Se alla

Skärp kraven på friskolor: Inte en skattekrona till extremism

Tisdag 2 november 2021

Vi måste ställa höga krav på den som bedriver skolverksamhet. Aktörer med oseriös verksamhet, bristfällig ekonomisk hantering eller kopplingar till extrema krafter ska aldrig bli betrodda med skattebetalarnas medel – än mindre med den viktiga uppgiften att undervisa våra barn och unga.

Vem som helst ska inte kunna få tillstånd att starta friskola. Ett tydligt exempel är Römosseskolan i Göteborg, som nyligen fick sitt tillstånd indraget. Vi måste skärpa tillsynen. Det visar den senaste tidens utveckling samt med önskvärd tydlighet att regelverken är alltför naivt utformade.

Inte en enda skattekrona ska gå till antidemokratiska krafter. Kommunen ska kunna återkräva utbetald skolpeng om den som driver skolan inte följer de grundläggande kraven. Skollagens krav på ägar- och ledningsprövning måste vi skärpa med ett demokrativillkor och utöka så att fler med reellt inflytande över skolans verksamhet kan bli föremål för granskning.

Möjliggör återkrav av utbetald skolpeng

I dag är det inte möjligt att återkräva en utbetald skolpeng. När skolpengen beviljas på felaktiga grunder eller att skolverksamheten är så bristfällig att den stoppas måste det vara en självklarhet att kommunen kan kräva tillbaka medlen. Liberalerna vill se att en ny paragraf införs i skollagen som reglerar återbetalningsskyldighet för beviljad skolpeng. Utbetald skolpeng ska helt eller delvis kunna återkallas om:
·         mottagaren har lämnat oriktiga uppgifter
·         skolan fungerar som bulvanverksamhet för andra syften
·         tillståndet för bedrivande av skolverksamhet upphör, eller
·         allvarliga brister i verksamheten gör ett återkrav motiverat för att upprätthålla samhällets förtroende för sektorn.

En möjlighet att återkalla beviljade offentliga medel till privata skolaktörer finns bland annat i Norge och Danmark. I den svenska lagstiftningen har vi liknande regleringar på andra välfärdsområden, exempelvis ekonomiskt stöd till personlig assistans. Det är på tiden att vi utvidgar återkravsmöjligheten till att omfatta aktörer som uppbär allmänna medel för att bedriva skolverksamhet.

Skärp kraven på skolchefer och rektorer

I egenskap av ansvariga för skolverksamhet har skolchefer och rektorer både omfattande och viktiga uppdrag. De bär ett tungt ansvar att säkerställa att elever får undervisning i enlighet med skolans läroplan och värdegrund. I dag ligger en ägar- och ledningsprövning till grund för Skolinspektionens beslut om tillstånd för enskilda att bedriva skolverksamhet. Prövningen innefattar bland annat ett krav på lämplighet att bedriva skolundervisning. Detta har visat sig vara ett viktigt verktyg för att komma åt oseriösa aktörer. Liberalerna anser samtidigt att den i lagen angivna personkretsen har visat sig vara allt för snäv. I dag prövar Skolinspektionen endast personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten. Ett väsentligt inflytande över en skolas verksamhet kan emellertid utövas även på andra sätt än genom delägarskap, inte minst genom inflytande över undervisningen. Därför vill Liberalerna utöka ägar- och ledningsprövning till att även omfatta personer som har en ledande ställning i skolans verksamhet, såsom rektorer, skolledare och annan skolpersonal med ledarfunktion.

Komplettera ägar- och ledningsprövningen med ett demokrativillkor

Trots skärpningar av skolans ägar- och ledningsprövning har tillsynen visat sig vara otillräcklig. Tillsynsmyndigheterna måste få kraftfullare verktyg för att beivra skolverksamhet som inte bedrivs i enlighet med skolans demokratiska värdegrund. Liberalerna vill därför komplettera den nuvarande ägar- och ledningsprövningen för bedrivande av skolverksamhet med ett demokrativillkor. Liberalerna ser ett stort behov av att detta villkor nu ska införas. På så sätt säkerställa att alla som bedriver skolverksamhet delar skolväsendets värdegrund och demokratiuppdrag. Skolinspektionen och kommunerna bör löpande granska att godkända skolor fortlöpande uppfyller villkoret. Liberalerna vill utöka utredningens förslag till att omfatta samtliga personer som kan förväntas ha ett väsentligt inflytande över skolans verksamhet och undervisning. Det är exempelvis olämpligt att en rektor inte delar skolans värdegrund, och i värsta fall lockar elever till extremism eller brottslighet.

Läs mer  här.

Här kan du läsa mer om vad Liberalerna tycker om religiösa friskolor.