Se alla

Sverige behöver en liberal skattereform

Måndag 9 november 2015

Sverige står inför stora utmaningar med en tilltagande internationell konkurrens. Migration, klimatutmaningar och bostadsbrist ställer krav på nya reformer för framtiden. För att vårt land ska vara en välfärdsstat i världsklass måste jobben bli fler och det måste löna sig bättre att både utbilda sig och att arbeta.

För oss liberaler är social rörlighet en viktig del i att öka människors frihet, men idag har vi ett skattesystem som inte i tillräcklig grad skapar förutsättningar för just detta. Utbildning straffbeskattas fortfarande och de välståndsbildande krafterna, d v s företagen, behöver bättre villkor för att skapa tillväxt. Arbete är grunden för allt välstånd och därför är det allvarligt att Sverige beskattar detta hårdast i hela världen.

Liberalerna har satt upp ett sysselsättningsmål som innebär 600 000 nya jobb fram till 2025. Det är ett ambitiöst mål och för att nå det krävs reformer.

Idag har jag tillsammans med Erik Ullenhag presenterat förslag till en ny skattereform som innebär sänkt skatt på jobb och företagande som växlas mot höjda skatter på konsumtion och farliga miljöutsläpp. Skattereformen innebär sänkta marginalskatter, så att det ska löna sig med utbildning även inom kvinnodominerade yrken. Avskaffad värnskatt för att behålla framgångsrika företagare i Sverige och locka till oss talanger utifrån. Reformen innebär sänkt skatt på lägre arbetsinkomster, vilket sänker trösklarna för unga med låg utbildning, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning. Förslaget innebär också sänkt skatt på företagande genom sänkt bolagsskatt, för att öka företagens konkurrenskraft.

Reformen ska vara fullt finansierad och skatt på konsumtion kan vara en viktig finansieringskälla. För att förstärka ekonomin för dem som behöver mycket basvaror kan skattereduktion för barnfamiljer och höjda bostadstillägg för pensionärer behövas.

Sverige ska ha världens bästa välfärd, då måste vi också ha världens smartaste skattesystem som fokuserar på att skattebetalarna ska bli fler. Det är så vi säkrar välfärden för de mest utsatta.

Läs min och Erik Ullenhags artikel i DN:
http://www.dn.se/debatt/sank-skatten-pa-arbete-och-hoj-moms-och-miljoskatter/

Liberala hälsningar,

Jan Björklund
Source: Jans nyhetsbrev