksdagens utskott och ta gemensamma initiativ för viktiga samhällsförändringar men också för att sätta gränser för hur långt vänsterut denna minoritetsregering kan driva politiken.

En regerings budget är tätt sammankopplad med möjligheten att regera. Sedan valet har inget nytt skett som förändrar det parlamentariska regeringsunderlaget i riksdagen. Stefan Löfven kan regera som statsminister eftersom han har ett budgetsamarbete med Vänsterpartiet som innebär största partikonstellation. Alliansen avser inte bli ett regeringsunderlag för Socialdemokraterna och vi avser inte bilda regering med Sverigedemokraterna. Vi kommer därför att hedra decemberöverenskommelsen, som innebär att regeringsalternativet med störst parlamentariskt stöd kan få igenom sin budget, men vi kommer att noga att följa hur regeringen agerar.

Vi kommer inte att acceptera ett ensidigt agerande om överskottsmålet. Alliansen har tagit initiativ till att en parlamentarisk kommission, för översyn av det finanspolitiska ramverket, ska tillsättas. Kommissionen kan lägga grund för långsiktighet i det finanspolitiska ramverket och säkerställa möjligheterna att klara kommande ekonomiska kriser. Vi menar att ansvar för ekonomin lägger grunden för alla andra viktiga politiska prioriteringar och det kan därmed inte kompromissas med.

Därtill är vi beredda att väcka misstroendevotum i de fall det är påkallat och det inte omfattas av decemberöverenskommelsen. Ett land måste kunna styras och ingen skulle vara betjänt av ständiga budget- och regeringskriser. Men denna regerings politiska mandat är mycket svagt. Vi kommer ta ansvar för att landet kan skötas, men inte misskötas.

Alliansen behöver nu utvecklas – både enskilt och tillsammans. För att våra partier ska kunna förtjäna väljarnas förtroende igen, både enskilt och som regeringsalternativ, inleder vi en gemensam färdplan med tydligt sikte på nästa val. Det handlar om flera delar som kommer att vara avgörande för att i god tid inför valet visa vilka alternativ som står mot varandra och vilka vägval Sverige står inför.

Idéutveckling kräver mer frihetsgrader att pröva och att ompröva, och samtidigt lite mindre av förhandlingar och kompromisser. Våra fyra partier vill dessutom fördjupa sig inom olika politiska områden. Det är en viktig anledning till att vi kompletterar varandra väl. Vi vill därför ge följande besked:

Under 2015 kommer vi att var och en presentera egna budgetmotioner som svar på regeringens budgetproposition. Dessa budgetmotioner kommer understryka att vi är fyra olika partier, men de kommer också tydligt visa att vi står för gemensamma värderingar. Ansvar för ekonomin och att arbete och företagande måste löna sig är fortsatt självklara gemensamma utgångspunkter.

Att regera kräver förberedelse och därför kommer partiledningarna för respektive parti att enskilt och gemensamt söka svar på Sveriges utmaningar. Vårt arbete kommer att innefatta bland annat besöksverksamhet, seminarier och utmaningsrapporter.

Samtidigt inleder vi ett arbete med en gemensam alliansutvärdering i syfte att se över vad i vårt samarbete som fungerar bra och vad som kan förbättras framöver. Alliansens styrka historiskt har varit att alla partier tjänat på samarbetet. Gemensamma, ansvarsfullt finansierade reformer och vallöften har stärkt förtroendet för politikens genomförbarhet. Utvärderingen är en del i att bygga vidare på detta.

Vi inleder även arbetet med ett så kallat äntringskansli för att vara beredda att regera med full kraft från dag ett. Det handlar konkret om att inleda en utbildningsverksamhet för att blivande statssekreterare och politiskt sakkunniga i regeringskansliet ska vara väl förberedda vid ett kommande regeringsskifte.

Vi ger redan nu tydligt besked om att Allians­en kommer att gå fram med ett gemensamt valmanifest inför nästa val. Väljarna förtjänar raka besked om politikens utformning, prioriteringar och genomförbarhet i god tid innan det är dags att gå till vallokalerna.

Den nuvarande, svaga regeringens första halvår med brutna vallöften, vänsterkompromisser och passivitet inför viktiga framtidsutmaningar visar tydligare än någonsin på vikten av att vara förberedd om man gör anspråk på att förvalta människors förtroende och leda Sverige. Vi är beredda att åter ta det ansvaret tillsammans.

Tomas Tobé, partisekreterare Moderaterna
Michael Arthursson, partisekreterare ­Centerpartiet
Maria Arnholm, partisekreterare Liberalerna
Acko Ankarberg, partisekreterare ­Kristdemokraterna

Publicerad i DN 2015-04-08