Se alla
Vackert landskap och solsken i skogen

Liberalerna vill skydda skogen

Onsdag 10 november 2021

Skogen är ett gemensamt rum för friluftsliv, jakt och naturupplevelser. Skogen reglerar vatten, renar luften, motverkar klimatförändringar och är avgörande för den biologiska mångfalden. I skogen finns unika biotoper och ekosystem som är grunden för många arters överlevnad.

Samtidigt är skogsindustrin en av våra viktigare näringar. Den är helt avgörande för svensk export. Utan en konkurrenskraftig skogsindustri skulle Sverige vara ett betydlig fattigare land. Det skulle drabba oss alla, oavsett vi äger skog eller inte och oavsett var vi bor.

Den svenska skogspolitiken vilar på två jämställda mål, produktionsmålet och miljömålet. I korthet handlar det om att skogsmarken ska utnyttjas effektivt samt att skogens produktionsförmåga ska bevaras och en biologisk mångfald måste säkerställas. Det är en politik Liberalerna försvarar, men det är ett mål som vi upplever att flera andra partier har svårt att balansera.

Ta hänsyn till ekosystemen och den biologiska mångfalden

Skogsindustrins avverkning måste ske med hänsyn ekosystemen och den biologiska mångfalden. Både staten och skogsnäringen har ett stort ansvar att slå vakt om naturvård och miljöhänsyn. Här finns mycket kvar att göra, även om många skogsägare gör så gott de kan. Hälften av de hotade arterna i Sverige finns i skogen. Vi ska tillämpa kända metoder för att minska trycket på ekosystemen och det behövs också fortsatt forskning kring hur alternativa bruknings- och avverkningsmetoder kan göra skogsbruket mer skonsamt.

Mer skog behöver också skyddas. Klimatförändringarna innebär inte minst att behovet av sammanhängande skyddade områden ökar. Det är inte längre bara fråga om att skydda områden där det finns höga naturvärden. Det behöver också finnas sätt för arterna att sprida sig längre sträckor i takt med att klimatet, och därmed också förutsättningarna för många av skogens arter, förändras. Särskilt behöver de kvarvarande naturskogarna, gammelskogarna, skyddas.

Regeringen föreslår i sin budgetproposition ytterligare drygt två miljarder kronor per år för att skapa reservat av skog med stora naturvärden. Regeringen skriver att ”nästan två av tre markägare är positiva till att ett biotopskyddsområde inrättas på deras mark”. Det här är en skrivning som förfärar. En stor grupp markägare blir alltså överkörda av staten och får i praktiken sin skog beslagtagen (om än mot en ersättning). Det är en stor inskränkning i människors frihet. Så får det inte gå till.

Miljö- och produktionsmål ska kunna fungera tillsammans

Om skogspolitikens miljö- och produktionsmål ska kunna fungera tillsammans och vara jämställda – vilket vi Liberaler anser är viktigt – så måste skogsägarna själva arbeta för båda målen. Varje markägare måste själv känna och ta ett ansvar både för att skogen ger en ekonomisk avkastning och att skogens ekosystem fungerar. Regeringens politik straffar familjer som i generationer varsamt har vårdat sin skog och skapat en miljö som gynnar den biologiska mångfalden, och där de höga miljövärden politiken vill se har kunnat växa fram. Indirekt innebär det här en uppmaning att försöka förhindra att det uppstår höga naturvärden i skogen. Det är bedrövligt.

Både Finland och Norge har goda erfarenheter av att skydda skog tillsammans med skogsägarna, där skyddet bygger på frivillighet. Skogsägarna bör kunna få ersättning för att inte avverka sin skog. Flera olika typer av avtal är tänkbara utifrån skyddsbehovet. Det bör också etableras en modell där skog nära tätbefolkade områden bevaras mot ersättning för att gynna friluftslivet.

Staten bör också erbjuda skogsägare utbildning för att underlätta skogsägarnas eget arbete med att stärka ekosystemen och gynna hotade arter.

Vi liberaler värnar äganderätten och vill skydda skogen, men det måste ske i samförstånd med skogsägarna. Flera partier har i sina budgetmotioner avvisat regeringens föreslagna satsning på att skydda skog. Vi gör inte det. Vi anslår lika mycket pengar som regeringen, 2005 miljoner kronor per år för skydd av skog. Mer skog behöver få ett skydd. Men, vi liberaler vill arbeta tillsammans med skogsägarna, med respekt för deras vilja att vårda sin skog. Regeringen ser skogen som någon sorts kollektiv egendom som politiker kan hantera hur de vill. Det kan vi inte acceptera.

 

Jakob Olofsgård (L), landsbygdspolitisk talesperson

Lotta Gröning (L), riksdagskandidat

 

Du kan du läsa mer om Liberalernas skogspolitik här.